4.1. Завдання, функціїта організація логістики постачання

Основна мета логістики постачання полягає у задоволенні по-треб виробництва у сировині, матеріалах, напівфабрикатах з мак-симально можливою ефективністю (Кальченко, 2000). Базовими за-вданнями логістики постачання є:

встановлення оптимальних термінів постачання сировини ікомплектуючих виробів;

забезпечення точного співвідношення між кількістю поставокготової продукції та потребами в них;

дотримання вимог виробництва щодо якості сировини такомплектуючих.

Реалізація поставленої мети та завдань логістики постачаннядосягається шляхом виконання ряду функцій.

1) Організація пошуку та закупівля необхідних матеріалів від-повідної якості та за мінімальними цінами.

Для організації процесу закупівель використовують плануванняпридбання сировини та матеріалів, а також послуг для задоволенняпотреб фірми. При цьому враховується цілий ряд факторів, а саме:темпи інфляції та можливість девальвації валют ряду країн, щопризводить до зростання цін; зростання концентрації капіталів наринку постачань; технологічний розвиток виробництва; поява но-вих матеріалів тощо. Планування зв'язків з ринком поставок маєтаке саме важливе значення для успішного функціонування, що іпланування ринку збуту. З цією метою розробляють план або стра-тегію закупівель, для чого аналізують важливість передбачуваноїзакупівлі (з точки зору її потенційного впливу на характеристикипродукції, що виробляється, скорочення виробничих витрат, при-бутку) та особливості ринку поставок.

На основі аналізу розробляються варіанти поведінки фірми що-до постачальників у конкретних ринкових зонах.

<1

Успішне здійснення закупівель передбачає наявність широкогоспектра інформації про стан ринків. Для їх дослідження регулярновідбирається та оцінюється докладна інформація: визначається міс-ткість ринку, створюються передумови для оптимізації закупівель.

Для досліджень вибирають: безпосередні ринки, тобто ті ринки,що забезпечують у поточний час потреби у сировині та матеріалах;опосередковані ринки, тобто ті, що залучаються постачальниками;ринки замінювачів та нові ринки.

Результати досліджень повинні визначити структуру ринку, йо-го організацію (балансування попиту та пропозиції). Інструментомдослідження ринку закупівлі товарів виробничого призначення єзапити потенційних споживачів. Після дослідження ринку і виборуконкретних постачальників функція логістики постачання полягаєу визначенні потреб у сировині та матеріалах, їх конкретних поста-вках. Потреба може встановлюватися шляхом виявлення матеріаліві послуг за їх якістю, кількістю в основному двома методами —шляхом визначення потреб на основі замовлень і на основі витратчи минулого досвіду.

У західних країнах продукція виробничого призначення, що ку-пується фірмами, класифікується за видами заготовленого товарута способами його закупівлі. Товари, потреба в яких виникає непе-редбачено і які не вимагають тривалого зберігання, купуються, якправило, в терміни, наближені до строків їх реалізації. Матеріалиразового і постійного споживання, що потрібні у певний момент,купуються на умовах договірного постачання, де зумовлено точнийчас підвезення. Внаслідок такого способу постачання обсяг запасівматеріалів на фірмі скорочується, а пов'язані з цим витрати змен-шуються. Регулярні поставки подібних партій матеріалів спожива-чеві через певні інтервали часу відповідно до графіка виробничихпотреб у них виробництва в той чи інший період сприяють різкомузменшенню запасів виробництва.

Аналіз ціни товарів, що купуються.

Для цього використовують різні види розрахунків, а саме: про-стий метод калькуляції (де показник загальних витрат ділиться напоказник обсягу виробленої продукції); калькуляцію за еквівалент-ними показниками (де витрати поділяються на окремі статті та вра-ховуються усереднено); постійну калькуляцію (де ведеться точнийоблік витрат за кожною операцією на базі АСУ). Аналіз цін врахо-вує також і додаткові роботи та послуги (проведення консультацій,підготовку документації, пакування, мито, транспортування тощо)(Кальченко, 2000).

Дослідження транспортних витрат.

При цьому до уваги береться не тільки відстань перевезень, а йвид транспорту, швидкість доставки, кількість партій вантажів,спосіб їх пакування (див. розділ 8).

Здійснення руху сировини, матеріалів, комплектуючих і запа-сних частин з ринку закупівель до складів підприємства.

Для ефективного функціонування логістики постачання необ-хідно скласти план, який забезпечував би узгодженість дій усіх від-ділів і відповідальних осіб підприємства щодо вирішення таких за-вдань (Кальченко, 2000):

визначення потреби, розрахунок кількості матеріалів, що за-мовляються;

узгодження ціни і підписання договору;

визначення методу закупівель;

встановлення нагляду за кількістю, якістю та термінами по-ставок;

організація розміщення товарів на складі.

