7.2. Інтернет комерція

магниевый скраб beletage

Протягом досить короткого терміну мережа Інтернет пройшла великий шлях від окремих ліній зв'язку для обміну інформацією між науковими інститутами США і Європи, що працюють над спільними проектами (переважно військового призначення), до глобального інформаційного середовища, поширеність якого в США порівняна з телефонним зв' язком.

Бізнес з використанням Інтернет виник відразу після відкриття мережі цивільним організаціям і користувачам. Із самого початку це було надання доступу, електронної пошти і місця для розміщення інформації. Додатковим поштовхом до зростання кількості користувачів і ділової активності стала розробка специфікацій мови опису гіпертекстових сторінок HTML (Hyper-Text Markup Language), протоколу їх передачі мережею HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol), а також програми для перегляду сторінок гіпертексту — т. з. броузе- ра. Завдяки цим інноваціям інформація в Інтернет одержала сучасний вигляд. Розміщення інформації в Інтернет стало на цілком законних підставах називатися «електронною публікацією». Як наслідок виникла необхідність в таких послугах як дизайн, верстка, програмування. З'явилися агентства Web дизайну, які займаються створенням інформаційних ресурсів клієнта в Інтернет «під ключ». Електронна публікація дала життя Інтернет — виданням, Інтернет — рекламі і всьому тому, що люди звикли бачити на папері.

З появою можливості безготівкової електронної оплати товарів і послуг, використовування глобальної мережі для проведення транзакцій

у всьому світі з'явилося таке унікальне явище як «електронна комерція». Багато Web-каталогів, що існували на той момент в рекламних та інформаційних цілях, були доповнені можливістю негайного придбання товару.

На сьогодні склалася стійка думка, що електронна комерція обмежується продажами в Інтернет. Насправді це явище набагато ширше.

Електронна комерція починається там, де з'являються засоби автоматизації бізнесу, і використовується глобальна мережа для ділових застосувань.

Виділимо п'ять секторів ринку інформаційних продуктів і послуг.

й        сектор — ділова інформація, складається з наступних частин:

біржова і фінансова інформація — котирування цінних паперів, валютні курси, облікові ставки, ринок товарів і капіталів, інвестиції, ціни. Постачальниками є спеціальні служби біржової і фінансової інформації, брокерські компанії, банки;

статистична інформація — ряди динаміки, прогнозні моделі і оцінки з економічної, соціальної, демографічної сфер. Постачальниками є державні служби, компанії, консалтингові фірми;

комерційна інформація по компаніях, фірмах, корпораціях, напрямах роботи та їх продукції, цінах; про фінансовий стан, зв'язки, операції, керівників, ділові новини у сфері економіки і бізнесу. Постачальниками є спеціальні інформаційні служби.

й        сектор — інформація для фахівців, містить наступні частини:

професійна інформація — спеціальні дані та інформація для юристів, лікарів, фармацевтів, викладачів, інженерів, геологів, метеорологів і т. д.;

науково-технічна інформація — документальна, бібліографічна, реферативна, довідкова інформація у сфері природних, технічних, суспільних наук, за галузей виробництва і сфер людської діяльності;

доступ до першоджерел — організація доступу до джерел інформації через бібліотеки і спеціальні служби, можливості придбання першоджерел, їх отримання за міжбібліотечним абонементом в різних формах.

й        сектор -інформація для споживача має такі частини:

новини і література — інформація служб новин і агентств преси, електронні журнали, довідники, енциклопедії;

інформація для споживача — розклади транспорту, резервування квитків і місць в готелях, замовлення товарів і послуг, банківські операції і т.ін.;

інформація для розваг — ігри, телетекст, відеотекст.

й        сектор — послуги освіти, містить всі форми і ступені освіти: дошкільне, шкільне, спеціальне, середнє професіональне, вище, підвищення кваліфікації і перепідготовку. Інформаційна продукція може бути подана в комп'ютерному і некомп'ютерному вигляді: підручники, методичні розробки, практикуми, що розвивають комп'ютерні ігри, комп'ютерні повчальні й контролюючі системи, методики навчання і т. ін.

