6.2 Логістичний процес на складі

магниевый скраб beletage

Будь-який склад обробляє три види матеріальних потоків: вхід-ний, вихідний та внутрішній. Наявність вхідного потоку потребуєрозвантаження транспорту, перевірки кількості та якості вантажу,що прибуває. Вихідний потік зумовлює необхідність перевірки кі-лькості та якості вантажу, що відправляється, навантаження транс-порту, внутрішній — необхідність переміщення вантажу всерединіскладу. Перетворення матеріальних потоків проводиться шляхомрозформування одних вантажних одиниць (вантажна одиниця —деяка кількість вантажів, котру навантажують, транспортують, роз-вантажують та зберігають як єдину масу) та формування інших. Цеозначає необхідність розпакування, комплектації нових вантажниходиниць, їх пакування та перетарування.

Таким чином складська логістика охоплює всі основні функці-ональні сфери, що пов'язані з організацією руху матеріальних по-токів на мікрорівні. Тому логістичний процес на складах є набагатоширшим, ніж просто технологічний процес переробки вантажів(рис. 6.1).

Умовно логістичний процес на складах можна поділити на трискладові:

операції, що спрямовані на координацію роботи зі службоюзакупівель;

операції, що безпосередньо пов'язані з переробкою вантажівта оформленням необхідних документів (розвантаження, внутріш-ньоскладське транспортування, складування, комплектація або ко-місіонування замовлень, транспортування та експедирування замо-влень, збирання і доставка порожніх товароносіїв, інформаційнеобслуговування складу);

операції, що направлені на координацію роботи зі службоюпродажів.

Координація роботи зі службою закупівель здійснюється в хо-ді операцій з постачання запасами та завдяки контролю за веден-ням поставок. Основне завдання постачання запасами полягає у за-безпеченні складів товарами (чи матеріально-технічними ресур-сами) у відповідності з можливостями їх переробки на даний періодчасу при повному задоволенні замовлень споживачів.

Облік і контроль за одержанням матеріальних цінностей та від-правкою замовлень дозволяє забезпечити ритмічність переробкивантажопотоків, максимальне використання складських потужнос-тей та необхідні умови зберігання, скоротити терміни зберіганнязапасів і тим самим підвищити оборотність складу, розвантаження іприймання вантажів.

1. Постачання запасів

2. Контроль за поставками

3. Розвантаження та приймання вантажів

4. Внутрішньо складське транспортування і перевалка вантажу

5. Складування і зберігання вантажів

6. Комплектація замовлень клієнтів та відвантаження

7. Транспортування та експедирування замовлень

8. Збирання та доставка порожніх товароносіїв

9. Контроль за виконанням замовлення

10. Інформаційне обслуговування складу

11. Забезпечення обслуговування клієнтів (надання послуг)

Рис. 6.1. Схема логістичного процесу на складі

Розвантаження на сучасних складах здійснюється на розван-тажувальних автомобільних чи залізничних рампах та контейнер-них майданчиках. Спеціальне оснащення місць розвантаження іправильний вибір вантажно-розвантажувального обладнання до-зволяють ефективно, у стислі строки і з мінімальними втратами ва-нтажу виконати розвантаження. Завдяки цьому скорочуються прос-тої транспортних засобів, а отже, й знижуються витрати.

Операції даного етапу включають:

розвантаження транспортних засобів;

контроль документальної і фізичної відповідності замовленьпоставки;

документальне оформлення вантажу, що прибув, через інфо-рмаційну систему;

формування складської вантажної одиниці.

as

Внутрішньоскладське транспортування передбачає перемі-щення вантажу між різноманітними зонами складу: з розвантажу-вальної рампи до зони приймання, потім до зон зберігання, ком-плектації та на навантажувальну рампу. Ця операція виконується задопомогою підйомно-транспортних машин і механізмів.

Процес складування полягає у розміщенні та укладці вантажуна зберігання. Основний принцип раціонального складування —ефективне використання площ зони зберігання. Передумовою цьо-го є оптимальний вибір системи складування і, в першу чергу,складського обладнання, яке повинно відповідати специфічнимособливостям вантажу та забезпечувати максимальне використаннявисоти і площі складу. При цьому простір під робочі проходи маєбути мінімальним, але з урахуванням нормальних умов роботи під-йомно-транспортних машин і механізмів.

