7.2. Організаційне проектування

Інновації є штучними організаційними системами. Штучними в тому сенсі, що не зростають самі собою відповідно до законів природи (подібно до рослин, живих організмів, річок, озер, мінералів і т. п.), а конструюються і виготовляються людьми. Інновації — продукт цілеспрямованої людської діяльності. Отже, створення і запуск інновацій повинні здійснюватися на підставі проекту. Такі проекти можна назвати «організаційними проектами», оскільки в результаті їх реалізації створюються організаційні системи.

У загальному випадку «проектування» (лат. projektus, буквально — кинутий вперед) означає процес створення проекту — прототипу, прообразу передбачуваного або можливого об'єкта, стану. Проектування визначають як спосіб взаємин людини і предметного світу, як один із корінних атрибутів буття. Проектування — це самостійний і надваж- ливий вид діяльності людини.

Багато видів проектної діяльності розроблено до рівня обов'язкових до застосування стандартів. Наприклад, проектування конструкторських виробів регламентується Єдиною системою конструкторської документації (ЄСКД), що діє у всіх країнах СНД і має статус міждержавного стандарту. ЄСКД визначає етапи або стадії розробки проектів:

технічне завдання;

технічна          пропозиція;

ескізний          проект;

технічний проект;

розробка робочої документації.

У ході проектування створюється велика кількість проектних документів, які розподіляються на текстові і графічні.

До текстової проектної документації в проектуванні належать такі види документів: планове завдання, завдання на проектування, пояснювальна записка (загальна, зведена), пояснення, технічне завдання на проектування, техніко-економічне обґрунтування, описи, технічні умови на проектування, відомості, паспорти, кошторисна документація (кошториси, кошторисно-фінансовий розрахунок, одиничні розцінки, калькуляції), розрахунки.

До графічної проектної документації належать креслення, рисунки, графіки, ескізи, діаграми тощо. Крім того, існує ілюстративний матеріал (планшети, макети, фотографії), матеріали інженерних досліджень (плани місцевості, геологічні розрізи та ін.). Наприклад, детально регламентується процес проектування автоматизованих систем, які використовуються в різних видах діяльності (дослідження, проектування, управління), що створюються в організаціях, об'єднаннях і на підприємствах. Характеристика відповідних стадій і етапів на прикладі створення автоматизованої системи управління наведена у дод. 5.

Деякі управлінські інновації простіші за автоматизовану систему управління (скажімо, процедура скликання і проведення загальних зборів акціонерів). Інші інновації — більші за обсягом і складніші (наприклад, реструктуризація підприємства). Деякі автори пропонують схожі з розробкою АСУУ методи проектування специфічних управлінських нововведень. Так, наприклад, пропонується проектувати систему бюджетного управління підприємством способом виконання трьох етапів робіт (табл. 7.4), з умовними найменуваннями: «проектне завдання» (етап ПЗ), «проект» (етап ПР), «впровадження» (етап ВП). При цьому на кожному етапі формується відповідний комплект документів.

Таблиця 7.4

СКЛАД ЕТАПІВ І ДОКУМЕНТІВ ПРОЕКТУ «РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ»

в

S

Проектний чи експлуатаційний документ

W

Назва

Зміст

 

Пояснювальна записка

Аналітичний матеріал (результати дослідження функцій підприємства) та обґрунтування вимог до системи бюджетного управління з точки зору цілей компанії і виконаних нею функцій

Е

Проектне завдання

Короткий опис вимог до системи бюджетування, функціональна структура цієї системи (список підлягаючих розробці бюджетів і звітів), загальні рішення по кадровому, інструктивному, інформаційному і технічному забезпеченню системи, порядок і терміни проектування і впровадження системи

Є

Положення про систему бюджетного управління підприємством, чи бюджетний кодекс підприємства

Регламенти складання, розгляду, узгодження, коректування і ухвалення бюджетів і звітів. Методи складання й аналізу бюджетів, методи проведення план- факторного контролю та аналізу, методи складання й аналізу звітів про виконання бюджетів

Пакет інструкцій і положень

Посадові інструкції і положення про підрозділ

 

Пакет технологічних інструкцій

Довідники, класифікатори, кодифікатори, комп'ютерні програми, технологічні інструкції

ВП

План заходів підготовки підприємства до впровадження системи бюджетного управління

План заходів щодо: а) підготовки персоналу системи бюджетування; б) розробка положень та інструкцій; в) технічного оснащення системи обчислювальними засобами, засобами зв'язку, засобами поширення інформації; г) видання директивних документів про запуск системи в експлуатацію

 

Програма випробувань проектних рішень