й        сектор -інформаційні системи і засоби забезпечення, які мають такі частини:

програмні продукти — програмні комплекси з різною орієнтацією — від професіонала до недосвідченого користувача комп' ютером: системне програмне забезпечення, програми загальної орієнтації, прикладне програмне забезпечення щодо реалізації функцій в конкретній галузі приналежності, за вирішення завдань типовими математичними методами і т. ін.;

технічні засоби — комп'ютери, телекомунікаційне устаткування, оргтехніка, супутні матеріали і комплектуючі;

розробка і супровід інформаційних систем і технологій — обстеження організації з метою виявлення інформаційних потоків, розробка концептуальних інформаційних моделей, розробка структури програмного комплексу, створення і супровід баз даних;

консультування з різних аспектів інформаційної індустрії — яку придбавати інформаційну техніку, яке програмне забезпечення необхідне для реалізації професійної діяльності, чи потрібна інформаційна система і яка, на базі якої інформаційної технології краще організувати свою діяльність і т. д.;

підготовка джерел інформації — створення баз даних з заданої теми, галузі, явища і т.ін.

У розвинених країнах електронна комерція у вигляді продажу товарів та послуг з використанням доступу до мережі широко подана не лише завдяки високим темпам технічного прогресу, але і зважаючи на готовність населення до подібного виду сервісу. Річ у тому, що в розвинених країнах десятиліттями практикується придбання товарів за каталогами, на замовлення з доставкою додому. У нашій країні розвиток торгових відносин подібного роду поки що знаходиться на низькому рівні. Більше того, практично повна відсутність стандартів якості виробили таку модель поведінки покупців, що будь-яку річ перед придбанням необхідно уважно оглянути, помацати, перевірити. Таким чином, навіть якщо за один день електронні платежі стануть такі ж поширені і доступні як в США, Web-магазини не одержать широкої клієнтури. Це стосується практично всіх країн, що розвиваються. Проте електронна комерція в інших формах вже існує на Україні.

Інформація сьогодні розглядається як один із найважливіших ресурсів розвитку суспільства. Існування ряду властивостей інформації, аналогічних властивостям традиційних ресурсів, дало підставу використовувати багато економічних характеристик (ціна, вартість, витрати, прибуток і т. ін.) при аналізі інформаційного виробництва.

На світовому ринку засобів інформатизації, як і на будь-якому другому, утворилося стійке коло діючих суб'єктів — виробників, споживачів, експертів та інституційних органів — і виник значний обсяг бізнесу. У структурі ринку утворилися яскраво виражені сектори або сегменти відповідно до уявлень про ринковий механізм, склалася стійка і різноманітна номенклатура продуктів і послуг.

Використання сучасних інформаційних технологій для управління підприємством робить будь-яку компанію більш конкурентно- спроможною за рахунок підвищення її керованості і адаптованості до змін ринкової кон'юнктури. Подібна автоматизація дозволяє:

підвищити ефективність управління компанією за рахунок забезпечення керівників і фахівців максимально повною, оперативною і достовірною інформацією на основі єдиного банку даних;

поліпшити діловодство за допомогою оптимізації і стандартизації документообігу, автоматизації найбільш трудомістких його процедур;

понизити витрати на ведення справ за рахунок автоматизації процесів обробки інформації, регламентації і спрощення доступу співробітників компанії до потрібної інформації;

змінити характер праці співробітників, звільнивши їх від виконання рутинної роботи, даючи можливість зосередитися на професійно важливих обов' язках;

забезпечити надійний облік і контроль надходжень і витрачання коштів на всіх рівнях управління;

керівникам середньої і нижчої ланок аналізувати діяльність своїх підрозділів, а також оперативно готувати зведені та аналітичні звіти для керівництва і суміжних відділів;

підвищити ефективність обміну даними між окремими підрозділами, філіями і центральним апаратом;

гарантувати повну безпеку і цілісність даних на всіх етапах обробки інформації і т. ін.

Важливо відзначити, що автоматизація — не самоціль, а цілеспрямована перманентна діяльність з раціоналізації і оптимізації організаційно-штатної структури підприємства і його бізнес-процесів.

Автоматизація дає значно більший ефект при комплексному підході. Часткова автоматизація окремих робочих місць або функцій здатна вирішити лише чергову невідкладну проблему. Проте при цьому виникають і негативні ефекти: не знижуються, а деколи

навіть збільшуються трудомісткість і витрати на утримання персоналу; не усувається неузгодженість роботи підрозділів.

