3.4. Канали товароруху: сутність та класифікація

Канали товароруху є складовою розподільчої логістики. Рішен-ня про вибір того чи іншого каналу — одне з найскладніших і най-відповідальніших, яке необхідно прийняти фірмі. Кожний каналхарактеризується притаманними йому рівнями та витрат, а обрав-ши конкретний канал, фірма повинна, як правило, використовуватийого досить тривалий час через складність його розробки і значнувартість (Кальченко, 2000).

Канали товароруху виконують такі функції:

задоволення запитів споживачів, постачаючи товари та нада-ючи послуги у необхідному місці, достатньої кількості, відповідноїякості, у найзручніший час і за оптимальною ціною;

збирання інформації, необхідної для планування реалізаціїпродукції;

стимулювання попиту, використовуючи різноманітні методипросування всіма організаціями, що входять у склад каналу;

налагодження та підтримання контактів з фактичними і поте-нційними споживачами;

підвищення споживчої цінності товарів та послуг, покращуючизовнішній вигляд товару (наприклад, розфасування, комплектація),полегшуючи процедуру придбання (наприклад, доставка продукціїабо можливість придбання в кредит), економлячи час споживачів(наприклад, збільшення кількості торгових точок або використанняторгових агентів), а також підвищуючи зручність процесу придбання(створення торгових центрів або віртуальних магазинів);

організація товароруху, у т. ч. складування і транспортування;

фінансування діяльності каналу товароруху;

прийняття ризику, наприклад, відповідальності за збереженнятовару при транспортуванні.

Ці функції можуть виконуватися різними членами каналу това-роруху (товаровиробниками або посередниками). Якщо їх виконуєтоваровиробник, його витрати зростають, а відповідно і відпускнаціна товару. При переданні частини функцій посередникам відпус-кна ціна товаровиробника може бути зменшена. Посередники уцьому випадку повинні брати додаткову плату, щоб покрити своївитрати. Якому з членів каналу товароруху і які функції виконува-ти — це питання оцінки порівняльної результативності і ефектив-ності альтернатив (Маркетинг: бакалаврський курс, 2004).

Формування каналів товароруху повинно здійснюватися на ос-нові таких принципів:

повнота та ефективна відповідність специфічним вимогам тахарактеристикам конкретних сегментів ринку;

організації, що функціонують в структурі каналу, можна ви-ключити або замінити, але їх функції не можна виключити, і вонипереходять до організацій, що розміщені на більш високому абонизькому рівні каналу товароруху і відповідальність за їх виконан-ня приймають інші учасники каналу.

Канали товароруху можна класифікувати за багатьма ознаками(рис. 3.11).

1) За кількістю учасників або рівнів.

Рівень каналу товароруху — посередник, який виконує функціюдоведення товару й права власності на нього до споживача. За цієюознакою виділяють такі їх види (рис. 3.12):

а)         без участі посередників:

канал товароруху нульового рівня (або канал збуту, каналпрямого маркетингу чи прямий канал), який складається з вироб-ника, який реалізує товар безпосередньо споживачам, минаючипроміжні зупинки та зміни права власності. Наприклад, збутові фі-лії, магазини, які належать виробнику;

б)         за участю посередників (непрямий канал):

короткий — між виробником і кінцевими споживачами (повертикалі) існує один або два посередники:

однорівневий канал, який містить одного посередника (наринках споживчих товарів — роздрібний торговець, на ринках то-варів промислового призначення — агент із збуту або брокер).

дворівневий канал, який передбачає наявність двох посеред-ників, представлених на ринку споживчих товарів підприємствамиоптової та роздрібної торгівлі, на ринку товарів виробничого при-значення — промисловими дистриб'юторами та дилерами;

довгий — більше двох посередників, які купують товар одину одного:

трирівневий канал — охоплює трьох посередників;

багаторівневий канал, який характеризується наявністю ве-ликої кількості посередників.

Таким чином, викладені підходи визначають довжину каналу.Крім того, на одному рівні канал товароруху може мати одногоучасника (вузький канал) або декілька (широкий канал). Вузький таширокий канали для однорівневого каналу зображені на рис. 3.13.

Переваги та недолі