8.5. Конструкторська підготовка виробництва

магниевый скраб beletage

Конструкторська підготовка виробництва передбачає виконання сукупності робіт від розгляду заявки чи затвердження технічного завдання до перевірки дослідної партії (зразка) запроектованих показників техніко-економічного рівня і якості з розробкою технічної документації для випуску.

Основне завдання конструювання — створення комплексу конструкторської документації для того чи іншого типу виробництва. Це стосується серійного та масового виробництва. Основні етапи конструкторської підготовки виробництва і відповідний перелік робіт, які виконуються на цій стадії, представлені у табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Етапи конструювання

Основні завдання і склад робіт

Розробка ТЗ на конструкторську підготовку

Складання проекту ТЗ замовником. Проробка проекту ТЗ виконавцем. Встановлення переліку партнерів. Узгодження і затвердження ТЗ

Технічний проект (є підставою для коригування ТЗ і виконання ескізного проекту)

Виявлення додаткових і уточнених вимог до виробу, його технічних характеристик і показників технічного рівня та якості, що можуть бути вказані в ТЗ: проробка результатів НДР;

проробка результатів прогнозування і планування; вивчення науково-технічної інформації; попередні розрахунки та уточнення вимог ТЗ

Ескізний проект (слугує основою для технічного проектування)

Розробка принципових технічних рішень:

виконання робіт на етапі технічної пропозиції;

вибір елементної бази розробки;

вибір основних технічних рішень;

розробка структурних і функціональних схем виробу;

вибір основних конструкторських елементів;

метрологічна експертиза проекту;

розробка та випробування макетів і моделей

Технічний проект

Остаточний вибір технічних рішень по виробу в цілому та його складовим:

уточнення основних параметрів виробу;

проведення компонування виробу;

розробка проектів ТУ на поставку і виготовлення виробів

Робочий проект (виготовлення дослідного зразка)

Формування комплекту конструкторської документації: розробка повного комплекту робочої документації; узгодження її з замовником;

перевірка конструкторської документації на уніфікацію і стандартизацію; виготовлення дослідного зразка

Випробування

Перевірка відповідності дослідного зразка вимогам ТЗ, оцінка можливості організації виробництва

Відпрацювання документації за результатами випробувань

Внесення необхідних уточнень і змін до документації

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ І СКЛАД РОБІТ НА ЕТАПАХ КОНСТРУЮВАННЯ

Конструювання виробів — це комплекс заходів, які забезпечують пошук технічних рішень, які задовольняють заданим вимогам, їх оп- тимізації і реалізації у вигляді комплекту конструкторських документів і дослідного зразка, який досліджується на відповідність вимогам технічного завдання.

Будь-який сучасний складний виріб є результатом комплексного знання. Розробник повинен знати маркетинг, національну і міжнародну економіку, фізику явищ, чисельні дисципліни (обчислювальну техніку, математику, метрологію, організацію і технологію виробництва тощо), умови експлуатації виробу, керівні технічні документи і стандарти. Крім того, слід враховувати особливості колективу і вимоги реального життя, передовий досвід, уміння одержувати та оцінювати інформацію.

Проектування виробів можна розділити на два основні моменти: розробка на основі аналога, прототипу, зразка і патенту, створення нового, оригінального виробу.

У сучасній системі розробки і постачання продукції на виробництво, в єдиній системі конструкторської документації діє ряд стандартів, рекомендацій і керівних документів і насамперед — серія міжнародних стандартів ІС0-900-ІС0 9004. Вказані стандарти прийняті як національні у всіх промислово розвинених країнах і находять широке застосування при укладанні комерційних угод і контрактів між фірмами.