2.9. Концепція району (території) туристичної активності

магниевый скраб beletage

Концепція району туристичної активності (TBD — анг. TouristBusiness District) використовується для аналізу просторової органі-зації і функціонування туризму в багатофункційних міськихцентрах. Опрацював її Д.Гец (1993), який в результаті порівняль-ного аналізу розвитку туризму в містах зауважив закономірність,яка полягає в концентрації туристичного руху тільки в деяких ра-йонах міста. Відповідно до положень даної концепції оптимальніумови для розвитку міського туризму існують в центральній час-тині агломерації — центральному районі міста. Факторами, якісприяють формуванню району (території) туристичної активності(TBD) є зосереджені в центрі міста різноманітні туристичні об'єк-ти у вигляді пам'ятників архітектури чи культури, готелів і закла-дів харчування, різні прояви суспільного і економічного життя мі-ста, які виникають з його центральних функцій, наприклад торго-вельних чи адміністративних. Концентрація туристичного руху вмежах TBD зумовлена хорошою доступністю і відсутністю авто-мобільного руху. Часто саме межа виділеної зони домінування ру-ху для пішоходів в центральній частині міста визначає межі TBD.

Історична спадщина міста, життя і культурні події, а такожпропозиція закладів харчування та магазинів створюють основуTBD. Важливим чинником, який приваблює туристичний рух доміст, є згадана вже адміністративна і бізнес-діяльність, просторо-ва концентрація якої створює центральний бізнес-район, — CBD(анг. Central Business District). Предметом наукового аналізу є та-кож, відносини між обома функціональними районами, їхзв'язки, залежності і трансформації, а також спосіб формуваннятуристичної привабливості та організація туристичного руху втериторіальних межах міста.