8.7. Освоєння, зростання, зрілість і спад випуску нових виробів, експлуатація та ліквідація продукції

Під стадією освоєння випуску нових виробів — виведення товару на ринок, розуміють сукупність робіт від початку запуску виробів у виробництво до моменту досягнення проектних техніко-економічних параметрів, планового техніко-економічного і техніко-організаційного рівня підготовки виробництва в цехах, які виготовляють дану продукцію. До основних робіт, які виконуються на цій стадії, належать:

освоєння всіма робітниками особливостей нової продукції, технології її виготовлення і проектної продуктивності, методів, форм і засобів організації виробництва, праці та управління;

встановлення довгострокових кооперованих зв'язків з партнерами, які беруть участь в інвестиціях, виготовленні, продажі та експлуатації виробів;

оперативне управління виробництвом у процесі переходу від старих до нових виробів відповідно до обраної динаміки нарощування випуску продукції і задоволення потреб ринку попиту і пропозиції;

досягнення планових величин показників техніко-організаційного і техніко-економічного рівня підготовки і розвитку виробництва;

уточнення витрат на підготовку, освоєння випуску нових виробів, а також економічного ефекту від їх впровадження;

проведення системно-вартісного аналізу впливу рівня підготовки виробництва нових виробів на ефективність роботи підприємств- партнерів, розробка і впровадження заходів, які забезпечують подальше виготовлення продукції.

Однією з найважливіших умов раціональної організації виробничого процесу є забезпечення його стійкості та ритмічності. Особливе значення це має у ході освоєнні виробництва нових виробів, тому що даний процес являє собою динамічну систему, яка, як правило, перебуває у нестійкому стані. у даному випадку під динамічністю розуміють зміну величини випуску нових виробів в період їх освоєння у часі та певній послідовності, яка передбачена планом робіт з підготовки і випуску продукції.

У ході вивчення основних варіантів нарощування випуску вирішується одна з головних проблем, яка виникає зі зміною обладнання, — порівняння витрат, пов'язаних з випуском виробів у часі, з метою проектування заходів, які дозволяють раціонально планувати і використовувати витрати засобів праці тощо.

Однією з важливих умов доцільності фінансування інвестиційних проектів, пов'язаних з інтенсифікацією оновлення продукції, є не тільки одержання економічного ефекту при створенні, виготовленні і його експлуатації, а й забезпечення стійкої рівноваги виробництва і споживання на стадіях торгової характеристики життєвого циклу.

На стадіях виробництва виробів, пов'язаних зі зростанням, зрілістю і падінням, здійснюється:

підготовка комплектуючих матеріалів і заготовок;

виготовлення деталей (напівфабрикатів), збирання, контроль та випробування;

проводиться взаємозв'язана робота дослідників, розробників, виробників, постачальників сировини, матеріалів, напівфабрикатів;

продовжується удосконалення конструкції (складу) і технології на предмет покращення техніко-економічних параметрів виробу, підвищення технічного рівня і якості продукції і виробництва;

раціоналізуються форми, методи і механізми організації виробництва, праці та управління;

проводиться посилена робота з вивчення ринку попиту і ринку пропозиції, аналізується динаміка зростання чи спаду виробництва;

проводиться раціональна інвестиційна політика в розвиток виробництва;

виконуються роботи, пов'язані зі зберіганням, продажем, упакуванням, транспортуванням, технічним обслуговуванням нових виробів;

вивчаються особливості споживчого попиту, тенденції зміни цін на вироби в цілому, на матеріали, сировину тощо;

розробляються і проводяться заходи з розширення торгових партнерів.

Етап зростання характеризується суттєвим підвищенням попиту на вироби і відповідним збільшенням випуску. Може мати місце перевищення попиту над пропозицією, збільшення прибутку і стабілізація цін і витрат на рекламу. Ринок швидко зростає, однак має місце нестабільний змінний характер попиту. Можлива відповідна реакція конкурентів.

Мета виробництва — освоєння ринку, захват провідних позицій на ринку, максимальне зростання обсягів продажу.

Етап зрілості (стримання випуску) характеризується стабілізацією ринку. Відмічається стримання темпів зростання обсягів продажів. Споживання спадає. Формується група постійних покупців, спостерігаються гнучкі ціни, відбувається розширення гарантійного обслуговування і сервісу.

Мета виробництва — закріплення на ринку завойованої частки ринку.

Етап падіння (спаду випуску) характеризується стійким зниженням попиту, скороченням ринку, покупці втрачають інтерес до виробу. Виникає надлишок виробничих потужностей, з'являються вироби- замінники. Відбувається зниження цін, має місце скорочення виробництва виробів.

Мета виробництва — повернути втрачені позиції на ринку, відновити збут.

Експлуатація передбачає досягнення економічно вигідного використання виробів. У цей період перевіряється достатність відібраних діагностичних параметрів, встановлюються основні дефекти (вади) виробу, перевіряється їх якість. Для підтримки виробу у працездатному стані проводяться різноманітні ремонти чи його модернізація. При цьому, якщо витрати на ремонт перевищують вигоду, яку дістають від експлуатації виробу, то подальший ремонт не проводиться і виріб утилізується.

Стадія ліквідації виробу супроводжується демонтажем, передаванням в утилізацію чи для іншого використання. На цьому етапі закінчується життєвий цикл виробу.

Контрольні запитання

Що розуміють під технічним рівнем продукції?

За допомогою яких показників оцінюється рівень конкурентоспроможності продукції?

Що таке життєвий цикл інновацій? Охарактеризуйте його стадії.

У чому виявляється циклічний характер інновацій?

Яким питання приділяється основна увага на стадії розробки концепції нового виробу?

З яких етапів складається процес проведення науково обґрунтованого прогнозування і планування? Які види робіт виконуються на цій стадії?

Які ви знаєте види науково-дослідних робіт? Які передбачаються результати цих робіт?

Дайте характеристику видів робіт, які виконуються у ході НДР.

Назвіть основні завдання і склад робіт на етапах конструювання.

Які завдання вирішуються у процесі ТІОТП?

Які вимоги ставляться до технологічної та організаційно-технічної підготовки виробництва нових виробів?

Дайте основні практичні рекомендації з управління на стадіях освоєння, зростання, зрілості і падіння випуску нових виробів, експлуатації і ліквідації продукції.

Завдання для самостійного виконання

Завдання 1. На основі на