3.1. Призначення АРМ

магниевый скраб beletage

Автоматизоване робоче місце (АРМ) є робочим місцем персоналу автоматизованої системи управління, обладнане засобами, що забезпечують участь людини в реалізації функцій управління. Стосовно вимог систем організаційного управління.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) можна визначити як комплекс інформаційних ресурсів, програмно-технічних і організаційно-технологічних засобів індивідуального або колективного користування, об'єднаних для виконання певних функцій професійного працівника управління.

За допомогою АРМ фахівець може обробляти тексти, посилати і приймати повідомлення, що зберігаються в пам'яті персонального комп' ютера, брати участь у нарадах, організовувати і вести особисті архіви документів, виконувати розрахунки і одержувати готові результати в табличній або графічній формі. Зазвичай процеси ухвалення рішень і управління в цілому реалізуються колективно, але необхідна проблемна орієнтація АРМ управлінського персоналу, що відповідає різним рівням управління і реалізованим функціям. Підготовка інформації для ухвалення рішень, власне ухвалення рішень та їх реалізація можуть мати багато загального в різних економічних службах підприємства. Це дозволяє створювати гнучкі структури управління. Локальні мережі, на основі яких можуть функціонувати різні комплекси АРМ як в межах окремих підрозділів, так і на рівні суміжних функцій, що виконуються, реалізованих різними підрозділами, є базою для організації взаємозв'язку окремих АРМ в систему збору, обробки інформації та ухвалення рішень у сфері управління конкретним об'єктом.

В основу конструювання АРМ встановлені такі основні принципи: • максимальна орієнтація на кінцевого користувача, що досягається створенням інструментальних засобів адаптації АРМ до

рівня підготовки користувача, можливостей його навчання і самонавчання;

проблемна орієнтація АРМ на вирішення певного класу завдань, об' єднаних загальною технологією обробки інформації, єдністю режимів роботи й експлуатації, що характерно для фахівців економічних служб;

формалізація професійних знань, тобто можливість надання за допомогою АРМ самостійно автоматизувати нові функції і вирішувати нові завдання в процесі накопичення досвіду роботи з системою;

модульна побудова, що забезпечує сполучення АРМ з іншими елементами системи обробки інформації, а також модифікацію і нарощування можливостей АРМ без переривання його функціонування;

ергономічність, тобто створення для користувача комфортних умов праці і дружнього інтерфейсу спілкування з системою.

3.2. Типова структура АРМ

Створення АРМ для систем організаційного управління передбачає проведення їх структуризації і параметризації на стадії проектування. Структуризація АРМ включає опис середовища функціонування:

функціональних підсистем, які забезпечують зв'язки між ними;

інтерфейсів з користувачем і технічними засобами;

засобів програмного і інформаційного забезпечення. Параметризація передбачає виділення і дослідження параметрів

технічних, програмних і інформаційних засобів, що задовольняють вимоги і обмеженням, сформовані при структуризації.

Структурно АРМ включає функціональну і забезпечуючу частини. Функціональна частина визначає зміст конкретного АРМ і включає опис сукупності взаємопов'язаних завдань, що відображають

особливості автоматизованих функцій діяльності користувача. В основі розробки функціонального забезпечення є вимоги користувача до АРМ і його функціональна специфікація, що включає опис ввідної і вихідної інформації, засобів і методів досягнення достовірності і якості інформації, носіїв, що застосовують інтерфейс зв'язок. Сюди ж відносять описи засобів захисту від несанкціонованого доступу, відновлення системи в збійних ситуаціях, управління в нестандартних випадках.

Забезпечуюча частина включає традиційні види забезпечення: інформаційне, програмне, технічне, технологічне, лінгвістичне та ін.

Інформаційне забезпечення включає опис організації інформаційної бази, регламентує інформаційні зв'язки, зумовлює склад і зміст всієї системи інформаційного відображення.

Програмне забезпечення (ПЗ) АРМ підрозділяється на загальне і функціональне.

Загальне ПЗ поставляється в комплекті з ПК і включає операційні системи, прикладні програми, що розширюють можливості операційних систем, програмні засоби діалогу та ін.

Загальне ПЗ призначено для управління роботою процесора, організації доступу до пам'яті, периферійних пристроїв, запуску й управління процесором, виконання прикладних програм, забезпечення виконання програм на мовах високого рівня.

Функціональне ПЗ призначено для автоматизації вирішення функціональних завдань, включає універсальні програми і функціональні пакети. При проектуванні цих програмних засобів необхідно дотримуватись принципів орієнтації розробки на конкретного користувача.

Сукупність вимог до програмного і технічного забезпечення відображається на великій кількості функцій користувача, і це дозволяє вирішувати проблему професійної орієнтації на користувача.

Технічне забезпечення АРМ є комплексом технічних засобів обробки інформації на базі ПК, що призначений для автоматизації функцій фахівця в предметній і проблемній областях його професійних інтересів.

АРМ фахівця сфери організаційного управління, звичайно, базується на персональному комп'ютері індивідуального або колективного користування, а також, що знаходиться у складі локальних мереж.

Технологічне забезпечення АРМ призначене для організації технологічного процесу використання АРМ стосовно комплексу вирішуваних завдань, що відповідають функціям фахівця.

Технологічний процес є сукупністю функціональних робіт, що включають забезпечення введення, контролю, редагування і маніпулювання даними, накопиченням, зберіганням, пошуком, захистом, отриманням вихідних документів. У зв'язку з тим, що користувач, як правило, належить до певного колективу і виконує в ньому певну роботу, необхідно передбачити технологічну взаємодію виконавців при вирішенні завдань, забезпечити умови спільної роботи фахівців. Ці положення повинні відображатися в кваліфікаційних вимогах і посадових інструкціях користувачів АРМ.

Лінгвістичне забезпечення АРМ визначається системою вимог до мови спілкування користувача із засобами АРМ.

Ці мови повинні бути простими у вивченні і використанні. Рівень і якість інформаційного і смислового навантаження мовних

засобів залежать від того, наскільки їх синтаксичні і семантичні конструкції наближаються до відповідних конструкцій природної мови фахівця.