4.3. Стисла характеристика систем MRP : Логістика. Теорія та практика : B-ko.com : Книги для студентів

4.3. Стисла характеристика систем MRP

Для планування потреби в матеріальних ресурсах у логістиціпостачання використовують системи MRP (див. приклад 4).

Приклад 4: У середині 80-х років у США систему MRP використову-вали або планували використати більшість фірм з обсягом продаж понад15 млн. доларів на рік (Кальченко, 2000).

MRP (Materials requirements planning) — планування потреби уматеріалах — належить до логістичних систем «підштовхуючого»типу. У таких системах комплектується перелік матеріалів, необ-хідних для виробництва певної кількості готової продукції відпові-дно до прогнозу ринкової кон'юнктури. Після цього постачальни-ком здійснюється формування замовлень.

Система MRP має широкий набір машинних програм, що забез-печують узгодженість та оперативне регулювання постачальниць-ких, виробничих, збутових функцій у масштабі фірми в режимі ре-ального часу.

Формалізація процесу прийняття рішень у системі MRP здійс-нюється за допомогою різноманітних методів дослідження опера-цій. Математичні моделі, інформаційне та програмне забезпеченнядають змогу вирішити ряд завдань, пов'язаних із визначенням по-треб у сировині та матеріалах, складанням графіка виробництва,періодичним поданням до друку або на дисплей вихідних форм.

Таким чином, система MRP — це комп'ютеризований методвиявлення потреб у матеріалах на різних стадіях виробничого про-цесу. Рух матеріальних ресурсів розраховується у просторі та часівідповідно до потреб наступної стадії. Тому матеріал фактично по-стачається у той момент, коли, згідно з розрахунками, у ньому єпотреба. Недоліком системи є те, що необхідні матеріали «виштов-хуються» працівниками, які перебувають на попередніх етапах ви-робничого процесу, і надходять до наступних стадій у необхіднійкількості у потрібний час у необхідне місце незалежно від того, чинеобхідні вони там фактично у такій кількості у цей конкретниймомент. Проте, як показує досвід, незважаючи на цей недолік, ви-користання системи MRP дає змогу знизити рівень запасів, приско-рити їх оборотність, скоротити кількість порушень строків поставок.

У 80-ті роки в США та інших розвинутих країнах набула поши-рення система MRP-II, що розглядається рядом американськихфахівців як друге покоління системи MRP, оскільки вирішує нетільки завдання управління матеріально-технічним забезпеченням.Покоління систем у даному разі відрізняються одне від одного нелише своїм технологічним рівнем, а й гнучкістю управління та но-менклатурою функцій. Система MRP-II містить функції MRP (ви-значення потреби у матеріалах), а також функції управління техно-логічними процесами.

Контрольні запитання

Сформулюйте основну мету та базові завдання логістики постачан-ня. Поясніть механізм їх реалізації.

Наведіть функції логістики постачання та розкрийте їх зміст.

За рахунок чого досягається якісне планування, ефективне функціо-нування та інформаційне обслуговування логістики постачання?

Охарактеризуйте методи визначення потреби в матеріалах. Від якихфакторів залежить вибір того чи іншого методу?

Проаналізуйте основні види закупівель і зробіть необхідні висновки.

Дайте порівняльну характеристику шляхів вибору постачальника тавизначте критерії, що впливають на цей вибір.

Охарактеризуйте системи планування потреби у матеріалах (MRP).

ВИРОБНИЧАЛОГІСТИКА