ВСТУП

магниевый скраб beletage

Управління — це процес організації дій спрямований на досягнення бажаної мети. Соціальне управління — це досягнення цілей організації шляхом впливу на персонал при залученні матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів. Люди, які впроваджують управлінську діяльність, менеджери — це професійно підготовлені управлінці. Їх робота полягає в обробці (аналізі та синтезі) інформації, постановці завдань, прийнятті рішення, організації його виконання, координації, мотивації та контролі.

Мистецтво в сфері менеджменту — це здатність приймати ефективні рішення в умовах дефіциту інформації та часу. Тому сьогодні підвищується роль організації праці менеджерів, її автоматизації та комп'ютеризації.

Дослідження вітчизняних вчених показали, що одною з основних причин малої ефективності праці менеджерів є низький рівень автоматизації праці, невпорядкованість інформації, нечіткий розподіл прав і обов'язків.

Вирішенню цих проблем допомагає вивчення інформаційної суті менеджменту, розробка та впровадження автоматизованих систем та технологій. Використання сучасних інформаційних технологій для управління організацією робить любу компанію більш конкуре- нтноздатною за рахунок підвищення її керованості та адаптованості до змін ринкової кон' юнктури.

Автоматизація дозволяє підвисити ефективність управління, поміняти характер праці менеджера. Неможливо уявити сьогодні робоче місце менеджера без комп' ютера та сучасної оргтехніки.

Запропонований навчальний посібник присвячений висвітленню саме цих питань. Посібник складений з семи частин, кожна з частин присвячена конкретному аспекту діяльності сучасного менеджера та закінчується переліком запитань і завдань для студентів.

У першій частині посібника подаються уявлення про етико-пси- хологічні аспекти діяльності менеджера. Аналізується роль етичності стилів управління, делегування та контролю в роботі менеджера. Особлива увага приділяється вивченню термінів та структур сучасних інформаційних систем та технологій.

У другій частині посібника висвітлені питання про управління робочим часом менеджера та застосування програмних засобів в «Тайм-менеджменті». Розглянуто обладнання робочого місця та ділові атрибути, які використовують менеджери.

Вирішенню конкретних завдань, які реалізуються за допомогою автоматизованих робочих місць, висвітленню типових структур та класифікації автоматизованих робочих місць присвячена третя частина посібника.

Четверта частина характеризує сучасні інструменти проектного менеджменту, подає аналіз основних програмних продуктів цього напряму діяльності та їх класифікацію, більш досконало розглядає такі програми як Microsoft Project та Project Expert.

Методам створення конкретних програмних продуктів, необхідних для автоматизованих робочих місць, використанню знань про ресурси баз даних та циклах розробки автоматизованих робочих місць присвячена п' ята частина навчального посібника.

У шостій частині наведені конкретні приклади різних автоматизованих робочих місць та проаналізовані варіанти їх створення, в тому числі оригінально розроблені фахівцями Південнослов'янського інституту Київського славістичного університету для управління навчально-виховним процесом у вищих навчальних закладах.

Сьома частина — погляд у найближче майбутнє. Проведений аналіз та надані рекомендації щодо організації нових форм бізнесу, які неможливі без сучасних засобів комунікації, без автоматизованих робочих місць менеджерів.

Матеріали навчального посібника призначені для студентів, які навчаються за напрямом «Менеджмент та адміністрування», магістрів та аспірантів, а також викладачів та фахівців, які займаються автоматизацією процесів прийняття управлінських рішень та управлінням матеріальними, фінансовими, трудовими та інформаційними ресурсами.

Автори висловлюють щиру подяку доценту Бродовській В. Й. за велику працю щодо підготовки даного навчального посібника до видання, а також науковим рецензентам, професорам Горлачу- ку В. В. та Фатєєву М. В. за цінні зауваження та рекомендації з вдосконалення навчального посібника.

Частинаї