3.3. Поняття про логістичні ланцюги

магниевый скраб beletage

В англо-американській економічній літературі умовними сино-німами терміна «логістичний ланцюг» (logistical chain) вважаютьсяпоняття: «логістичний канал» (logistical channel), «канал розподілу»(distribution channel) та ін. У Німеччині дуже поширеним поняттямє «логістичний ланцюжок» (die logistische Kette), що знайшло відо-браження в одному з національних стандартів.

Логістичний ланцюг — це складна система, що формуєтьсявпорядкованою і взаємодіючою сукупністю фізичних чи юридич-них осіб на ринку виробництва і постачання матеріальних ресурсів,виробництва та розподілу продукції, які виконують логістичні опе-рації, спрямовані на доведення матеріального потоку від однієї ло-гістичної системи до іншої та до кінцевого споживача.

Взаємовідносини в такому ланцюзі формуються на підставі за-мовлень та пропозицій на ринку виробництва сировини (зі своїмипостачальниками, посередниками, споживачами), виробництва іспоживання продукції відповідного асортименту і якості, виконан-ня роботи, надання послуги (рис. 3.4).

Логістичний ланцюг має такі характеристики: логістичний ка-нал, логістичний цикл та логістичний центр.

Часто логістичний канал ототожнюють з каналом товароруху,каналом збуту, каналом розподілу. Але визначення всіх цих понятьпотребує певної субординації та уточнення. Так, логістичний каналє більш широким поняттям, аніж усі інші. Логістичний канал —це шлях, що формується частково впорядкованою сукупністю юри-дичних або фізичних осіб (постачальників, виробника і посередни-ків), що об'єднані для досягнення спільної мети, і забезпечуютьстворення та доведення матеріального потоку від однієї логістичноїсистеми до іншої та до кінцевого споживача. У маркетингу синоні-мічними поняттями можуть бути канал розподілу і дистрибуційнийканал. Логістичний канал складається з каналу постачання та кана-лу товароруху.

Канал постачання — частково впорядкована сукупність юри-дичних або фізичних осіб — постачальників сировини, матеріалів,полуфабрикатів, комплектуючих тощо, які забезпечують початковестворення матеріального потоку.

Канал товароруху — це частково впорядкована сукупність по-середників (роздрібних та оптових, транспортно-експедиційнихкомпаній) для доведення товарів від конкретного виробника до йо-го кінцевих споживачів. Іншими словами це система, де продукція івідповідальність за неї або власність на неї передаються від рівнядо рівня (від посередника до посередника), в результаті досягаючиспоживача.

Тут має значення час з моменту оформлення замовлення на по-стачання продукції до її доставки кінцевому споживачу, який і ви-значає логістичний цикл. У маркетингу синонімом каналу товаро-руху може бути маркетинговий канал.

Канал збуту — це шлях від виробника товару безпосередньо докінцевого споживача без посередників.

Логістичний канал має свої межі: географічні (сфера ринку),економічні (можливість контролювати продаж визначеного обсягутоварів або послуг) і соціальні (можливість взаємодіяти). Крім того,канал, як і інша система, є складовою частиною більш крупної сис-теми, що забезпечує його факторами виробництва і обмежує йогодіяльність.

Логістичний канал існує як частина структури розподілу всієїекономіки країни, що охоплює інші канали. При цьому структурарозподілу є підсистемою загальнонаціонального бізнес-сере-довища, яка, у свою чергу, є підсистемою міжнародного середови-ща (рис. 3.5) (Штерн, 2002).

МІЖНАРОДНЕБІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ    _

Економічна                 Соціальна

Політико-правовапідсистема

підсистема

Рис. 3.5. Логістичний каналяк технологічна підсистема бізнес-середовища

Таким чином, логістичний канал має охоплювати не тільки сфе-ру виробництва (її функціонування і внутрішній транспорт), але й

інші ланки ланцюга, зокрема постачальників різних компонентіввиробу й остаточний розподіл (рис. 3.6). З іншого боку, будь-якаорганізація може бути одночасно частиною кількох логістичнихканалів, а це означає появу конкуренції логістичних ланцюгів, а неокремих, наприклад, виробників (Крикавський, 2004).

