7.3. Оптимізація запасів

магниевый скраб beletage

Дуже важливим елементом формування раціональної системиуправління запасами є вирішення проблеми визначення оптималь-ної величини запасів. Разом з цим задача оптимізації величини за-пасів зводиться не стільки до «підгонки» запасів до умов, що скла-лися, а до активної зміни умов з метою максимально можливогоскорочення запасів з урахуванням мінімізації витрат. Таким чином,критерієм оптимізації величини запасів повинен бути мінімум су-купних витрат на збереження і поновлення запасів.

В логістиці розроблена велика кількість оптимізаційних моде-лей запасів. Найбільш поширеною є, так звана, модель (формула)Уілсона. За її допомогою можна мінімізувати повні змінні витратина управління запасами, тобто суму витрат на виконання замовлен-ня (витрат на поновлення запасів) та витрат на утримання товарно-матеріальних запасів на складі.

Витрати на виконання замовлення або витрати на понов-лення запасів пов'язані з придбанням запасів і виникають кожногоразу, коли поновлюються запаси. Це витрати на придбання кожноїпартії, що включають витрати на контроль наявності, підготовкузамовлення, надсилання замовлення, одержання замовлення, пере-вірку кількості та якості, розподілення за місцями зберігання, пере-вірку документів, підготовку рекламацій, встановлення на облік,бухгалтерські проводки.

Витрати на утримання запасів на складі включають процен-ти на кошти, що вкладені в запаси, податки, страхування, утративід зносу, псування, витрати з складування та збереження.

Проценти на кошти, що вкладені в запаси, — інколи чи не най-більша частина витрат з утримування запасів. Якщо кошти власні, ане позичені, проценти не виплачуються, але все рівно повинна вра-ховуватися так звана «вартість упущеної вигоди». Вона визначає тіможливі доходи, які могли бути одержані, якби гроші, що буливкладені в запаси, були використані для інших цілей або простознаходилися на депозиті під вигідним процентом. Ці проценти задепозитом і є «вартістю упущеної вигоди».

Витрати на утримання запасів можуть складати значну частинувсіх витрат з утримання запасів. Разом з тим до складу цих витратвключають лише змінні витрати на утримання запасів.

Точно підрахувати витрати на утримання запасів неможливо,тому на практиці використовують середні величини у вигляді про-центу від вартості запасів. За розрахунковий період підраховуютьсявсі суми податків, страховок, втрат від псування та уцінок. Відно-шення одержаної суми до середньої вартості запасів за цей же пері-од плюс процент на кошти, що вкладені в запаси (на рівні процентуза депозити), і складає процент витрат на утримання запасів.

Приймають, що запаси безперервно змінюються від замовленої ве-личини Q до 0, а потім знову зростають до Q (при надходженні новогозамовлення). Відповідно, середній рівень запасів дорівнює Q/2 протя-гом всього часу, який розглядається. Так, як витрати на збереженняодиниці запасів виражаються в процентах від їх вартості, то витратина збереження будуть дорівнювати Q/2 помноженому на СН.

Тоді повні змінні витрати на утримання запасів будуть виража-тись, як

CVT =

(7.7)

  • Q C H D L

де Q — обсяг одного замовлення, натур. один.;

С — вартість одиниці запасів, грн / натур. один.;

H — витрати на збереження запасу за плановий період в проце-нтах від С;

D — попит на товар, який формує запас, з боку замовника заплановий період, натур. один.;

L — витрати на виконання одного замовлення, грн.

При чому D та Н передбачаються однорідними, тобто такими,що належать до одного і того ж періоду часу.

Ця функція Q проходить через екстремум в точці, де її першапохідна дорівнює нулю

Звідки оптимальний обсяг однієї партії замовлення за критерієммінімізації сукупних витрат на управління запасами складає:

Q* = -• C • H -D • L(7.9)

И 2      Q2       '

Q*=fB <710)

Замінюючи Q формулою економічної кількості, отримуємо мі-німальну величину повних змінних витрат на управління товарно-матеріальними запасами:

CVT* = v2D • L • C • H         (7.11)

Часто поповнення запасів не відбувається раптово, як у попере-дньому випадку, а провадиться за деякий проміжок часу із швидкі-стю Р (див. приклад 7).

Приклад 7: Припустимо, що замовлено Q = 1000 шт., при D = 20шт./день та Р = 100 шт./день, то замовлення Q буде виконано лише че-рез 10 днів, тобто це період часу, за який буде спожито 200 одиниць то-вару, звідси, максимальні товарно-матеріальні запаси будуть дорівню-вати Q*(1 - D/P). Тобто: 1000(1 - 20/100) = 800 (шт.).

Можна показати, що в цьому випадку формула оптимальногообсягу однієї партії замовлення за критерієм мінімізації сукупнихвитрат на управління запасами буде мати вигляд

0-&-7)

При цьому, оптимальна величина загальних змінних витратуправління запасами буде виглядати таким чином

CVT * = Л12D • L • C • H (1 - -D)    (7.13)