7.2. Нормування запасів

магниевый скраб beletage

Нормування запасів містить в собі визначення їх рівня, якиН єоптимальним за конкретними критеріями, та розробку умов, котрізабезпечують підтримку запасів на цьому рівні.

Норма запасу — мінімальна але достатня кількість запасів ма-теріальних елементів (матеріально-технічних ресурсів, об'єктів не-завершеного виробництва, готової продукції, товарів), що забезпе-чують безперервність виробництва та обігу.

Запаси нормуються диференційовано для кожного виду (найча-стіше для поточного, підготовчого, страхового запасів). Вимірю-ються запаси за допомогою натуральних або вартісних показників,іноді запаси вимірюються у днях запасу.

Норму поточного запасу часто встановлюють на основі визначе-ного планового інтервалу поставки, тобто проміжку часу між двомасуміжними поставками партій матеріальних ресурсів (товарів).

Методи розрахунку планового інтервалу поставки:

а)         при рівномірному інтервалі поставки (графічне зображенняпроцесу у цьому випадку представлене на рис. 7.1):

V

t =-,     (7.1)

P

де t — плановий інтервал поставки дн.;

— величина партії поставки продукції в натуральному вимірі;

P — планове середньодобове споживання продукції в натура-льному вимірі;

б)         при нерівномірному інтервалі поставки:

n

Z V

t3B =   (7.2)

ZV

i=1

де t3B — середньозважений інтервал поставки, дн.;

ti — фактичний інтервал поставки;

— розміри партії надходження за минулий період;

i = 1,2,...,n — кількість фактичних надходжень поставок за ми-нулий період.

Норма середнього поточного запасу (рис. 7.1) розраховуєтьсяза формулою

Pt V

Зпот.сер. = 2 = ~2 ,    (7.3)

де Зпотсер — норма поточного запасу в натуральному вимірі.

Розповсюдженою є типова методика нормування виробничихзапасів. Ця методика дозволяє враховувати вплив на норму запасуне тільки інтервалів поставок але й нерівномірності споживанняматеріалів. Це досягається завдяки тому, що розрахунки ведутьсяна основі різного обліку руху матеріальних ресурсів. При відноснорівномірному споживанні ресурсів — облік проводиться за місяця-ми, при нерівномірному споживанні облік проводиться за конкрет-ними датами.

Розмірзапасу А

Норму підготовчого запасу визначають за формулою

(7.4)

Зпідг. _ Р ' (^зв. ^ ^спец.)

де ?зв. — час для звичайних операцій (вивантаження матеріалів, їхприймання, оформлення документів і т. ін. — за рекомендацією ти-пової методики цей час дорівнює одному дню);

ґспец — час на спеціальні підготовчі операції (сушіння, розмо-рожування, хімічне очищення, сортування і т. ін.).

Норму страхового запасу визначають різними методами.Найбільш поширеним є метод, в основу якого покладений роз-рахунок середньозваженого середньоквадратичного відхилення фа-ктичних інтервалів поставок від середньої запланованої величини

1 (( - и

(7.5)

i=1

Зстр. = Р.

1Vi

і=і

де ti — фактичний інтервал поставки;ti — середній інтервал поставки;

Vi — розміри партій поставок за минулий період;

P — планове середньодобове споживання продукції в натура-льному вимірі;

i = 1, 2, ..., n — кількість фактичних надходжень поставок заминулий період.

Відповідно до теорії математичної статистики норма страховогозапасу обчислена за цією формулою гарантує безперебійність поста-чання виробництва на 68,3 %. За типовою методикою страховий за-пас встановлюється в розмірі 25 % від максимального відхилення рі-вня поточного запасу перед поставками від його середньої величини.

Норма виробничого (товарного) запасу дорівнює сумі розгля-нутих вище запасів:

Зв = Зпот. + ЗШд,+ З_           (7.6)