2.4. Загальна характеристикатехнологічних процесів у логістиці

магниевый скраб beletage

Взагалі на основі технологічного процесу здійснюється рух мате-ріального потоку. Для того щоб реалізувати основоположний прин-цип логістики — доставку вантажів «точно у строк», згідно з якимперевага надається споживачу і повною мірою досягається високаефективність системи, має бути розроблений і впроваджений єдинийтехнологічний процес усієї виробничо-транспортної системи на ос-нові інтеграції виробництва, транспортування та споживання.

Технологічний процес — це сукупність послідовних робіт таоперацій і методів та умов їх виконання, які забезпечують безпере-рвність і ритмічність технології основного виробництва.

Єдиний технологічний процес у логістиці визначається певнимитехніко-організаційними вимогами. До них, зокрема, належать:

Транспортні вимоги, які зумовлюють оптимальність видів ітипів транспортних засобів, род і характер вантажів, що перево-зяться, їх кількість та відстань перевезень, використання прогреси-вних засобів перевезень вантажів пакетами, контейнерами, на під-донах і, виходячи з цього, — застосування комплексної механізаціїта автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт, що забезпе-чують мінімальну кількість перевантажень і збереження кількостіта якості матеріалів, що перевозяться, синхронність виробничихритмів, пов'язаних із забезпеченням цехів сировиною та матеріалами.

Складські вимоги, спрямовані на спрощення і здешевленняскладських операцій за рахунок ефективного використання склад-ських площ, обладнання та робочої сили. Успішне використаннявсіх складських операцій потребує не тільки високої організаціїскладського господарства, а й раціонального налагодження техно-логічного процесу.

При розробці технологічних процесів у конкретних умовах пе-релік необхідних операцій уточнюється залежно від характеру ван-тажів. Технологічні процеси оформлюються у вигляді технологіч-них схем, інструкцій, технологічних карт, графіків роботимеханізмів та підйомно-транспортного устаткування.

Технологічна схема визначає напрями переміщення матеріалів,кількість технологічних операцій та характер механізації кожної зних, зазначаються типи і види машин та обладнання, які викорис-товуються під час виконання тих чи інших операцій.

На основі технологічних схем розробляються технологічні кар-ти, які дають змогу організувати технологічний процес. На відмінувід технологічних схем карти, крім послідовності виконання техно-логічних операцій, містять і стислий опис (характеристику) облад-нання, норми часу на кожну операцію, вказівки з техніки безпеки.

Одним з основних документів є планкарта розміщення матеріа-лів. На окремі роботи, що відрізняються своєю специфікою та осо-бливою складністю, розробляються технологічні інструкції. Зок-рема це стосується таких видів вантажів, як вогненебезпечні таотруйні. Технологічні інструкції містять більш детальний опис змі-сту технологічних операцій, ніж технологічні карти і схеми.

Замість технологічних інструкцій можуть бути використані по-сібники із складування та зберігання окремих видів матеріалів, вяких наводяться вимоги до виробництва, вантажно-розвантажу-вальних робіт, а також галузеві стандарти, що дає змогу підвищитирівень організації виконання складських робіт.

Після розробки технологічних схем і технологічних карт розро-бляють графік роботи механізмів та обладнання. Конкретизаціярозрахунків і належна організація процесу досягаються шляхомрозробки і використання контактних графіків. Побудовані зашкалою з погодинною градацією, вони дають уяву про взаємні ко-нтакти за годинами різних транспортних, вантажно-розвантажу-вальних і технологічних засобів, а також про динаміку зміни зали-шків матеріалів.

Графік розробляється на основі виявлених обсягів вантажно-розвантажувальних та внутрішньоскладських робіт, що їх необхід-но виконати за добу чи зміну в цілому і за кожним підрозділомокремо, а також з урахуванням годинної продуктивності. Графікзумовлює продуктивність кожного виду обладнання, його заванта-женість на різних дільницях та операціях. У ньому відображаютьсяпроцеси надходження та відправки вантажів, їх розміщення на міс-цях зберігання.

Контроль за виконанням технологічних процесів передбачає та-кі основні складові:

чіткий розподіл обов'язків між працівниками;

суворе дотримання норм внутрішнього розподілу і виробни-чо-господарського режиму;

чітке дотримання змісту й послідовності роботи обладнання,механізмів, автотранспорту, передбачених графіками, схемами, ка-ртами;

своєчасне планування і забезпечення інформацією про по-треби в транспортних засобах, які мають бути поданими на складпід вантажно-розвантажувальні роботи, а також приймання із скла-ду транспортних засобів, чітке дотримання строків і порядку офор-млення необхідних документів.

Контрольні запитання

Що розуміють під поняттям «логістичні потоки»? Наведіть елементилогістичних потоків та їх визначення.

Дайте різні визначення матеріального потоку. Яке з них, на Вашудумку, є найбільш влучним? Відповідь обґрунтуйте.

Визначте основні характеристики матеріальних потоків на промис-ловому підприємстві.

Наведіть класифікацію матеріальних потоків.

Які потоки супроводжують матеріальний потік? Розкрийте їх сут-ність.

Розкрийте зміст товароруху з точки зору логістики. Наведіть йогомету і елементи.

Які механізми планування та управління матеріальними потокамиВи знаєте?

Сформулюйте основні функції управління матеріальними потоками іохарактеризуйте кожну з них.

Проаналізуйте організаційні структури для управління переміщен-ням товарно-матеріальних цінностей і наведіть відповідні схеми.

Визначте сутність технологічного процесу та його техніко-організаційні вимоги у логістиці.

Поясніть механізм оформлення технологічного процесу.

Перелічіть основні складові контролю за виконанням технологічнихпроцесів.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМЛОГІСТИЧНИХ ІНТЕГРАЦІЙ