7.6.1. Зміст організації управлінської роботи менеджера

магниевый скраб beletage

Управлінська робота — є специфічний вид виробничої діяльно-сті. Предметом управлінської праці є людина та її діяльність, абезпосередньою метою — координація зусиль колективу щодо за-безпечення його узгоджених дій у досягненні поставлених цілей.

Ефективність (результативність) управлінської роботи знач-ною мірою залежить від особистих ділових якостей керівника тайого вміння використовувати існуючі методи організації роботи зколективом.

Організацією особистої роботи керівника й підпорядкуванняйому фахівців потрібно починати з опису їхніх робочих місць ізакріплення цього опису в посадових інструкціях. Опис робочогомісця в апараті управління повинен містити чотири елементи:

перелік завдань (функцій), для вирішення яких існує абостворюється робоче місце;

опис обов'язків, які покладаються на працівника й випли-вають із завдань (функцій) на даному робочому місці;

опис прав і повноважень, які забезпечують виконання за-вдань (функцій) та обов'язків;

відповідальність, яка матиме місце у разі невиконанняобов'язків та перевищення прав.

На практиці нерідко спостерігається невідповідність між на-званими елементами. Наприклад, в одних випадках працівник,який має складні обов'язки, не має необхідних для їх виконанняповноважень, а в інших випадках, навпаки, самовільно присвоївїх. Тому часто диспропорція в обов'язках і правах менеджерастає причиною злочинної діяльності.

Таким чином, упорядкування посадових обов'язків та повно-важень керівника є основою організації його особистої роботи.

У практиці діяльності керівника важливе місце посідає вмінняпланувати свою роботу, як щоденну, так і на перспективу. На-приклад, щоп'ятниці доцільно визначити завдання на майбутнійтиждень і вносити їх у календар. Дрібні роботи доцільно згрупу-вати, найбільш складні — виконувати на початку робочого дня.Не слід починати роботу із ознайомлення з поштою, оскільки во-на рідко містить у собі щось дійсно термінове.

Як правило, досвідчений керівник виробляє для себе й іншіприйоми особистої роботи.