НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

ЗАХАРЧЕНКО Віталій Іванович КОРСІКОВА Наталія Миколаївна МЕРКУЛОВ Микола Миколайович

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Підписано до друку 12.07.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 25,2. Тираж - 700 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

1.         Дайте визначення терміна «проектування». Які види проектної документації розробляються в процесі організаційного проектування?

2.         Охарактеризуйте основні етапи процесу розробки і впровадження управлінської інновації.

3.         Який вплив мають основні структурні управлінські рішення на економічні результати роботи підприємства?

4.         Які особливості впровадження управлінських інновацій за методикою бенчмаркінгу? Дайте характеристику основним етапам проведення бенчмаркінгу.

6.         Визначте сутність реінжинірингу як методу впровадження управлінських інновацій.

7.         Дайте характеристику етапів реінжинірингу за методологією Хаммера—Чампі.

8.         Яке місце посідає реструктуризація в сучасній практиці інноваційного розвитку підприємства?

9.         Дайте характеристику основних видів реструктуризації.

10.       За якими принципами здійснюється процес реструктуризації? Який вплив може мати реструктуризація на економічні результати підприємства?

11.       Охарактеризуйте основні етапи і заходи процесу реструктуризації підприємства.

При прийнятті рішення щодо впровадження інновацій слід враховувати їх потенційні можливості, тобто величину вигоди, яку матиме підприємство, реалізувавши інновацію. Потенційні можливості інновації, у свою чергу, залежать від того, на якій стадії її життєвого циклу конкретне підприємство приймає рішення про її залучення до своєї діяльності.

Життєвий цикл інновації — період від зародження ідеї, створення новації та її практичного використання до моменту зняття з виробництва.

Поняття «життєвий цикл інновації» вживається, як правило, до двох взаємопов'язаних процесів. У одному випадку — це етапи створення інновації в ланцюзі наука—техніка—виробництво—споживання; в другому — життєвий цикл нововведення як продукту чи технології в циклі реалізації та задоволення попиту.

Життєвий цикл продукту показує часовий інтервал, який охоплює кілька фаз розвитку, кожна з яких відрізняється особливим характером процесу.

Розрізняють повний життєвий цикл продукту і життєвий цикл продукту у сфері виробництва і споживання. У практичній діяльності найчастіше оперують поняттям життєвого циклу продукції у сфері виробництва. Цей цикл складається з кількох етапів (стадій) (рис. 8.1).

З урахуванням послідовності проведення робіт життєвий цикл інновацій розглядається як інноваційний процес.

Кожний етап цього процесу відрізняється за змістом робіт.

Етап розроблення: зародження ідеї, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для перетворення ідеї на придатний для промислового виготовлення продукт, розроблення технології його виробництва. Слід зазначити, що цей етап не завжди закінчується успішно. Існує велика імовірність невдач, ризиків і відстрочки одержання результатів. Спочатку, коли кошти вкладаються в науково-дослідні і конструкторські розробки, успіхи дуже скромні. Це сфера збитків. Закінчується етап передаванням опрацьованої документації у виробництво.

Ця стадія включає процеси, пов'язані з формуванням загальної науково-практичної основи розробки і постачання продукції на виробництво. Передбачається проведення комплексу взаємопов'язаних робіт маркетингового, науково-технічного, організаційного, соціально-економічного, екологічного та іншого характеру, виконання яких починається від моменту прийняття ідеї про можливість створення і постачання на виробництво нових виробів до початку проведення науково-дослідних і експериментальних робіт зі створення продукції.

Головна увага приділяється змісту робіт, які виконуються на цій стадії, а саме:

[1]                           Що розуміють під поняттям «бізнес-процес?» Які основ­ні бізнес-процеси відбуваються на підприємствах?

[2] розгляд і визначення основних мотивів, які спонукають до ство­рення нових виробів, постановка мети і конкретних завдань;

•    генерування варіантів і вибір раціональної альтернативи;

•   розробка концепції створення і використання нових серій чи окремих моделей функціонально однорідної продукції;

•   розробка стратегії маркетингу;