7.1. Сутність, види та функції запасів

Матеріальні запаси створюються в процесі кругообігу продуктівпраці. Виходячи з виробництва, продукти праці до самого їх безпо-середнього споживання або виготовлення з них нових видів проду-кції знаходяться у вигляді запасів. Через запаси здійснюється пере-міщення матеріальних ресурсів, об'єктів незавершеного виро-бництва, готової продукції у виробника, а також просування проду-кції від виробника до споживача. При цьому змінюється їх місце-положення та функції, які вони виконують.

Таким чином, по своєї суті матеріальні запаси є формою іс-нування матеріальних потоків.

Матеріальні запаси — це продукція виробничо-технічного при-значення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, ви-роби народного споживання та інші товари, що очікують на вступ упроцес виробничого або особистого споживання (Бажин, 2003).

На формування матеріальних запасів щорічно відволікаєтьсявід споживання більш ніж третина сукупного суспільного про-дукту.

Запаси слугують для того, щоб послабити безпосередню залеж-ність між постачальником, виробником і споживачем і забезпечитибезперервність відтворювального процесу. Наявність запасів до-зволяє забезпечити виробництво матеріальних ресурсів, що поста-чається оптимальними за розмірами партіями, здійснювати переро-бку матеріальних ресурсів в готову продукцію оптимальнимирозмірами, своєчасно виконувати поставки готової продукції замо-вникам. Незважаючи на те, що утримання запасів пов'язане з пев-ними витратами, підприємці змушені створювати їх.

Основними мотивами створення матеріальних запасів, є насту-пні (Гаджинский, 2000):

1. Імовірність порушення встановленого графіка постачань (не-передбачене зниження інтенсивності вхідного матеріального пото-ку). У цьому випадку запаси необхідні для того, щоб не зупинивсявиробничий процес, що особливо важливо для підприємств із без-перервним циклом виробництва.

Можливість коливання попиту (непередбачене збільшенняінтенсивності вихідного потоку). Попит на яку-небудь групу това-рів можна передбачити з великою Нмовірністю. Однак прогнозува-ти попит на конкретниН товар набагато складніше. Тому, якщо немати достатнього запасу цього товару, можлива ситуація, коли пла-тоспроможниН попит не буде задовільнениН.

Сезонні коливання виробництва деяких видів товарів. В ос-новному це стосується продукції сільського господарства.

Знижки за покупку великої партії товарів також можуть статипричиною створення запасів.

Спекуляція. Ціна на деякі товари може різко зрости, томупідприємство, яке зуміло передбачати це зростання, створює запасиз метою одержання прибутку за рахунок підвищення ринкової ціни.

Витрати, що пов'язані з оформленням замовлення. Процесоформлення кожного нового замовлення супроводжується витрата-ми адміністративного характеру (пошук постачальника, проведенняпереговорів з ним, відрядження, міжміські переговори і т. ін.).

Можливість одночасного здіНснення операціН з виробництва ірозподілу. Ці два види діяльності тісно взаємопов'язані між собою.

Якщо запаси відсутні, інтенсивність матеріальних потоків у си-стемі розподілу коливається відповідно до змін інтенсивності ви-робництва. Наявність запасів у системі розподілу дозволяє здіНс-нювати процес реалізації більш рівномірно, незалежно від ситуаціїу виробництві. У свою чергу, наявність виробничих запасів згла-джує коливання в постачаннях матеріальних ресурсів, забезпечуєрівномірність процесу виробництва.

Необхідність негаНного обслуговування покупців. Виконатизамовлення покупців можна у такиН спосіб:

виготовити замовлениН товар;

закупити замовлениН товар;

видати замовлениН товар негаНно з наявного запасу.

ОстанніН спосіб є, як правило, наНдорожчим, тому що вимагає

утримання запасу. Однак в умовах конкуренції можливість негаН-ного задоволення замовлення може виявитися вирішальною в бо-ротьбі за споживача.

Зведення до мінімуму простоїв у виробництві через відсут-ність запасних частин. Псування устаткування, різноманітні аваріїможуть призвести за умови відсутності запасів деталеН до зупинкивиробничого процесу. Особливо це важливо для підприємств ізбезперервним процесом виробництва, тому що в цьому випадку зу-пинка виробництва може дорого коштувати.

Спрощення процесу управління виробництвом. Мова Ндепро створення запасів напівфабрикатів на різних стадіях виробни-чого процесу всередині підприємства. Наявність цих запасів дозво-ляє знизити вимоги до ступеня узгодженості виробничих процесівна різних ділянках, а, отже, і відповідні витрати на організаціюуправління цими процесами.

Перелічені причини свідчать про необхідність створення запасіву логістичних системах.

У системі логістики запаси класифікуються як виробничі, що при-значені для забезпечення безперервності виробничого процесу, та то-варні, що забезпечують безперервність процесу купівлі-продажу.

Виробничі запаси поділяються на запаси, необхідні безпосеред-ньо на виробництві, та транспортні запаси, тобто ті, що ство-рюються при транспортуванні вантажів.

На виробництві розрізняють три рівні запасів:

Запаси готової продукції — дозволяють службі збуту забезпе-чувати більш короткі строки поставок, ніж повниН цикл постачаннята виготовлення цієї продукції. Вони вирівнюють нерегулярності абозупинки виробництва. Достатні запаси готової продукції дозволяютьуникнути або відстрочити наслідки призупинення виробництва черезремонт, простої, страНки та ін. Крім того, вони є регулятором вироб-ництва у випадку сезонних коливань попиту, що дає можливість,якщо це бажано, працювати на постіНному рівні продуктивності.

