4.2. Основні підходи щодо вибору постачальника.

магниевый скраб beletage

Вибір постачальника може здійснюватись шляхом конкурснихторгів або письмових переговорів між постачальниками та спожи-вачами. Досить поширеною формою пошуку потенційних постача-льників є конкурсні торги (тендери). Вони проводяться у томувипадку, коли передбачається налагоджування довгостроковихзв'язків між постачальником і споживачем і вигідні для обох сторінугоди. Постачальник одержує чітку уявлення про умови роботи ізспоживачем. Споживач, у свою чергу, не тільки вирішує проблемуодержання пропозиції, що відповідає його вимогам, а й обирає най-кращого постачальника.

Організація конкурсних торгів є складною та багатоплановоюроботою. Для цього потрібно провести відповідну рекламну кампа-нію, розробити тендерну документацію, прийняти пропозиції, оці-нити їх тощо.

Аналіз тендерних пропозицій ведеться у суворій відповідностідо критеріїв, наведених у тендерній документації, яка містить ви-клад технічних та комерційних умов торгів. Тендерний комітет зві-тує про оцінку пропозицій, зазначаючи, яким чином була дана оці-нка, та обґрунтовуючи причини відхилення пропозицій.

Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, який подавнайбільш вигідну тендерну пропозицію, що відповідає кваліфіка-ційним вимогам.

Інший варіант процедури одержання пропозиції від потенційнихпостачальників — письмові подання (див. п. 10.2). Ініціативу можетакож взяти на себе споживач. Якщо ініціатором є постачальник,він розсилає потенційним покупцям своєї продукції пропозиції напостачання товару. На відміну від конкурсних торгів, де тендерніформи суворо визначені, письмові пропозиції постачальника мо-жуть мати різну форму і зміст, тобто містити найменування товару,відомості про його кількість та якість, умови ціни та термін поста-чання, вид товару та вид пакування, порядок приймання і передачі.

Іншими критеріями, що впливають на вибір постачальника, єйого знаходження на тій чи іншій відстані від споживача, час вико-нання замовлень, наявність у постачальника резервних потужнос-тей, його кредитоспроможність, фінансовий стан тощо.

Для прийняття рішення про вибір постачальника відповідно доперелічених критеріїв необхідно зібрати відповідну інформацію.

Відбираючи джерела інформації, якими можуть бути власні до-слідження, консультації юридичних осіб (банків, фінансових інсти-тутів, торговельних асоціацій, інформаційних агентств), слід керу-ватися такими правилами:

не можна обмежуватися одним джерелом інформації;

як мінімум одне з використовуваних джерел повинно бутинезалежним, тобто незацікавленим у можливих наслідках викорис-тання наданої інформації.