5.5. Страхування

магниевый скраб beletage

Багато чинників ризику типізовані, і туристам пропонують за-страхуватися від таких випадків. Турист, котрий відвідує певнумісцевість або країну, частіше, аніж місцеві жителі, потрапляє внепередбачені ситуації. У страхових випадках їм надають допо-могу і покривають цілком або частково збитки. У високорозви-нених країнах жителі застраховані практично на всі випадкижиття. Насамперед страхують здоров'я туриста (різноманітні ви-ди медичного страхування, від нещасного випадку з оплатою ме-дичних витрат, а потім його майна. Розглядають також інші не-сприятливі чинники. В середньому, за статистикою, страховівипадки відбуваються з кожним сотим туристом.

Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захи-сту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настан-ня певних подій (страхових випадків), визначених договором стра-хування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів,що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними осо-бами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

В Україні діють такі основні законодавчі нормативні докуме-нти зі страхування: Закони України «Про страхування», «Про ту-ризм» та низка інших нормативних документів.

Страхування є обов'язковим або добровільним, груповим абоіндивідуальним і здійснюється на підставі відповідних правил. Управилах страхування викладено порядок укладання, зміни, при-пинення і термін чинності договору страхування, розглядаютьсястрахові ризики і випадки, а також страхова сума, страховий вне-сок і страхове забезпечення, права й обов'язки сторін. Укладаю-чи договір страхування, страхувальник (застрахований) одержуєвідповідний поліс.

Види страхування у сфері туризму охоплюють страхуваннятуриста і його майна, здоров'я (медичне страхування), страху-вання відповідальності туроператорів і деякі інші види. Варто за-значити, що, згідно зі ст. 17 Закону України «Про туризм», стра-хування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов'я-зковим і здійснюється суб'єктами туристичної діяльності на під-ставі угод зі страховими компаніями, які мають право на здійс-нення такої діяльності.

Специфічними видами страхування є страхування на випадокзатримки транспорту, поганої погоди під час перебування за-страхованих осіб на відпочинку, а також ненадання або неналеж-не надання туристських послуг, зазначених у путівці або ваучері.

Законодавства більшості країн світу передбачають обов'яз-кове страхування цивільної відповідальності водіїв і власниківавтотранспорту (автотуристів), тому автотурист, перетинаючикордон, зобов'язаний оформити страховий поліс.

У Європейській спілці для автотуристів обов'язковим є отри-мання такої страховки у вигляді «Зеленої карти», яка дозволяєпересуватись дорогами Європи без необхідності страхування ци-вільної відповідальності при перетині кожного нового кордону,тим самим звільняючи власника транспортного засобу від фінан-сових проблем у разі нанесення комусь шкоди. Вартість «Зеленоїкарти» залежить не тільки від типу транспортного засобу і термі-ну дії страхування, а й від ситуації на страховому ринку, рівнязбитковості та інших статистичних показників.

Іноземні туристи, які прибувають в Україну (крім країн СНД),мають зазвичай обов'язкову, за законодавством країни прожи-вання, медичну страховку або спеціально придбаний з нагоди ту-ристичної поїздки страховий поліс.

Види міжнародного страхового поліса дають можливість оде-ржувати й оплачувати страхові послуги в будь-якій країні світу.Власникам такого поліса французької страхової компанії «GesaAssistance» на весь період перебування за кордоном без додатко-вої оплати можуть бути надані:

екстрена медична допомога;

екстрена стоматологічна допомога;

послуги за медичне транспортування усіма видами транс-порту;

доставка родичів до місця події і назад;

кваліфікована юридична допомога і захист.

Вартість страховки залежить від терміну перебування туристаза кордоном і країни виїзду.

Нормативними документами України щодо обов'язковогострахування пасажирів на транспорті від нещасних випадківвстановлено, що сума страхового внеску входить у вартість про-їзного документа і стягується з пасажира, туриста, екскурсантапри продажу проїзного документа.

Згідно з чинним законодавством, оплата медичної допомогитуристу за кордоном здійснюється відповідно до договору стра-хування медичних витрат.