Зміни, що виникають під впливом інформаційних технологій, настільки всеосяжні, що виникає природне запитання: «Що ж власне відбувається?» Абсолютно очевидно, що інформаційні технології при всій своїй революційності не відмінили виробничого процесу, не ліквідували конкурентів і не лишили людини права ухвалювати рішення. Об'єктом управління є фірма, яка не перестала існувати, навіть якщо вона стала віртуальною, зовнішнє оточення продовжує існувати і навіть при збільшенні, необхідність знаходити вирішення слабко структурованих завдань залишається. Швидше можна говорити про інтенсифікацію всіх процесів в інформаційному столітті. Змінився інструментарій в управлінні фірмою, але змінився так, що вплинув на всі процеси, до яких мають відношення менеджери: планування, організацію, керівництво і контроль.

Запитання і завдання для обговорення

Як ви можете визначити поняття «віртуальний офіс»

Які проблеми вирішує віртуальний офіс?

У чому виявляється мережевий характер підприємств?

Дайте визначення поняття аутсорсинг.

Яким наборам параметрів зовнішнього середовища повинна відповідати внутрішня структура міжнародної компанії.

Які сектори ринку інформаційних продуктів і послуг ви можете визначити?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

Результатом вивчення даного курсу є виконання самосійної

дослідницької роботи. Кожен студент розробляє автоматизоване

робоче місце за однією із запропонованих нижче тем.. Розроблення

супроводжується описом етапів та інфологічної моделі.

Розроблення АРМ менеджера з обліку руху матеріальних цінностей на товарних складах ЗАТ «еБазар»

Розроблення АРМ менеджера щодо роботи з клієнтами для відеостудії «Голден Будда»

Автоматизація документування міжбанківських кредитних операцій для банку.

Розроблення АРМ менеджера обслуговування замовлень щодо установки засобів захисту.

Розроблення АРМ менеджера відділу оптового продажу підприємства з використанням СУБД Access».

Розроблення автоматизованого робочого місця нотаріуса для фірми «Центр юридичних правових послуг».

Автоматизація робочого місця менеджера туристичної фірми з використанням СУБД ACCESS.

Автоматизація процесу пошуку електронних версій книг у створеній мережевій бібліотеці.

Автоматизація обліку договорів і контролю виконання договірних зобов'язань на промисловому підприємстві з використанням ППП «Галактика».

Автоматизація роботи економіста-розробника інвестиційного проекту з використанням програмного продукту Project Expert».

Розроблення АРМ фахівця з роботи з власними цінними паперами в банку «НІК...».

Розробка АРМ співробітника кредитного відділу для роботи з кредитом на невідкладні потреби для філіалів ТОВ «КБ Месед».

Розроблення АРМ з обліку руху персоналу у відділі Кадрів з використанням СУБД MS Access».

Розробка АРМ економіста планово-економічного відділу ТОВ «Аудиторський центр «Еккаунт».

Автоматизація блоку фінансової звітності в інформаційній системі «АСУ Університет».

Автоматизація робочого місця співробітника податкової інспекції з обліку заборгованості юридичних осіб».

Розроблення автоматизованого робочого місця менеджера з навчання персоналу.

Автоматизація обліку проходження тренінгів і семінарів співробітниками фірми.

Розроблення АРМ менеджера по контактах з фірмами постачальниками.

Створення автоматизованого робочого місця менеджера відділу щодо управління земельними ресурсами.

ЛІТЕРАТУРА

Абуталипов Р. Н. Полезньїе программьі для офисньїх работни- ков: Microsoft Office 2003. — «Альфа-Пресс», 2005

Аглицкий. И. Автоматизация управления предприятиями: новьіе решения // Финансовая газета, № 15/2001.

Албастова Л. Н. Технология ^ффекmивного менеджмента. Учебно-практическое пособие. — М.: Изд-во ПРИОР, 1998.

Андрійчук В., Багер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998.

Атаев А. А. Управленческая деятельность Практика и резерви организации. — М.: ^кономика, 1988

Афанасьев С. В., Ярошенко В. Н. ^ффективность информаци- онного обеспечения управления. — М.: ^кономика, 1987.

