Розділ «Фінансування»

магниевый скраб beletage

Потреба в капіталі визначається на підставі даних, що відображаються в Звіті про рух коштів (рис.4.11.). Баланс готівки поданий в останньому рядку таблиці «Кеш-фло» і демонструє прогнозований стан розрахункового рахунку підприємства в кожен момент його діяльності. Негативне значення залишку на розрахунковому рахунку в будь-який період часу означає, що підприємство не має в своєму розпорядженні необхідної суми грошей для реалізації проекту. У цій ситуації для здійснення задуманих планів необхідно забезпечити фінансування проекту із зовнішніх джерел.

Існує два основні види джерел фінансування: • внески інвесторів, що претендують на доходи підприємства;

позики, одержані на умовах оплати фінансових ресурсів і повернення їх у встановлений термін.

Е0Е

w Кзш-фло (S US)

4.2001

3.2001                           

130 687,85   166 843,20   208 336,38   246 738,5

6 230,03      8 407,05      10 534,32     12 671,8

6 280,03      8 407,05      10 534,32     12 671,8

142 263,70   142 611,11   142 353,37   143 308,4

4 543,51      4 551,78      4 560,06      4 568,3

146 807,21   147 162,88   147 513,43   147 876,8

1 749,25      4 152,88      1 755,62      1 758,8

-24 148,84   7 128,37      48 527,02     87 431,0

6 096,4 -6 086,4

144 045,82 74 678,39 50 130,00 56 803,42 104 497,1

75 273,68 50 526,75 57 256,38 105 330,44 185 631,7

2.2001 І 83 603,74 4183,20 4183,20 141 917,14 4 535,26 148 452,40 1 746,08 -68 771,94

1.2001 36 852,43

5.2001

6.2001

► Поступлення от продаж

З .втрать і на магтериальї и комплектующие

86,54 66,54 141 571,43

141 571,43

-104 805,53 500 000,00 -500 000,00 750 000,00

750 000,00

145164,47

Суммарньїе прямьіе издержки

Общие издержки

Загратьі на персонал

Суммарньїе постоянньїе издержки

Налоги

Кзш-фло от операционнойдеятельности

Загратьі на приобретение активов

Кзш-фло от инвесгиционной деятельнооти

Соботвенньїй [акционерньїй] капитал

Еіьіплать дивиаенаов

Каш-Фло от Финансовой деятельности

Баланс наличности на начало пер йод а

Баланс наличности на конец периода

< І її

>

Рис. 4.11.

Звіті про рух коштів

Вибір між акціонерним і позиковим капіталом визначається стратегією розвитку підприємства. У будь-якому випадку, при розробці плану фінансування необхідно вирішити такі завдання:

Забезпечити надходження коштів в обсязі, достатньому для реалізації проекту. Іншими словами, баланс коштів повинен бути ненегативним в будь-який момент діяльності підприємства.

Не допускати залучення капіталу, що перевищує потреби фінансування проекту, щоб обмежити витрати на оплату фінансових ресурсів (виплати відсотків і дивідендів).

Реально оцінювати вартість залученого капіталу. При цьому можна спиратися на пропозиції конкретних інвесторів або дані аналізу фінансового ринку. В останньому випадку, для створення схеми фінансування проекту, в якій зацікавлені як інвестори, так і підприємства, необхідно враховувати прибутковість і

надійність різних фінансових інструментів, які можуть розглядатися як альтернативні фінансові вкладення. 4. Передбачити несприятливі сценарії, при яких потреба у фінансуванні може опинитися більшою за розрахункову в результаті зростання інфляції, виникнення додаткових витрат або дії інших чинників.

До розробки схеми фінансування проекту можна приступати лише після завершення формування інвестиційного плану і виробничої програми підприємства, коли визначені всі джерела надходжень і витрат.

Розділ «Фінансування» призначається для підготовки плану фінансової діяльності підприємства. Тут можна описати умови залучення фінансових ресурсів, порядок обслуговування заборгованості і розрахунків з акціонерами, а також визначити умови розміщення вільних коштів і використання прибутку підприємства. До розділу належать модулі:

Акціонерний капітал;

Позики;

Лізинг;

Інвестиції;

Інші надходження;

Інші виплати;

Розподіл прибутку;

Пільги щодо податку на прибуток.