5.3. Логістичні виробничі системи

магниевый скраб beletage

З початку 70-х років в Японії, а потім і в інших країнах набулапоширення система KANBAN, що є механізмом організації безпере-рвного виробничого потоку, здатного до гнучкої перебудови, якийфункціонує практично за умов відсутності страхових запасів. Тра-диційна концепція організації виробництва виходить з того, що длязапобігання простоїв та організації безперервного потоку необхідностворити страховий запас. Японська концепція базується практич-но на повній відмові від страхових запасів. Більше того, менеджеринавмисно надають можливість робітникам повною мірою випробу-вати на собі наслідки простоїв. У результаті весь персонал постійнозайнятий виявленням причин збоїв у виробництві та пошуком шля-хів підвищення надійності і запасу міцності системи управління.Після виявлення та усунення причин простоїв керівники ще більшескорочують страховий запас, стимулюючи додаткові зусилля,спрямовані на поліпшення організації виробничого процесу з бокувсього персоналу. Згідно з системою KANBAN, на відміну від тра-диційного підходу, виробник не має завершеного плану та графіка,він жорстко пов'язаний не загальним планом, а конкретним замов-ленням цеху (споживача) та оптимізує свою роботу не в цілому, а вмежах цього замовлення. Конкретні графіки роботи на декаду і мі-сяць відсутні. За технологічним ланцюгом кожний має знати, щовін буде виробляти тільки тоді, коли карта KANBAN з його продук-цією відкріплена від контейнера на складі, тобто коли продукціювже відправлено на подальшу обробку.

Конкретний графік послідовності виробничих операцій одер-жують лінії кінцевого складання, чиїм завданням є розмотуванняклубка інформації у зворотному напрямі. Інакше кажучи, графікипроходження виробництва не переглядаються; вони лише форму-ються рухом карток KANBAN.

Система KANBAN не є чутливою до змін плану виробництва,оскільки останній формується на кожний день. Звичайно, коливан-ня мають свої параметри, за межами яких система починає даватизбої. Ліміт міцності системи KANBAN коливається у межах ±10 %заздалегідь збільшеного плану.

Відмінність системи KANBAN від традиційної системи плану-вання полягає в тому, що остання функціонує згідно з принципом«виштовхування» раніше визначеної партії деталей чи вузлів на на-ступні операції і не реагує на те, чи потрібні вони там фактично утакій кількості і в цей конкретний час. А система KANBAN побудо-вана за цілком протилежним принципом. Ритм праці, обсяг та но-менклатуру деталей, що перебувають у виробництві, визначає неланк постачання, а випускні лінії кінцевого складання. «Вхід» та«вихід» у системі немов би міняються місцями. Якщо в традиційнійсистемі на «виході» одержується тільки те, що надійшло на «вхо-ді», то у системі KANBAN до виробництва «входить» тільки те, щопотрібно на «виході». При використанні KANBAN з ліній кінцевогоскладання протягом всього технологічного ланцюга передаютьсявимоги на «вхід».

Переваги системи «Канбан» особливо помітні порівняно з орга-нізацією виробництва в автомобільній промисловості Японії та ін-ших країн (див. приклад 6). У США та інших розвинутих країнахостаннім часом робилися спроби створити комбіновані системиуправління KANBAN-MRP-II, JiT-MRP тощо, які, на думку їх розро-бників, дають змогу частково усунути недоліки окремо взятих сис-тем. Комбіновані системи — MRP-II використовується для плану-вання виробництва, KANBAN — для оперативного контролю тарегулювання виробничого процесу.

Приклад 6: Запаси комплектуючих деталей та матеріалів у ряді амери-канських фірм у розрахунку на кожний легковий автомобіль, що виго-товлявся у 1987 p., перевищували 500 дол., тоді як у більшості японсь-ких вони становили менше 200 дол., у тому числі на «Тойоті» всьоголише 77 дол. Середній виробничий цикл випуску однієї партії конкрет-ної моделі легкового автомобіля на «Тойоті» становить всього 2 дні, щоу 5 разів менше, ніж у середньому в США та Західній Європі (Кальчен-ко, 2000).

У США та інших розвинутих країнах з 80-х років набула поши-рення нова логістична система OPT (Optimized ProductionTechnology) — оптимізована виробнича технологія. У цій системі,розробленій ізраїльськими та американськими вченими, на якісноновій основі набули подальшого розвитку ідеї, закладені у популя-рних логістичних системах KANBAN та MRP. Основним принципомсистеми OPT є виявлення «вузьких» місць на виробництві або, затермінологією її творців, критичних ресурсів. Останніми можутьвиступати, наприклад, запаси сировини та матеріалів, машини таустаткування, технологічні процеси, персонал. Від ефективностівикористання критичних ресурсів залежать темпи розвитку вироб-ничої системи, тоді як підвищення ефективності використання ре-шти ресурсів, що дістали назви некритичних, практично не позна-чається на розвитку системи.

У системі OPT в автоматизованому режимі розв'язується рядзавдань оперативного і короткострокового управління виробницт-вом, включаючи формування графіка виробництва на один день,тиждень та ін.

Контрольні запитання

Визначте сутність, головну мету та завдання виробничої логістики.

Подайте схематично виробничу логістику як підсистему логістикипідприємства.

За рахунок яких факторів забезпечується гнучкість виробничої логі-стичної системи? У чому полягає її значення?

Охарактеризуйте види гнучкості виробничої логістичної системи.

Сформулюйте принципи організації виробничих процесів, дайте їхдетальну характеристику.

Проаналізуйте системи управління виробництвом KANBAN, пла-нування та оптимізації виробничих процесів (OPT).

ЛОГІСТИКАСКЛАДУВАННЯ