4.4. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІМАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ

магниевый скраб beletage

КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

АВС-аналіз (залежно від витрат)

Група «А»: найбільш дорогі та елітні товари, на частку якихприпадає приблизно75-80% загальної вартості запасів, але вони скла-дають лише 10-20% загальної кількості товарів, які знаходяться назберіганні.

Група «В»: середні за вартістю товари. їх частка в загальній сумізапасів становить приблизно 10-15%, але у кількісному відношенні цізапаси становлять 30-40% продукції, яка зберігається.

Група «С»: найдешевші. Вони становлять 5-10% від загальноївартості виробів, які зберігаються, і 40-50% від загального обсягу збе-рігання.

XYZ-АНАЛІЗ

(ВІД РІВНОМІРНОСТІ ПОПИТУ І ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ)

До групи «X» включають продукцію, попит на яку рівномірний,або коливається не набагато.

Коефіцієнт варіації — 0—10%. Обсяг реалізації продукції, включе-ної до даної групи, добре передбачається.

До групи «Y» включають продукцію, яка споживається в обся-гах, що коливаються.

Коефіцієнт варіації — 10—25%. Можливості прогнозування попи-ту продукції цієї групи — середні.

Системаз фіксованимирозміром замовлення

До групи «Z» включають продукцію, попит на яку виникає лишеепізодично, будь-які тенденції відсутні. Коефіцієнт варіації — більше25%. Прогнозувати обсяги реалізації продукції цієї групи досить складно.

МАТРИЦЯ АВС — XYZ — АНАЛІЗУ

АХ

Висока часткау загальній вартості

Високий ступінь на-дійності прогнозу спо-живання

ВХ

Середня споживча вар-тість

Високий ступінь на-дійності прогнозу спо-живання

СХ

Мала частка у загаль-ній вартості

Високий ступінь на-дійності прогнозу спо-живання

А Y

Висока споживча вар-тість

Середній ступінь на-дійності прогнозу спо-живання

В Y

Середня споживча вар-тість

Середній ступінь на-дійності прогнозу спо-живання

С Y

Низька споживча вар-тість

Середній ступінь на-дійності прогнозу спо-живання

А Z

Висока споживча вар-тість

Низькій ступінь надій-ності прогнозу спожи-вання

В Z

Середня споживча вар-тість

Низькій ступінь надій-ності прогнозу спожи-вання

С Z

Низька споживча вар-тість

Низькій ступінь надій-ності прогнозу спожи-вання

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Для асортименту групи AX, AY и AZ необхідно розробити інди-відуальні технології управління запасами.

Для групи АХ розрахувати оптимальний розмір замовлення ірозглядати можливість використання доставки «точно в термін».

Асортимент групи AZ контролювати щоденно. У зв'язку із вели-кими коливаннями попиту необхідно передбачити страховий запас.

Для групи ВХ, BY и BZ постачання можна здійснювати як пооднакових, так й індивідуальних технологіях (по строках планування, іпо способах доставки).

Для групи CX, CY и CZ формування запасів може проводитисяна більш тривалий період з періодичною перевіркою наявності запасуна складі.