2.3. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в Україні

магниевый скраб beletage

Інституційне забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності — сукупність державних і недержавних інституцій, які забезпечують наявність правових, організаційних і економічних умов, необхідних для провадження і розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності.

І. Правова основа інституційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні

До основних актів законодавства, які формують правову основу інституційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, належать, зокрема:

Конституція України; Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про Кабінет Міністрів України»; Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; Закон України «Про інвестиційну діяльність»; Закон України «Про інноваційну діяльність»; Закон України «Про режим іноземного інвестування»; Закон України «Про концесію»; Закон України «Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»; Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»; Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»; Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»; Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

II. Суб'єкти інституційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні

Представницькі органи влади:

Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади в Україні;

Верховна Рада Автономної Республіки Крим — представницький орган Автономної Республіки Крим, який у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим;

обласні, районні ради — органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст;

сільські, селищні, міські ради — органи місцевого самоврядування, що представляють інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст.

Виконавчі органи влади.

Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів виконавчої влади, одним із завдань якого є забезпечення проведення інвестиційної політики, зокрема, забезпечення розвитку і державної підтримки інноваційного потенціалу держави, у тому числі шляхом забезпечення розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку, а також вжиття заходів зі стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій;

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міськдержад- міністрації — виконавчі органи відповідних рад, які реалізують надані державою, а також делеговані відповідними радами повноваження, зокрема, здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності, сприяє інвестиційній діяльності на території району, області, у тому числі шляхом внесення в установленому порядку до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу відповідної території, забезпечення створення територіальних інноваційних центрів і технопарків, подання допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — виконавчі органи відповідних рад, які реалізують власні (самоврядні), а також делеговані державою повноваження, зокрема, сприяють залученню іноземних інвестицій і здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території;

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Міністерством освіти і науки, молоді і спорту [65].

Основними завданнями агентства є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування, використання і захисту національних електронних інформаційних ресурсів та створення умов для розвитку інформаційного суспільства;

здійснення заходів з координації діяльності органів виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері наукової, науково- технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування, використання і захисту національних електронних інформаційних ресурсів та створення умов для розвитку інформаційного суспільства;

здійснення заходів з розвитку наукового і науково-технічного потенціалу України, удосконалення мережі науково-дослідних (науково-технічних) установ;

створення сприятливих умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного інноваційного потенціалу, розвитку відповідної інфраструктури;

розроблення засад наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку України;

формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності на підставі довгострокових і середньостроко- вих прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку;

створення національної інноваційної системи;

сприяння розвитку на конкурентних засадах підприємництва у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування, використання і захисту національних електронних інформаційних ресурсів, надання інформаційних послуг з використанням електронних засобів.

До сфери управління агентства входять ряд підприємств, установ та організацій:

Український інститут науково-технічної і економічної інформації;

Державний фонд фундаментальних досліджень;

Державна науково-технічна бібліотека України;

Національний антарктичний науковий центр;

Державне підприємство «Український державний центр науково- технічної та інноваційної експертизи»;

♦ Державне підприємство «Український науковий центр розвитку інформаційних технологій», інші установи.