6.4. Тара та упаковка при зберіганні вантажів

магниевый скраб beletage

Товари повинні відвантажуватися в тарі та упаковці, що відпо-відають характеру товару. Тара і упаковка повинні запобігати по-шкодженню і псуванню вантажів при перевезенні морем, річковимтранспортом, по залізниці, авіа — або автотранспортом з урахуван-ням декількох перевалок в дорозі, а також тривалого зберігання.

Упаковка — засіб або комплекс засобів, що забезпечують за-хист продукції від пошкоджень, втрат, а зовнішнє середовище відзабруднень при транспортуванні, складуванні, перевальці, укладці,зберіганні та інших операціях.

Упаковка сприяє раціональній організації процесу зберігання, реа-лізації та транспортування продукції. Упаковка часто є носієм інфор-мації про товар — найменування товару та його виробника, штрихо-вого коду, інструкції з експлуатації, маніпуляцій них знаків, транс-портного та екологічного маркування, реклами. Упаковка грає важли-ву роль і в маркетингу — вдалий дизайн упаковки сприяє реалізаціїтовару. Тому мають значення форма, розміри, кольорова гамма, конс-трукція, шрифт, що використовується при проектуванні упаковки.

Основні вимоги до упаковки залежать від врахування потребринку, можливості уніфікації, екологічної безпеки, врахування клі-матичних особливостей та ін. Крім цього, важливими вимогами єпристосування до використання засобів механізації при транспор-туванні, порівнянність витрат, дизайн та форма упаковки, узго-дження з транспортними засобами, збереження при транспортуван-ні, можливість повторного використання.

Тара — елемент і (або) різновид упаковки, це особливий видпромислових виробів, призначений для укладання і упаковуваннярізних вантажів для запобігання пошкодження або псування ванта-жів. У тарі вантажі передаються до перевезення транспортним ор-ганізаціям та зберігаються у ній при транспортуванні і зберіганніна складах.

Основне призначення тари наступне (Кальченко, 2004):

запобігання пошкодженням від механічних дій (ударів, тря-сіння, бою), забрудненню та псуванню вантажів від впливів атмос-ферних опадів, температури, тобто збереження фізико-хімічнихякостей вантажів та їх кількості при переміщенні і складуванні;

створення відповідних умов для виконання вантажно-розван-тажувальних та транспортних операцій на усіх видах транспорту;

збереження зручностей при укладанні та збереженні вантажівна складах;

краще використання складських об'ємів приміщень, вантажо-підйомності транспортних засобів та збільшення їх продуктивності;

полегшення умов праці складських робітників.

На практиці використовують різні види тари. Її можна класифі-кувати наступним чином:

За матеріалами з яких виготовлено тару: дерев'яна; метале-ва; скляна; з полімерних матеріалів; з текстилю; комбінована, тощо.

За розмірами: великогабаритна та малогабаритна.

За життєвим циклом: разова та багатооборотна.

Під разовою тарою розуміють таку тару, котра може обслуго-вувати тільки один оберт товару від постачальника або виробникадо споживача.

Багатооборотна тара здіНснює декілька обертів, обслуговую-чи процес просування товарів від виробника до споживача, та по-требує повернення постачальнику товару або тарозберігаючим ор-ганізаціям відповідно до діючих домовленостеН. До неї відносятьбільшість видів дерев'яної тари (ящики, бочки, барабани), тексти-льної тари (мішки), тари з полімерних матеріалів (ящики, бочки).

За твердістю тари: тверда (тара з деревини або металу), на-півтверду (тара з полімерних матеріалів) та м'яку (тара з текстиль-них матеріалів).

За конструктивними особливостями: нерозбірна; розбірна;розбірно-складальна.

Нині широко використовують розбірну та розбірно-складальнутару, яка розбирається або складається. Така тара заНмає мало міс-ця в складеному або розібраному вигляді і тому економічна при пе-ревезеннях.

За приналежністю та за умовами використання: зовнішнятара; внутрішня (споживча) або первісна; цехова (обігова) тара.

Зовнішня тара призначена для транспортування або зберіганняу процесі переміщення вантажів від виробника до споживача. Донеї відноситься більшість видів дерев'яних, металевих, пластмасо-вих та картонних ящиків, бочок, барабанів, пляшок та ін.

Внутрішня тара, або, так звана, споживча тара або упаковка пере-ходить з розміщеним в неї товаром в повну власність споживача. Доцього виду тари відносяться різні паперові обгортки, картонні коробки,ящики, банки, пляшки та ін. В основі ділення тари на зовнішню та вну-трішню лежить і така економічна ознака, як перенесення вартості тарина виготовлениН продукт. Вартість внутрішньої тари разом з розміще-ним в ніН продуктом переходить на вартість виготовленого продукту.