Запаси незавершеного виробництва (наприклад, напівфаб-рикатів власного виробництва) — формуються на різних стадіяхвиробництва таким чином, що зупинка процесу на будь-якіН стадіїне призводить до раптової зупинки всіх наступних операціН вироб-ничого процесу.

Запаси купованих матеріальних ресурсів (сировини, мате-ріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів) — дозволяютьшляхом зниження періодичності замовлень користуватись торгіве-льними знижками для одержання великих партіН ресурсів та «спе-кулювати» на коливаннях цін або курсах кон'юнктури для сиро-винних матеріалів. Вони забезпечують захист проти збоїв упостачальників, наприклад, при закупівлях у монополістів.

Товарні запаси — запаси, що знаходяться в каналах сфери оборо-ту. Запаси в каналах сфери обороту підрозділяються на запаси в тор-гових та торгово-посередницьких організаціях та запаси в дорозі. За-паси в дорозі (транспортні запаси) знаходяться на момент обліку впроцесі транспортування від постачальників до споживачів.

Класифікація за функціями, що виконують запаси дозволяє по-ділити виробничі та товарні запаси на декілька груп, таких як: по-точні, підготовчі, страхові, сезонні, перехідні запаси.

Поточні запаси забезпечують безперервність постачання необ-хідними матеріальними ресурсами виробничого процесу між їхдвома черговими поставками, а також забезпечити торгівлю таспоживачів товарами між двома черговими відправками товарів.Поточні запаси складають основну частину виробничих та товар-них запасів, їх величина постійно змінюється.

Підготовчі (буферні) запаси виділяються з виробничих запасівпри необхідності додаткової їх підготовки перед використанням увиробництві (наприклад, сушіння лісу). Підготовчі запаси товарівформуються у випадку необхідності підготувати товари до їх від-правки споживачеві (перепакування, перемаркування, формуванняспоживацьких партій, тощо).

Страхові (гарантійні) запаси призначені для безперервного по-стачання споживачів у випадку непередбачених обставин: відхилен-ня в періодичності та величині партій поставок від запланованих,зміни інтенсивності споживання, затримки поставок та ін. На відмінувід поточних запасів розмір страхових запасів — величина постійна ізалежить від умов виконання конкретних поставок. При нормальнихумовах роботи ці запаси не використовуються і є недоторканими.

Сезонні запаси утворюються при сезонному характері виробниц-тва продукції, її споживання або транспортування. Сезонні запасиповинні забезпечити нормальну роботу організації під час сезонноїперерви у виробництві, споживанні або транспортуванні продукції.

Перехідні запаси — це залишки виробничих або товарних запа-сів на кінець звітного періоду. Вони призначені для забезпеченнябезперервності виробництва та споживання у звітному та наступ-ному періодах до наступної поставки.

Класифікація за часом розділяє запаси на наступні види (Логис-тика, 1997):

максимальний бажаний запас визначає рівень запасу, еко-номічно оптимальний у даній системі управління запасами. Цей рі-вень може перевищуватися. В різних системах управління макси-мальний бажаний запас використовується як орієнтир длярозрахунку обсягу замовлення;

неліквідні запаси — так називають виробничі або товарні запаси,які довго не використовуються і утворюються в результаті погіршенняякості товарів під час зберігання, а також морального зношення.

Специфічним видом запасів є державні резерви, що формуютьсядля гарантованого забезпечення протягом деякого часу необхідногорівня споживання населенням основних видів споживчих товарів внепередбачених випадках (природні катаклізми, війни і т. ін.).

До основних функцій товарно-матеріальних запасів належать такі:

1) функція регулювання процесу. Деякі запаси є необхідними,оскільки потрібен час, щоб закінчити одну виробничу операцію ібільш чи менш тривалий час для переходу до іншої операції.

економічна функція. Деякі види запасів на будь-якому рівнізабезпечують незалежність окремим робочим місцям, дільницям,цехам, спрощують процеси виробництва і/або розподілу. Протезниження цих запасів до мінімуму вимагає певних змін в організа-ції та фінансуванні (управління якістю, обслуговування, оновленняматеріальних ресурсів, професіНна підготовка персоналу і тощо).

функція упередження. Буферні запаси потрібні у випадках,коли запаси споживаються прогнозованим, але змінним чином іякщо бажано згладити ці коливання зменшенням або збільшеннямзапасів, а не змінами виробничої системи (технічними, технологіч-ними тощо).

функція захисту від випадковостей. Інколи створюютьсяаварійні запаси, призначені для захисту від коливань у строках по-ставок і коливань попиту в ті ж періоди, для забезпечення безперер-вності виробничого процесу при непередбачених Ного порушеннях.

функція «виробництва». Товарно-матеріальні запаси можутьбути невід'ємною частиною виробничого циклу, у випадку якщо єпотреба у періоді прихованого розвитку необхідного для проведен-ня хімічної реакції або перетворення продукту (наприклад, дозрі-вання вина).

Ефективне використання запасів досягається при правильніНорганізації управління ними, яке включає:

Розробку науково-обґрунтованих норм запасів.

Планування запасів.

Облік, аналіз та контроль за станом запасів.

Оперативне (поточне) регулювання запасів.

Нормування регулювання та контроль запасів — складові сис-теми управління, від яких залежить своєчасне усунення дефіцитуабо затоварення. Нормування, регулювання та контроль запасів пе-редбачає підтримку такої їх кількості, котра забезпечує високу обі-говість запасів при задовільному забезпеченні споживачів та опти-мальних витратах на утримання запасів.