Факт укладення договору страхування засвідчує поліс, переда-ний страховиком страхувальнику. Договір страхування може бутиукладений на будь-який термін до одного року. Під страховим ри-зиком розуміють можливу подію, на випадок настання якої прово-диться страхування; під страховим випадком — подію, що здійсни-лася, передбачену договором, з настанням якої виникає обов'язокстраховика виплатити страхове забезпечення за одним або декіль-кома страховими випадками, котрі сталися у період дії договорустрахування. Виплата не може перевищувати встановленої в дого-ворі страхової суми, виходячи з якої встановлюється розмір страхо-вого внеску і страхової виплати. Страхова сума є максимальноюсумою, яку страховик виплатить повністю, якщо настануть всістрахові випадки, а страховий внесок є платою за страхування, якийстрахувальник зобов'язаний внести страховику. Сума виплат стра-хового забезпечення з одного або декількох страхових випадків неможе перевищувати встановленої в договорі страхової суми.

Страховими ризиками є такі можливі події: «раптове захво-рювання», «нещасний випадок», «смерть внаслідок раптового за-хворювання або нещасного випадку».

Отже, за договором добровільного медичного страхуваннянадають і оплачують такі послуги:

медичні послуги, що включають госпіталізацію, амбулато-рне лікування, а також ліки і медикаменти, приписані лікарем;

медичне транспортування до найближчої лікарні, а такожу країну постійного проживання з медичним супроводом;

репатріація останків;

екстрена стоматологічна допомога.

Слід враховувати, що при страхуванні туристів, які приїж-джають до США, Канади, Австралії, Японії, Ізраїлю, Нової Зела-ндії, країн Центральної та Південної Америки, на острови Тихогой Індійського океанів за індивідуальними турами, сума страхово-го внеску, як правило, збільшується вдвічі. При страхуванні ту-ристів, що виїжджають до країн Південно-Східної і ПівденноїАзії, Екваторіальної і Південної Африки, сума страхового внеску,збільшується в 1,5 рази. Додатково оплачуються ризики, пов'я-зані з віком туриста. Для осіб, вік яких перевищує 65 років, стра-ховий внесок збільшується вдвічі, понад 70 років — втричі. Дітимолодші двох років і особи віком понад 75 років не страхуються.

Для турів з підвищеним ризиком (гірськолижних, водних то-що) передбачаються спеціальні умови страхування. Наприклад,для таких турів, як правило, вводяться типові коефіцієнти длястрахових платежів: зимові види спорту (крім гірськолижно-го) — коефіцієнт 1,8; гірські лижі — 2,8; плавання — 1,2; стриб-ки у воду — 2,0; підводне полювання — 1,8; велосипед — 2,0;альпінізм — 3,0.

Страхова компанія, крім полісу, видає кожному туристуспеціальну пам'ятку, в якій зазначено, як слід діяти при на-станні страхового випадку або раптовому захворюванні, а та-кож адреси і телефони центрів, що надають допомогу в різнихкраїнах світу.

Згідно зі статистикою, за рік кожна страхова компанія здійснюєдесятки і навіть сотні страхових компенсацій. Більшу частину стра-хових випадків становлять гострі респіраторні захворювання, надругому місці — травматизм (переломи, різані рани, черепно-мозкові травми, розтягнення зв'язок). Досить часто у зв'язку зі змі-нами в звичному харчовому раціоні розвиваються захворюванняшлунково-кишкового тракту (гастрити, харчові отруєння, алергії).Частими серед страхових подій є і гострий зубний біль.

При укладанні договору страхування варто передусім зверну-ти увагу на те, щоб страховка передбачала оплату не тільки ме-дичних видатків, а й евакуацію (так страховики називають будь-яке транспортування клієнта) або репатріацію, а також на вели-чину ліміту відповідальності страхової компанії.

Мінімальний ліміт відповідальності, який пропонують україн-ські страхові компанії, складає 5 тис. дол. США. На таку сумупереважно страхують тих, хто виїжджає у республіки колишньо-го СРСР або країни ближнього зарубіжжя (Польщу, Болгарію),хоча там і не вимагають страхового поліса.

Для поїздок у країни Середземномор'я, де медичні послугипорівняно недорогі, також буде достатньо поліса з лімітом відпо-відальності за медичними видатками 5 тис. дол. США, з евакуаціїі репатріації — 10 тисяч. Для поїздок в інші країни Європи по-трібний поліс із загальним лімітом відповідальності не менше30 тис. дол. США. Посольства країн-учасниць Шенгенської угодивимагають від туристів поліси з такою страховою сумою, як одиніз обов'язкових документів для одержання візи.