Цехова тара використовується для транспортування товарів доробочих місць, доставки і збереження сировини, матеріалів, напів-фабрикатів і готової продукції. В якості цехової тари застосовуютьдерев'яні суцільні і ґратчасті ящики, металеві і пластмасові ящики,піддони, а також коробки з гофрованого картону.

За можливістю доступу до вантажів: закрита та відкрита.

За функціональним призначенням: транспортна та споживацька.

Транспортну тару використовують тільки для перевезень і перед

роздрібним продажем прибирають (наприклад, ящик або контеНнер).

Споживацька тара надходить споживачеві разом з товаром(наприклад, коробка для телевізора, стаканчик для сметани, тощо).

За спеціалізацією: товаробезособова та спеціалізована.

Товаробезособова тара не має специфічних якостей та особли-востей і може бути використана після її звільнення від одних мате-ріалів для інших.

Спеціалізована тара використовується тільки для пакування татранспортування певних вантажів.

10. За специфічними якостями: герметична (ізотермічна, щозберігає задану температуру протягом певного часу, та ізобаричну,що зберігає заданий тиск) та негерметична.

Найбільш ефективним видом тари є контейнери та пакети.

Контейнер — це різновид багатообігової тари, наземна транс-портна ємність, котра перевантажується за допомогою підйомно-транспортних засобів. Він призначений для перевезення різних ви-дів вантажів. Види контейнерів різноманітні, найбільш пошире-ні — металеві та дерев'яні вантажопідйомністю 3 — 5 т. Зважаючина вантажопідйомність контейнери поділяються на малотоннажні,середньотоннажні і багатотоннажні. Для більш ефективного вико-ристання контейнерів бажано в транспортних організаціях та у по-середників створювати обмінні пункти та контейнерні площадки,котрі дозволяють здійснювати швидку зміну контейнерів.

Пакетування — це операція формування на піддоні вантажноїодиниці з наступним зв'язуванням вантажу та піддону в одне ці-ле — пакет.

Піддон має вигляд вантажної площадки з двома або одним на-стилом на ніжках. Експлуатуються зараз різні види піддонів (плас-кі, стоєчні, ящичні). Всі вони являють собою допоміжне обладнан-ня для укладання на них штучних вантажів.

Найбільш поширені пласкі піддони у вигляді рівної прямокутноїплощадки. Вони можуть бути двох-та чотирьохстінні, виконані здерева, металу або синтетичних матеріалів.

Стоєчні піддони на відміну від пласких мають невелику надбу-дову у вигляді чотирьох вертикальних стойок, розміщених по кутахпіддону та поєднаних між собою твердими зв'язками.

Ящичні піддони на відміну від стоєчних мають наземні або не-наземні невисокі стінки, встановлені між вертикальними стойками.

Вибір типу піддону для пакетування і перевезення вантажу ви-значається умовами перевезень, видом матеріалу, величиноютранспортної партії, обладнанням складського господарства та на-явністю відповідних вантажно — розвантажувальних механізмів.

Використання контейнерів та піддонів при перевезеннях сприяєкращому збереженню вантажів, підвищенню обігу транспортнихзасобів, скороченню термінів перевезення вантажів, зниженню ви-трат при перевезенні за рахунок механізації вантажно — розванта-жувальних операцій.

При експлуатації тари необхідно виконувати наступні вимоги:

тара не повинна завантажуватися більше номінальної масибрутто (сумарна маса вантажу і тари);

вантаж, якиН розміщениН в тарі, повинен знаходитись нижчерівня її бортів;

стінки тари, що відкриваються, при зберіганні тари у штабе-лях повинні бути в закритому вигляді;

переміщення тари волочінням та кантуванням не допускається;

тара повинна утримуватись в чистому та справному стані.Потреба в тарі визначається окремо для тари, котру отримують

зі сторони у готовому вигляді, та тари, виробленої на місці (на під-приємстві, у посередника). Коли тару отримують зі сторони у гото-вому вигляді, потреба її визначається за формулою

m _ ,    (6.4)

n

де Qnj, — кількість вантажу, котриН потрібно затарити, кг;

п — кількість вантажу, що укладається в одиницю тари, кг.Коли тара виробляється на місці, потреба в тарних та пакуваль-них матеріалах розраховується таким чином

Q _ ^' Чн,        (6.5)

п' k

де k — коефіцієнт, що враховує багаторазовиН оборот тари;

Чн — норма витрат тарних та пакувальних матеріалів на одини-цю тари.

Норма витрат матеріалів на виробництво одиниці тари залежитьвід технології виробництва, виду сировини, розмірів, її конструкції.

Необхідність урахування широкого спектру характеристик привикористанні тари та упаковки, дозволяє зробити висновок, що во-ни є достатньо важливим елементом логістичної системи, котриНвизначає ефективність, як самої системи, так і результативністьсприНмання товару споживачем. Це значною мірою визначає мето-ди, характер, об'єм та інтенсивність продажу товару.