Постача

 

 

 

 

 

Спо-

льник

Склади

Внутрішні

Вироб-

Зовнішні

Розподіл

живач

 

 

склади

ництво

склади

товарів

           

           

компоне

Транспор-

 

нти

тування

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Логістичний канал ланцюга (Крикавський, 2004)

Кількість товарів і засобів, а також кількісні відносини дуже рі-зноманітні на окремих етапах логістичного каналу. Це призводитьдо різноманітного попиту щодо частоти поставок, ефективності за-собів, а також швидкості, якщо ступінь використання повинен збе-рігатися на задовільному рівні. Інше джерело проблем — це дифе-ренціація функцій, що існують у потоці. До початку виробництвафункція, яку виконує канал, полягає в передачі товару вперед од-ним або декількома паралельними потоками або в об'єднанні необ-хідних до певного моменту компонентів. Ця частина потоку маєвластивість концентрування, на відміну від частини потоку, що дієпісля закінчення виробництва і яка має властивість розсіювання(рис. 3.7) (Крикавський, 2004).

відповідними логістичними

Схематично логістичний канал зпотоками наведено на рис. 3.8.

1

1

1

оП

п

оП

3

3

3

ижи

оп

С

2

2

2

кинбо

ки

н

д

j>

>> 

4

4

4

1 — зворотний інформаційний потік; 2 — матеріальний потік; 3 — супровіднийінформаційний потік, що включає транспортні документи, потік послуг;

4 — підтвердження прибуття вантажів; взаємні розрахунки (фінансовий потік).

Рис. 3.8. Принципова схема логістичного каналуу розрізі взаємодії логістичних потоків

1)

На практиці запропонована схема трансформується у різні фор-ми з урахуванням схем організації вантажопотоків та кількості по-середників. Принципово важливі схеми організації вантажопотоківзображено на рис. 3.9.

2)

  • ♦V А

3)

П-

Лґ

4)

z^n-v^v

Умовні позначення:

► — транспорт далекогопризначення

A—

джерело виникнення вантажопотоку

пункт погашення вантажопотоку

  • »— місцевий транспорт

— пункт об'єднання або розподілу вантажопотоку(посередників)

Рис. 3.9. Схематичні варіанти організації вантажопотоків

Останні досягнення теорії та практики логістики призвели до фор-мування так званих логістичних центрів. Логістичний центр — однаюридична особа, яка бере на себе виконання значної частини логісти-чних операцій (транспортування, складування, пакування, комікуван-ня, комплектація тощо) з централізацією на одному підприємстві (на-приклад, транспортно-експедиційній організації) і наданню нових,раніше нехарактерних логістичних функцій (Крикавський, 2004).

Таким чином, логістичний ланцюг значно складніший порівня-но з логістичним каналом і формується на засадах взаємодії з ме-тою спільної координації їх діяльності в координатах «простір-час»(Економічна, 2001):

постачальників сировини, матеріалів, покупних частин і т.д.;

перевізників;

складських підприємств;

посередників на етапі постачання;

виробників;

виробників-субпідрядників;

підприємств і організацій дистрибуційної мережі;

споживачів.

У логістичних ланцюгах виділяють такі основні компоненти: зовні-шню логістику (постачання), внутрішню (виробничу) логістику, розпо-діл продукції та сервісне обслуговування споживачів чи замовників.

Форми логістичних ланцюгів залежать від кількості ланок тасхем організації вантажопотоків.

Ефективність логістичних зв'язків між ланками логістичноголанцюга значною мірою залежить від таких факторів:

інфраструктура підприємств;

управління трудовими ресурсами та кваліфікація персоналу;

розвиток технології виробництва;

МТП підприємства;

раціональна організація матеріальних, енергетичних та інфо-рмаційних потоків.

Необхідним є постійний контроль усього ланцюга, починаючи звиробника сировини і закінчуючи споживачем. Види взаємних від-носин можуть бути різними залежно від відмінностей між постача-льниками окремих компонентів, виробниками і споживачами.

Природно, що успішне функціонування названих факторів ви-магає раціональної організації доставки вантажів та транспортно-складського господарства.

Організаційна побудова логістичних ланцюгів може бути різно-манітною і залежить від:

розмірів підприємств;

масштабів їх діяльності;

концепції управління;

матеріаломісткості;

галузі економіки.

Крім цього, на організаційну побудову мають вплив такі групипроблем:

межі сфери компетенції логістичних концепцій або логістич-них ланцюжків в організаційній структурі підприємства та фірми;

матеріальний та функціональний поділ сфери логістики;

централізована (децентралізована) форма організації управлінняматеріально-технічним забезпеченням фірми (Кальченко, 2000).