6.5. Оцінка роботи складів

магниевый скраб beletage

Для оцінки роботи складів використовують три групи показни-ків (Волгин, 2002):

1. Показники, що характеризують інтенсивність роботискладу:

вантажообіг складу загальний (показник, що характеризуєтрудомісткість роботи складу) = вага всіх одержаних та відправле-них вантажів за аналізований період часу / аналізований період ча-су, т. / доба (місяць або рік);

вантажообіг складу по одержанню = вага всіх одержаних ва-нтажів за аналізований період часу / аналізований період часу, т. // доба (місяць або рік);

вантажообіг складу по відправленню = вага всіх відправленихвантажів за аналізований період часу / аналізований період часу, т. /доба (місяць, рік);

питомий вантажообіг складу = вантажообіг складу загальний/ площа складу, т. / аналізований період часу / кв. м.;

коефіцієнт нерівномірності завантаження складу = вантажо-обіг найбільш напруженого місяця / середньомісячний вантажообігскладу;

  • показник зберігання = кількість тон вантажу в партії кіль-кість діб зберігання, т. - діб;

коефіцієнт оборотності вантажів на складі (інтенсивністьпроходження вантажів через склад) = вантажообіг складу загальний/ кількість тон вантажу, що одночасно вміщується в склад;

2. Показники, що характеризують ефективність викорис-тання складських площ:

місткість складу = кількість тон вантажу, що одночасно вмі-щується в склад, т. (куб. м);

корисна площа складу = місткість складу в куб. м. / висотаскладання вантажу в м., кв. м;

коефіцієнт використання місткості складу = кількість ван-тажу в тонах або куб. м. в аналізованому періоді / місткість складув тонах або куб. м.

вантажонапруженість складу = кількість вантажу в тонах /площа складу, призначена для зберігання вантажів (корисна пло-ща), т. / кв. м.

3 Показники, що характеризують рівень збереження ван-тажів та фінансово-економічні показники роботи складу:

кількість випадків незбереження вантажів та псування ван-тажів за вини робітників складу.

витрати складу = сума витрат на організацію зберігання ван-тажів та адміністративних витрат, тис. грн.

собівартість зберігання вантажів = сумарні витрати складу /кількість тонно - діб зберігання, грн / т. -добу.

  • доход складу (для складів, що надають послуги зі зберіган-ня) = (ставка за послуги зі зберігання - собівартість зберігання ван-тажів) кількість оплачених т. - діб, тис. грн.

продуктивність праці робітників, що зайняті на складськихроботах = вантажообіг складу в аналізованому періоді / чисельністьвсіх оперативних та підсобних співробітників складу, т. / людину.

коефіцієнт оборотності запасів за вартістю = вартість від-вантажених товарів в аналізованому періоді / середня вартість за-пасів в тому ж періоді.

забезпеченість товарообороту товарними запасами (кіль-кість днів реалізації, що забезпечені наявним запасом) = запас накінець періоду / одноденниН товарооборот, днів.

період поновлення запасів (кількість місяців протягом яких за-паси поновлюються) = 12 місяців / коефіцієнт оборотності запасів.

запасоємність = запас на кінець періоду / товарооборот заперіод.

  • коефіцієнт неліквідів = (запас неліквідних товарів за вартістю,вагою або об'ємом / загальниН запас за вартістю, вагою абооб'ємом) 100, %.

Контрольні запитання

Поясніть сутність і наведіть повну класифікацію складів.

Перелічіть функції складів (загальні та за функціональним призна-ченням).

Проаналізуйте логістичниН процес на складі, наведіть схему.

Визначте принципи організації логістичного процесу на складі.

Розкрийте зміст системи складування, та її підсистем.

В якіН послідовності відбувається вибір системи складування?

Опишіть вантажну одиницю як елемент логістики.

Які Ви знаєте види складування? Охарактеризуйте їх.

НадаНте характеристику складським конструкціям та обладнанню,що використовується на підприємствах.

Які компоненти включає загальна площа складу?

НадаНте характеристику основним методам розрахунку площіскладських приміщень.

Що таке тара та упаковка, яке їх основне призначення.?

Наведіть класифікацію тари.

НадаНте визначення поняттю «пакетування».

Як розраховується потреба в тарі?

Схарактеризуйте показники роботи складів.

ЛОГІСТИКАЗАПАСІВ