Процес складування та зберігання включає:

закладку вантажу на зберігання;

зберігання вантажу та забезпечення відповідних для цього умов;

контроль за наявністю запасів на складі, що здійснюється че-рез інформаційну систему.

Процес комплектації (комісіонування) замовлень зводиться допідготовки товару за замовленнями споживачів. Він включає на-ступні операції:

одержання замовлення клієнта (відбірковий лист);

відбір товару кожного найменування за замовленням клієнта;

комплектацію відібраного товару для конкретного клієнта зайого замовленням;

підготовку товару до відправки (укладання в тару або на това-роносій);

документальне оформлення підготовленого замовлення та ко-нтроль;

об'єднання замовлень клієнтів у партію відправки та оформ-лення транспортних накладних;

розміщення вантажів на транспортний засіб.

Транспортування та експедирування замовлень можуть здій-снюватись як складом, так і самим замовником. Найбільш пошире-ною та економічно виправданою є централізована доставка замов-лень складом. У цьому випадку завдяки уніфікації вантажів таоптимальним маршрутам доставки досягається значне скороченнятранспортних витрат і з'являється реальна можливість здійснюватипоставки дрібними партіями і частіше, що призводить до зменшен-ня непотрібних страхових запасів у споживача.

Збирання і доставка порожніх товароносіїв відіграє значнуроль у статті витрат. Товароносії (піддони, контейнери) за умоввнутрішньоміських перевезень частіше за все є багатооборотні, атому їх слід повертати відправникові. Ефективний обмін товароно-сіями можливий лише у тих випадках, коли достовірно визначенаїх оптимальна кількість і чітко виконується графік обміну ними зіспоживачами.

Інформаційне обслуговування складу передбачає управлінняінформаційними потоками і є зв'язувальним стрижнем функціону-вання всіх служб складу. Інформаційне обслуговування охоплює:

обробку вхідної документації;

формування пропозицій постачальникам;

оформлення замовлень на постачання;

управління прийманням та відправкою;

контролювання наявності матеріальних цінностей на складі;

приймання замовлень споживачів;

оформлення документації щодо відправки замовлень спожи-вачам;

диспетчерську допомогу, у тому числі оптимальний вибірпартій відвантаження та маршруту доставки;

обробку рахунків клієнтів;

обмін інформацією з оперативним персоналом та вищимуправлінським рівнем;

різноманітну статистичну інформацію.

На забезпечення координації діяльності роботи зі службоюпродажів в першу чергу спрямовані операції контролю за вико-нанням замовлень і наданням послуг клієнтам, від яких залежитьрівень обслуговування.

Виділяють три основні види обслуговування: передпродажне,під час продажу та післяпродажне.

Наданням передпродажних послуг займається служба продажів.Склад забезпечує виконання як продажних (сортування товарів,повна перевірка якості товарів, що постачаються, фасування та па-кування, заміна замовленого товару, експедиторські послуги,включаючи розвантаження, інформаційні послуги, підписання до-говорів з транспортними агентствами), так і післяпродажних по-слуг (встановлення виробів, гарантійне обслуговування, забезпе-чення запчастинами, приймання дефектної продукції та її заміна).

Раціональне здійснення логістичного процесу на складі є запо-рукою його рентабельності. Тому при організації логістичногопроцесу треба додержуватися таких принципів:

проводити раціональне планування складу з відповідним ви-діленням робочих зон та зон складування, що сприяє зниженню ви-трат та вдосконаленню процесу переробки вантажів;

ефективно використовувати простір складу при розміщенні ван-тажів та обладнання, що дозволяє підвищити потужність складу;

оптимально поєднувати використання універсального та спе-ціального обладнання;

мінімізовувати маршрути внутрішньоскладських перевезень зметою скорочення транспортних витрат і зростання пропускноїспроможності складу;

здійснювати унітизацію партій відвантажень та використову-вати централізовані доставки, що дозволяє істотно знизити транс-портні витрати;

максимально використовувати можливості ЕОМ при форму-ванні складської інформаційної системи, що значним чином скорочуєчас та витрати, пов'язані з документообігом та обміном інформацією.

У пошуку резервів ефективності функціонування складу немаєдрібниць, все повинно ретельно аналізуватися і надалі використову-ватися для поліпшення організації логістичного процесу. Іноді резе-рви раціональної організації логістичного процесу полягають у прос-тих речах, таких, як розчистка захаращених проходів, покращеннясистеми освітлення, наукова організація робочих місць тощо.