ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова      7

РОЗДІЛ 1. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ         9

Інновації та економічне зростання  9

Поняття та класифікація інновацій   19

Становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційних теорій 24

Сутність, об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності. Етапи інноваційного процесу    32

Джерела та методи генерування нових ідей (новацій)      37

Контрольні запитання          50

РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ      51

Рівні модернізації в системі світової економіки та сучасні моделі інноваційного розвитку                    51

Сутність і напрями державної інноваційної політики                    63

Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в Україні. . .  71

Методи і засоби впливу держави на інноваційні процеси                        74

Досвід державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в країнах з розвиненою ринковою економікою                78

Вплив глобалізації на інноваційні процеси в економіці України .            91

Контрольні запитання          102

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА        103

Інновації як умова стабільності і розвитку підприємства  103

Інноваційна функція підприємства  107

Сутність, основні поняття та функції інноваційного менеджменту. 112 3.4. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку

підприємства             124

Контрольні запитання                      131

РОЗДІЛ 4. ФАКТОРИ УСПІШНОСТІ НОВОВВЕДЕНЬ              132

Сприйнятливість організації до нововведень                     132

Техніко-організаційний рівень виробництва                      138

Інноваційний потенціал підприємства як основа і результат інноваційного розвитку підприємства              145

Інноваційна інфраструктура             152

Мотиваційний механізм активізації інноваційних процесів . . .    158

Причини і методи подолання опору організаційним змінам . . .  163

Контрольні запитання                      171

РОЗДІЛ 5. ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                   172

Інноваційна політика підприємства                        172

Стратегічне планування інноваційного розвитку              178

Планування і реалізація інноваційних проектів                  192

Використання методу програмно-цільового управління в інноваційному менеджменті                       196

Контрольні запитання                      208

РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ                      209

Організаційні основи розробки і впровадження інновацій ....      209

Методологічні підходи до формування організаційної структури управління                 235

Зміст процесу формування організаційної структури                     246

Місце малого підприємництва і промислово-виробничих комплексів в інноваційній діяльності                    248

Сучасні організаційні форми інноваційних підприємств               255

Контрольні запитання                      263

РОЗДІЛ 7. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ

І ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ                 265

Типи і властивості управлінських інновацій                      265

Організаційне проектування                        270

Бенчмаркінг               279

Реінжиніринг бізнес-процесів          282

Реструктуризація підприємства       285

Контрольні запитання          291

РОЗДІЛ. 8. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ

ОНОВЛЕННЯМ ПРОДУКЦІЇ          292

Життєвий цикл інновації      292

Оцінка технічного рівня нових виробів як основа управління оновленням продукції   295

Розробка загальної концепції виробу           297

Науково-дослідні роботи      299

Конструкторська підготовка виробництва 301

Технологічна та організаційно-технічна підготовка виробництва            303

Освоєння, зростання, зрілість і спад випуску нових виробів, експлуатація та ліквідація продукції       307

Контрольні запитання          310

Завдання для самостійного виконання       310

РОЗДІЛ 9. ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ      313

Види і джерела фінансування інноваційної діяльності       313

Система державного фінансування і стимулювання НДДКР у провідних країнах світу            319

Місце венчурного капіталу в інноваційному розвитку підприємства       324

Фінансування інноваційних проектів          334

Особливості лізингового фінансування інноваційних проектів . 340

Контрольні запитання          350

РОЗДІЛ 10. ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІННОВАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ      351

Роль і види інтелектуальної власності         351

Забезпечення правової охорони об'єктів промислової власності              355

Передавання прав на використання об'єктів промислової власності      358

Франчайзинг 365

Контрольні запитання          373

РОЗДІЛ 11. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ

І РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ                    374

Основні підходи до обгрунтування результативності інновацій . .          374

Оцінка рівня ризику інновацій                     379

Визначення ефективності інноваційного проекту              382

Оцінка ефективності організаційних проектів                    392

Контрольні запитання                      396

Завдання для самостійного виконання                   398

Тестові завдання для підсумкового контролю                    402

Предметний покажчик                     417

Літературні джерела              423

Додатки                      428