8.6. Технологічна та організаційно-технічна підготовка виробництва

магниевый скраб beletage

Підвищення технічного рівня, якості і конкурентоспроможності продукції, скорочення строків її освоєння можливі за умови здійснення належної технологічної та організаційно-технічної підготовки виробництва (ТіОТП).

Технологічна і організаційно-технічна підготовка виробництва передбачає проведення подальших робіт зі складання і перевірки на практиці системи технологічної документації; розробки нових та удосконалення існуючих організаційно-економічних механізмів, форм і методів організації виробництва, праці та управління, необхідних для освоєння випуску і наступного виготовлення виробів.

Задачею ТіОТП є забезпечення повної технологічної готовності підприємства до виробництва і споживання нових виробів із заданими техніко-економічними показниками (високим технічним рівнем і якістю виготовлення, а також з мінімальними витратами праці та матеріалів за конкретного техніко-організаційного та економічного рівня розвитку підприємства і запланованих обсягах виробництва).

У процесі ТіОТП вирішуються такі провідні завдання:

відпрацювання виробу на технологічність;

розробка технологічних маршрутів і процесів;

розробка спеціального технологічного устаткування;

технологічне оснащення виробництва;

технологічне супроводження виготовлення випробувальної партії, установочної серії і серійного виробництва.

Вихідними даними для проведення ТіОТП є:

повний комплект конструкторської документації на новий виріб;

максимальний річний обсяг випуску продукції при повному освоєнні виробництва з урахуванням кооперованих поставок;

передбачуваний строк випуску виробів і обсяг випуску за роками з урахуванням сезонності;

запланований режим роботи підприємства (кількість змін, тривалість робочого тижня);

запланований коефіцієнт завантаження обладнання основного виробництва і ремонтна стратегія підприємства;

заплановані кооперовані поставки підприємству напівфабрикатів, стандартних виробів;

прогнозовані ринкові ціни нових товарів виходячи з організаційно-економічної стратегії підприємства і його цілей;

прийнята стратегія стосовно ризику;

політика соціології та екології праці підприємства;

організаційно-економічні методи, механізми і форми розвитку виробництва тощо.

Технологічна підготовка виробництва регламентується стандартами Єдиної системи технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ).

Для одержання якісного, конкурентоспроможного виробу до технологічної і організаційно-технічної підготовки повинні ставитись такі вимоги:

надання можливості із застосування наукомістких та інформаційних нових технологій, матеріалів, прогресивних засобів технологічного оснащення;

удосконалення системи технологічної підготовки та організації управління виробництвом;

застосування засобів механізації та автоматизації;

раціональне використання стандартів ЄСКД, ІСО ЄСТПВ з метою зниження трудомісткості при розробці, оформленні та обігу технологічної документації;

забезпечення якості виготовлення продукції з урахуванням задоволення суспільної потреби і вимог ринку збуту виробів.

Головним видами робіт, які виконуються на цій стадії, є:

вивчення на основі передового вітчизняного і світового досвіду основних тенденцій розвитку технології, організації виробництва, праці, управління і вимог, які ставляться до охорони довкілля;

вибір альтернативних технологічних і організаційно-технічних рішень з підвищення якості, скорочення строків і підвищення ефективності підготовки виробництва;

порівняння витрат на підвищення техніко-організаційного рівня технологічної підготовки виробництва з собівартістю виробів;

вибір методу організації переходу від випуску старих виробів до нових і варіанта динаміки випуску чи попиту;

розробка кооперованої інфраструктури, наприклад, отримання комплектуючих виробів, системи управління тощо з використанням переваг міжнародного поділу праці і довгострокових договорів;

розробку, апробація і впровадження технологічних процесів, оснастки і обладнання;

організація підготовки і перепідготовки кадрів;

розробку технічної документації з технічного переоснащення старого виробництва для випуску нових виробів і виробка порядку здіснення цих робіт з мінімальними витратами ресурсів;

розробка заходів з раціонального використання систем автоматизованого проектування технологічних процесів і виконання інших видів робіт на ПЕОМ;

розробка і застосування узагальненого плану-графіка виконання робіт, узгодження його з партнерами; цей план-графік є органічною частиною загальної програми розробки і постачання продукції на виробництво;

вибір організаційно-економічних методів, механізмів і форм розвитку виробництва.

