8.4. Категорії маркетингу

магниевый скраб beletage

Маркетинг як вид діяльності спрямований на задоволення по-треб за допомогою обміну. Він оперує такими категоріями: не-стача, потреба, попит, товар, обмін, угода (операція), ринок та ін.Основоположною ідеєю маркетингу є ідея нестач і потреб людей.

Нестача — почуття, яке відчуває людина, коли їй чого-небудь невистачає. Існують такі види нестач: фізіологічна, соціальна, особиста.

Потреба — нестача, яка набула специфічної форми відповід-но до культурного рівня й особистості індивіда. Виробники по-чинають діяти цілеспрямовано, щоб стимулювати у людини ба-жання придбати товар. Вони намагаються сформувати зв'язокміж своєю пропозицією і тією нестачею, яку відчуває людина.Працівник маркетингу не створює нестачу, вона вже існує.

Попит — це потреба, підкріплена купівельною спроможніс-тю. Попит — показник недостатньо надійний. Коли людям на-бридають речі, якими вони користуються, вони шукають інші.Зміна вибору може стати результатом зміни цін чи рівня доходів.Людина вибирає товар, сукупність властивостей якого забезпе-чує їй максимум задоволення за запропоновану ціну, з урахуван-ням власних потреб і можливостей.

Пропозиція — кількість товарів або послуг, які продавці про-понують до продажу за різними цінами упродовж певного періоду.

Товар — те, що може задовольнити потребу або нестачу, і те,що пропонують на ринку, щоб привернути увагу, змусити при-дбати, використати, спожити. Що повніше товар відповідає ба-жанням споживача, то більшого успіху досягне виробник. Виро-бники повинні спочатку відшукувати споживачів, з'ясовуватиїхні потреби, а потім уже створювати товари, які б їх задовольняли.

Обмін — процес одержання бажаного об'єкта з пропозицієюотримати взамін щось інше.

Угода (операція) — комерційний обмін цінностями між двомасторонами. Угоди можуть бути класичними (гроші = товар) і ба-ртерними (товар = товар). Маркетинг складається з дій, спрямо-ваних на те, аби домогтися бажаної реакції споживача щодо пев-ного об'єкта, послуги або ідеї.

Ринок — сукупність існуючих і потенційних покупців товару.Отже, маркетинг — це людська діяльність, що стосується ринку,або система управління, за якої в основі ухвалення нового рі-шення лежить інформація про ринок, а правильність рішення пе-ревіряють після реалізації продукції, мета якої — задовольнитинестачі та потреби людей.

Корисність продукту — здатність товару чи послуги задово-льняти потреби; задоволення, яке отримує споживач від користу-вання товаром або послугою.

Ринок покупця — це ринок, на якому більше влади маютьпокупці і де найактивнішими учасниками доводиться бути про-давцям.

Ринок продавця — це ринок, на якому продавці мають біль-ше влади і де найактивнішими учасниками доводиться бути по-купцям.

Ціна — відпускна вартість товару, послуги; вартість товару вгрошовому еквіваленті.