Якісне планування та інформаційне обслуговування логістикипостачання вирішує також проблему врівноваження протиріччяміж необхідністю безперервного забезпечення виробництва і міні-мізацією складських запасів.

У процесі планування закупівель необхідно визначити:

матеріали, що потрібні;

матеріали, що будуть потрібні для виробництва продукту;

час, коли виникне потреба в продукті;

можливості постачальників, що пропонують продукцію допродажу;

площі складських приміщень;

витрати із закупівлі;

можливості організації виробництва на своєму підприємстві.

Існує багато методик визначення кількості матеріалів необхід-ної для виробництва продукції, та періодичності її одержання відпостачальників. Усі методики вимагають інформації про те, як ви-користовувалися аналогічні матеріали в минулому.

Потребу в матеріалах можна розрахувати, розглядаючи певнупрограму виробництва кінцевого продукту, тобто виходячи із за-лежного попиту. Вихідною точкою при цьому є передбачуваний чиочікуваний попит на кінцеву продукцію. Потрібно також знати часпоставок матеріалів та час виробництва їх на власному підприємст-ві. Виходячи з терміну поставок кінцевого продукту споживачеві,визначають потребу у складових та самостійно вироблюваних ма-теріалах. На основі даних розрахунку визначають час виконаннязамовлення — час з моменту подання замовлення до моменту по-ставок продукту.

Перевага описаного вище методу планування потреби в мате-ріалах полягає в тому, що закупівлі і виробництво плануються зогляду на потреби у кінцевому продукті. При цьому, якщо попитспоживача коливається, слід користуватися методом згладжуваннятаких коливань. Застосування подібного методу доцільне у випад-ках регулярно повторюваних (наприклад, сезонних) коливань по-питу на кінцевий продукт. Згладжування досягається порівняннямфактичного споживання у попередньому періоді та прогнознимизначеннями, розрахованими для цього самого періоду.

У логістиці застосовуються й інші методи визначення потреби вматеріалах — детермінований, схоластичний, еврістичний.

Детермінований спосіб використовується тоді, коли відомийпевний період виконання замовлення та потреба в матеріалах за кі-лькістю та строками. Схоластичний спосіб передбачає використан-ня як основи розрахунку математично-статистичних методів, щовизначають очікувану потребу. За допомогою еврістичного способупотреба встановлюється на основі досвіду робітників.

Вибір того чи іншого методу залежить від профілю фірми,можливостей замовника, типу виробу, наявності та виду складів,системи контролю за станом запасів. На цей процес також впли-ває складність кінцевого продукту, зміст комплектуючих та ма-теріалів.

Існують оптові та регулярні закупівлі дрібними партіями, заку-півлі в міру необхідності та інші комбінації перелічених методів.

Найбільш часто використовується закупівля товарної партії,тобто поставка великою партією за один раз (оптова закупівля).Для неї характерна простота оформлення документів, гарантія по-ставки всієї партії, значні торговельні знижки. Однак така закупів-ля вимагає наявності великих складських приміщень та уповільнюєобіг капіталу.

За умов регулярних закупівель дрібними партіями покупці замо-вляють необхідну кількість товарів, що постачаються окремимипартіями протягом певного періоду. Такі види закупівель приско-рюють оборотність капіталу, забезпечують економію складськихприміщень, скорочують витрати на документування поставки. Не-доліком є ймовірність появи надлишкової кількості, а також необ-хідність сплати всієї кількості, визначеної у замовленні.

Закупівлі дешевих та швидкозношуваних товарів можуть здійс-нюватись щодобово або щомісячно, що прискорює оборотність ка-піталу, знижує витрати на складування та зберігання, забезпечуєсвоєчасність поставок.

Одержання товару в міру необхідності, коли кількість товару,який поставляється, визначається приблизно, зумовлює у постача-льників необхідність постійно зв'язуватись з покупцями. У цьомувипадку сплачується тільки фактично поставлена кількість товару.За таким методом закупівель тверді зобов'язання щодо купівлі пев-ної кількості товару відсутні, до того ж мінімізується робота з офо-рмлення документів.

При плануванні закупівель після визначення потреби та розра-хунку кількості часто виникає необхідність прийняти рішення проте, здійснювати закупівлю тих чи інших матеріалів, комплектую-чих, деталей або виробляти їх власними силами. Для цього, зрозу-міло, необхідним є зіставлення витрат на закупівлю та власне виро-бництво.

У цілому витрати на закупівлю визначаються ціною постачаль-ника. Необхідно також враховувати витрати на замовлення, транс-портування, пакування, складування, обробку, персонал тощо.