Дуже дороге медичне обслуговування у США і Канаді, томутим, хто туди виїжджає, рекомендують придбати поліс з лімітомвідповідальності 50—100 тис. дол. США.

Перелік послуг розбивають на декілька категорій. Часто дода-тково до основних послуг до поліса додають:

візит третьої особи, якщо перебування в лікарні триватимепонад 10 днів;

дострокове повернення у разі смерті найближчих родичів(чоловік, дружина, діти, батьки).

Вартість такої страховки зростає на 25—30 відсотків базової.Деякі компанії (наприклад, «Пан Укрейн») завжди пропонуютьполіс тільки з повним набором послуг, без розбивання на категорії.

Останнім часом поширене страхування з асистансом —послу-гою, яка доповнює медичну допомогу (наприклад, доставка по-терпілого в лікувальну установу, розв'язання проблем щодооплати медичних послуг тощо). Тобто, якщо стався страховийвипадок, вам потрібно лише зателефонувати до диспетчерськоїслужби асистанс-компанії (працює цілодобово).

При страхуванні без асистанса (що значно дешевше), у разістрахового випадку, вам доведеться шукати медичну допомогусамостійно і самостійно оплачувати рахунки за лікування. І тіль-ки повернувшись в Україну, ви отримаєте від страхової компаніївитрачену на лікування суму (звичайно, ви мусите підтвердитисвої видатки, пред'явивши документи медичних установ з печа-тями і підписами).

Страховики нагадують, що медичний страховий поліс завждимає бути при вас — на пляжі, у магазині, барі, у гостях, а тим біль-ше, у далеких екскурсіях і поїздках в інші міста. Адже якщо ви оде-ржите травму, то потрібно передати цей поліс компанії, яка асистує,щоб вона змогла взяти на себе всі видатки щодо надання допомоги.

Список найбільших українських фірм, які мають партнерів закордоном і зарекомендували себе достойно в сфері страховогобізнесу, досить великий. їх майже три десятки: «Оранта», «Укрін-медстрах», «Надра», «АКБ-Гарант», «УТСК», «АСКА», «Гарант-Авто», «Інвестсервіс», «Скайд» та інші.

Іноді через прикрі випадки або надзвичайні обставини, щосталися з клієнтом або членами його родини, виникає потребавідмовитися від запланованої раніше поїздки. Повернувши квит-ки, відмовившись від заброньованих місць у готелі або поверну-вши весь туристичний пакет, клієнт зазнає збитків у вигляді тихчи інших штрафних санкцій. На жаль, туристична фірма не зав-жди може повернути своєму клієнту всю вартість туру, оскількинесе фінансову відповідальність перед своїми партнерами. Томупри відмові від оплаченої заздалегідь поїздки штрафні санкції задоговором, укладеним між туристичною фірмою і самим турис-том, подаються винятково останньому. їх розмір у певних випад-ках може досягати 100 відсотків суми, зазначеної у договорі. Осьтут і допоможе поліс зі страхування видатків, пов'язаних з не-можливістю здійснити туристичну поїздку.

Деякі страхові компанії пропонують своїм клієнтам додатковестрахування, при якому страхові виплати проводяться у випадку,якщо застрахований відмовився від поїздки за настання такихстрахових подій:

хвороби, нещасного випадку або смерті застрахованої особи;

хвороби, нещасного випадку або смерті близького родича(чоловіка, дружини, батька, матері, доньки, сина, брата, сестри)застрахованого;

пожежі, пограбування квартири застрахованого, коли не-обхідна його присутність для розслідування справи;

явки до суду для участі в засіданні, коли застрахований ви-ступає як обвинувачуваний, потерпілий або цивільний відповідач.

Страхова сума й тарифи залежать від рівня страхового покриття,країни подорожі, терміну перебування, віку застрахованої особи.

Отже, у багатьох випадках страхування справді є не лише за-собом зменшення ризику настання певної непередбачуваної по-дії, а й способом економії грошей.

Можливості страхування досить великі. Сьогодні в Україні прак-тично жоден турист за кордон не виїжджає без страхового поліса. Уцивілізованих країнах страхування — звичайна норма життя.