Баззел Р. Д, Кокс Д. Ф., Браун Р. В. Информация и риск в марке- тинге. — М.: ^кономика, 1993.

Биков І. Ю., Жирнов М. В., Худякова І. М. Microsoft Office в задачах економіки та управління. — К.: ВД«Професіонал», 2006.

Винн Р., Холден К Введение в прикладной жонометрический анализ. — М.: Финансьі и статистика, 1998.

Глушков В. М. Основьі безбумажной информатики. — М: Наука, 1997.

Грабауров В. А. / Информационньїе технологии для менедже- ров. — М.: Финансьі и статистика, 2001.

Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке (пер. с англ.): Учебное пособие. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.

Зайверт Л. Ваше время — в Ваших руках. — М.: Интержс- перт, 1995.

Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов (сокр. пер. с нем.). — М.: ^кономика, 1990.

Зигерт, В. Ланг. Л. Керівник без конфліктів: Скорочений переклад з німецької / Наук. ред. і автор передмови А. Л. Журавльов. — М.: Економіка, 1990.

Информатика для юристов и жономистов /С. В. Симонович и др./. — СПб.: Питер, 2001

Информатика: Учебник для жон. Спец. ВУЗов /Под ред. Н. В. Макаровой/. — М.: Финансьі и статистика, 1997.

Информационньїе системи в жономике: Учебник (под ред. Дика В. В.). — М.: Финансьі и статистика, 1996.

Карданская Н. А. Основи принятия управленческих решений. Учебное пособие. — М.: Русская деловая литература, 1998.

Компьютерние технологии для малого бизнеса. // Бухгалтер и Компьютер, № 4/2000.

Компьютерний журнал для пользователей Hard 'n' Soft № 7 июль 2002.

Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. — К: ТОВ «УВПК «Екс об», 2000.

Л^нд П. ^. Менеджмент — искусство управлять (секрет и опит). — М.: ИФРА-М, 1995.

МакФедриз П. и др. Microsoft Office 97. ^нциклоnедия пользова- теля. К.: ДиаСофт, 1998.

Международний компьютерний еженедельник Computer World март 2003 № 10.

Мейер. Д. Теория реляциониїх баз данних. М.: Мир, 1987.

Мошек Г.Є. Організація праці менеджера. -К.: КДТЕУ, 1995.

Нємцов В. Д, Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. — К.: ТОВ „УВПК «Екс об», 2000.

О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др. Введение в информационний бизнес. М.: Финанси и статистика, 1996.

ОлкокД. управление временем и рабочей нагрузкой (пер. с англ.). — М.: Финпресс, 1998.

Папкин А. И. Основи практического менеджмента: учебное пособие для ВУЗов. — М.: ЮНИТИ — Дана, 2000.

Родионов И. И. Информационньїе ресурси для предпринимате- лей. — М, 1994.

Русинов Ф, Журавлев А. Конкурентоспособность: образова- ние, информационний потенциал, принятие управленческих решений. //Консультант директора, № 2(14), январь 1996.

Скороходов В. А. Менеджмент вищої школи: Навчальний посібник. — Миколаїв: вид-во ПСІ КСУ; вид-во «Гінкул Г. Р.», 2003.

Фалмер Р. М. ^нциклопедия современного управления, т. 4 М.: Финанси и статистика, 1992.

Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческих решений. — М, 1998.

Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Акакдемви- дав, 2003.

^кономическая информатика /Под ред. П. В. Конюховского и Д. Н. Колесова/. — СПб.: Питер, 2000.

Druker P. The Coming of the New Organization // Harvard, Busines Review, 1988.

O'Brien. J. A. Management Information Systems. A Managerial End User Perspective. Boston: IRWEN, 1990.

http://www. intermoda. ru

http://www. dtpress. ru/mp/2000/06/18. htm

http://www. grsu. grodno. by/~littc/html/confer/publ/98/MEO_98/conf_3. htm

ЗАПРОШУЄМО:

авторів та книготоргівельні організації до співпраці

ЗДІЙСНЮЄМО:

інформаційну підтримку бібліотек вузів

ПРОПОНУЄМО:

широкий вибір навчальної та довідкової літератури з економіки та природничих наук

Ми маємо гнучку систему знижок, а також здійснюємо безкоштовну доставку книг замовникові.