Зміст основних етапів ТіОТП та їх виконавці наведені у табл. 8.4.

Таблиця 8.4

ЗМІСТ І ВИКОНАВЦІ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ТіОТП

Етапи ТіОТП

Зміст робіт ТіОТП

Виконавці

Планування ТіОТП

Прогнозування, планування і моделювання ТіОТП

Відділ планування підготовки виробництва (ВППВ)

Відпрацювання виробу на технологічність

Відпрацювання конструкції (складових) виробу на технологічність

Відділи головних спеціалістів

Технологічне проектування

Розподіл номенклатури виробів та їх складових між цехами і підрозділами підприємства

ВППВ

 

Розробка технологічних маршрутів руху об'єктів виробництва

ВППВ

Закінчення табл. 8.4

Етапи ТіОТП

Зміст робіт ТіОТП

Виконавці

 

Розробка технологічних процесів виготовлення і контролю деталей (складових), збірки, випробувань та іншої технологічної документації

ВІДДІЛИ головних спеціалістів

 

Типізація технологічних процесів, розробка базових і групових процесів

Відділи головних спеціалістів

 

Техніко-економічне обґрунтування технологічних процесів

Відділи головних спеціалістів, економічний відділ

Вибір обладнання

Вибір і обґрунтування універсального, спеціального, агрегатного і нестандартного обладнання

Відділи головних спеціалістів

 

Видача завдань на проектування цього обладнання, а також на проектування гнучких автоматичних, автоматизованих, роботизованих ліній і комплексів, конвеєрів, транспортних засобів тощо

 

Вибір і технологічне конструювання технологічної оснастки

Вибір необхідного спеціального, універсального і уніфікованого оснащення. Проектування оснастки. Тех- ніко-економічне обґрунтування вибору і застосування оснастки

Технологічні і конструкторські відділи головних спеціалістів, економічний відділ

Нормування

Встановлення поопераційних технічних норм часу всіх технологічних процесів

Відділ праці і заробітної плати, відділи головних спеціалістів

 

Розрахунок норм витрат матеріалів, сировини

Відділ головного технологу

Відпрацювання виробів на технологічність (технологічний контроль) проводиться на всіх етапах створення технологічної (конструкторської) документації, а саме:

на стадіях ескізного проекту проводиться аналіз конкретних технологічних (конструкторських) рішень, у тому числі аналіз доцільності використання обраних матеріалів, раціональності технологічності конструкції (складу) на складові, інгредієнти, забезпечення простоти складання (змішування тощо);

на стадіях технічного і робочого проектів приймаються остаточні рішення про технологічність виробу і точність виготовлення його елементів;

• на стадії виготовлення зразка і дослідної парти завершується відпрацювання виробу (конструкції) на технологічність (конкретизуються умови забезпечення технологічності, у тому числі можливість використання типових технологічних процесів, уніфікованої оснастки і наявного обладнання).

У різних варіантах технологічних процесів виготовлення нових виробів можуть застосовуватися різноманітні матеріали, заготовки, обладнання, технологічна оснастка тощо, що приводить до різних величин показників трудомісткості, продуктивності і використання робітників різної кваліфікації. Основним критерієм для вибору оптимального технологічного процесу є собівартість і продуктивність.

Для спрощення розрахунків використовують технологічну собівартість, яка є частиною повної собівартості і враховує витрати, які залежать від варіантів технологічного процесу і розраховується за формулою

Вт = УЗВ + -Q® ,       (8.5)

де В t — технологічна собівартість; УЗВ — умовно-змінні витрати на одиницю виробу; УПВ — умовно-постійні витрати; Q — річна програма випуску.