Якщо вас зацікавило співробітництво з нами, звертайтеся за телефоном:

тел./факс (8-044) 451-45-66 (багатоканальний)

або відправляйте листа електронною поштою: epprofibook@gmail.com, rlprofibook@gmail.com

ЗАПИТУЙТЕ

ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ КНИГ НАШОГО ВИДАВНИЦТВА

в м. Вінниця: СПДХардінВ.В. тел. (0432) 21-67-44; в м. Дніпропетровськ: «Дніпропетровський бібліотечний колектор» тел. (056) 371-02-78; в м. Донецьк: ТзОВ «Бібліосфера» тел. (062) 311-01-72, ТОВ «Епіграф» тел. (062) 311-02-16; в м. Житомир: ТОВ «Житомир-Книга» тел. (0412) 37-27-74, «Обласний державний бібліотечний колектор»тел. (0412) 22-89-68; в м. Запоріжжя: ТОВ «Фірма «Константа-І, Лтд» тел. (0612) 20-95-71; в м. Івано-Франківськ: КП «Букініст» тел. (0342) 22-38-28, ТзОВ «Арка» тел. (0342) 50-14-02; в м. Кривий Ріг: КП «Букініст» тел. (0564) 92-37-32; в м. Луганськ: Книгарня «Глобус-книга» тел. (0642) 53-62-30; в м. Луцьк: ТВ ТзОВ «Знання» тел. (03322) 4-23-98; в м. Львів: Книгарня «Глобус-книга» тел. (0322) 74-01-77, ПП Василькевич К. І. тел. (0322) 75-79-86, ТОВ «Книжкові джерела» тел. (0322) 45-00-64; в м. Миколаїв: АВРП «Миколаївкнига» тел. (0512) 55-20-93; в м. Полтава: Книжковий магазин «Зоря» тел. (0532) 27-21-61, ПП Солдаткіна В. Г. тел. (0532) 66-87-84; в м. Рівне: ТОВ «Іскра» тел. (0362) 23-63-16, ОККП «Рівнекнига» тел. (0362) 22-41-05;

в м. Суми: ПП Ніканоров В. І. тел. (0542) 22-22-58; в м. Тернопіль: ТОВ «Кобзар» тел. (0352) 52-23-05, КП «Кооп-книга» тел. (0352) 52-25-40; в м. Ужгород: ТОВ «Кобзар» тел. (03122) 3-35-16; в м. Харків: ДП «Авіоніка-Харків» тел. (057) 214-04-71, Книгарня «Знак» тел. (057) 719-26-24; в м. Херсон: ПП Палей М. С. тел. (0552) 24-64-23, ПП Лісова Г. В. тел. (0552) 26-21-71; в м. Хмельницький: ТОВ «Книжковий світ» тел. (03822) 6-60-73; в м. Черкаси: ТОВ «Фірма «Світоч» тел. (0472) 32-92-78;

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти

Шило В. П. та ін.

ПРАКТИКУМ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Навчальний посібник

"ВД "Професіонал", 2007. - 224 с.

Дане видання являє собою перелік завдань, первинних, зведених документів, регістрів бухгалтерського обліку та форм фінансової звітності для виконання практичних робіт. У навчально-практичному посібнику передбачені ситуаційні завдання, виконання яких формує у студентів навички поглибленого вивчення дисципліни бухгалтерського обліку. Крім того, розроблена ділова гра по темі «облік необоротних активів» яке має велике значення для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу та практичних навичок з бухгалтерського обліку та дає змогу набути студентам професійних здібностей, які необхідні фахівцям в процесі трудової діяльності. У посібнику надані завдання для виконання індивідуальної роботи із застосуванням ПЕОМ з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти

Колесніков Г. О.

МЕНЕДЖЕРСЬКИЙ СЛОВНИК

Словник

"ВД "Професіонал", 2007. - 384 с.

У словнику подано тлумачення 1882 понять і термінів, які охоплюють найбільш важливі аспекти загального та функціональних менеджментів.

Адресовано студентам економічних і менеджерських спеціальностей, викладачам менеджерських дисциплін і менед- жерам-практикам різних рівнів управління.