ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА                        6

ЛОГІСТИКА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ             10

Поняття та генезис розвитку логістики                   10

Концепція логістики             15

Предмет, об'єкт, мета, завдання та функції

логістики                    17

Значення логістики               20

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УПРАВЛІННЯ МАТЕРІА-

ЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЦІ                  22

Економічна сутність та види логістичних потоків ...         22

Товарорух: сутність, елементи та основні форми   25

Організація управління матеріальними потоками нарівні підприємства             28

Загальна характеристика технологічних процесів улогістиці                    33

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЛОГІСТИЧНИХ ІНТЕГРА-

ЦІЙ                 36

Поняття логістичної системи, її мета, основні за-вдання та функції                     36

Класифікація логістичних систем та тенденції їхрозвитку             41

Поняття про логістичні ланцюги                 48

Канали товароруху: сутність та класифікація                      52

Форми взаємовідносин у каналах товароруху                    68

ЛОГІСТИКА ПОСТАЧАННЯ                      79

4.1. Завдання, функції та організація логістики поста-чання                     79

Основні підходи щодо вибору постачальника       83

Стисла характеристика систем MRP           84

ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА 86

Мета, функціональні сфери та основні завдання ви-робничої логістики 86

Принципи організації виробництва            89

Логістичні виробничі системи         92

ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ       95

6.1 Склади, їх функції та класифікація          95

Логістичний процес на складі          98

Система складування та організація переробки ван-тажів            102

Тара та упаковка при зберіганні вантажів   108

Оцінка роботи складів          112

ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ        115

Сутність, види та функції запасів     115

Нормування запасів  119

Оптимізація запасів   122

Системи управління запасами         124

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА        133

8.1 Суть і завдання транспортної логістики            133

Вибір виду транспортних засобів    134

Транспортні тарифи та матеріально-технічна базарізних видів транспорту        138

Вибір шляхів переміщення вантажопотоків            151

Організація роботи виробничого транспорту        155

РОЗПОДІЛЬЧА ЛОГІСТИКА         163

Економічний зміст, завдання, функції та принципирозподільчої логістики        163

Основні методи розподільчої логістики      168

Організація розподільчої логістики  170

Концепція логістичного центру дистрибуції          172

Логістичні системи розподільчої логістики            174

ЛОГІСТИКА ПОСЕРЕДНИЦТВА   179

Основи та організація посередницької логістики ... 179

Організація та документальне оформлення оптовихзакупівель торговельними підприємствами        181

Сутність та основні методи оптового продажу то-варів торговельними підприємствами       191

Організація товаропостачання товарів підприємствроздрібної торгівлі  202

Організація продажу товарів у системі роздрібноїторгівлі 222

Інтегрована посередницька логістика         233

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИДИ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ       237

Економічна сутність та основні види логістичнихпослуг  237

Організація логістичного сервісу     240

Основні підходи до оцінки якості логістичного об-слуговування            241

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИКИ    247

Методологічні підходи визначення економіч ноїефективності логістики            247

Логістичні витрати    249

Оцінка результатів логістичної діяльності   262

Економічна ефективність логістичних систем під-приємства      263

ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ ТА

ЗА КОРДОНОМ       266

Форми логістичних інтеграцій за кордоном           266

Перспективи використання логістики в Україні .... 271

ПРАКТИКУМ            274

Розрахункові та аналітичні завдання           274

Логістика постачання           274

Логістика складування          288

Логістика запасів       293

Транспортна логістика          304

Розподільча логістика           312

Логістика посередництва     315

Організація та види логістичних послуг     320

Тести для самоперевірки та контролю засвоєння знань. . . 321

Схеми для доповнення         329

Ситуаційні завдання (кейси)            333

Кросворд        340

ОСНОВНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА          346

ГЛОСАРІЙ    348

ПЕРЕДМОВА

Останніми роками зростаючого значення набуває концепція ло-гістики наряду з концепцією маркетингу як засіб забезпеченнястійких економічних позицій вітчизняних підприємств та досяг-нення успіху в загостреній конкурентній боротьбі на ринку. Аналізтенденцій розвитку логістики у розвинутих країнах і створення різ-номанітних форм логістичних інтеграцій дозволяють не тільки ви-знати високу ефективність застосування цієї економічної концепціїу практиці господарювання, а й достатньо значне непророблене по-ле для науково-теоретичних осмислень.

В Україні концепція логістики знаходиться на стадії свого ста-новлення і тому необхідною умовою успішного її розвитку є підго-товка висококваліфікованих фахівців, спроможних здійснюватипроектування логістичних систем і застосовувати логістичні підхо-ди на підприємствах та у постачальницько-збутових організаціях.Виходячи з цих позицій, дане навчальне видання з вивчення дис-ципліни «Логістика», метою якої є формування у студентів систе-матизованого комплексу знань про загальні принципи, форми таметоди управління матеріальними та інформаційними потоками, іяке враховує особливості вітчизняної економіки та призначене длястудентів і фахівців-маркетологів, є особливо актуальним.

Згідно з Галузевим стандартом вищої освіти, освітньо-про-фесійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 6.050100«Маркетинг» завданням дисципліни «Логістика» є вивчення формлогістичних інтеграцій, методів управління матеріальними потока-ми, а предметом — методи і процеси управління матеріальнимипотоками.

Для досягнення поставленої мети в межах предмету вивченнядисципліни «Логістика» у даному навчальному посібнику розгля-нуті такі основні питання:

— теоретичні підходи щодо розуміння логістики як інструмен-ту ринкової економіки;

концептуальні основи різноманітності форм логістичних ін-теграцій і логістичних систем;

розуміння сутності і організації технологічних процесів йуправління матеріальними потоками в логістиці;

теоретико-методичні засади логістики постачання та вироб-ничої логістики;

теоретично-методичні основи логістики складування і запасів;

теоретико-методологічні засади транспортної, розподільчоїта посередницької логістики;

теоретико-методичні підходи щодо організації та видів логі-стичних послуг;

концептуальні засади економічної ефективності логістики;

використання логістики в Україні та за кордоном.

Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є

фундаментальні положення сучасних економічних теорій, праціпровідних вчених і фахівців-практиків у галузі логістики, діючі но-рмативні акти, що регламентують діяльність суб'єктів господарсь-кої діяльності різних форм власності і господарювання.

Дисципліна «Логістика» тісно пов'язана з іншими дисципліна-ми, що вивчаються студентами спеціальності «Маркетинг» —«Маркетингова політика розподілу, «Інфраструктура товарного ри-нку», «Маркетинговий менеджмент» та ін.

У першому розділі навчального посібника викладено сутністьта генезис розвитку логістики як інструменту ринкової економіки,визначено предмет, об'єкт, мету, завдання, функції та значення ло-гістики.

У другому розділі викладено теоретичні засади формуваннятехнологічних процесів й управління матеріальними потоками влогістиці. Зокрема, розкрито економічну сутність та наведено видилогістичних потоків, досліджено організацію управління матеріа-льними потоками на рівні підприємства, охарактеризовано техно-логічні процеси у логістиці.

У третьому розділі досліджено різноманітність форм логісти-чних інтеграцій. Зокрема, як одну з форм логістичної інтеграціїрозкрито сутність логістичної системи, її мета, основні завдання тафункції, визначено види логістичних систем, досліджено тенденціїїх розвитку. Крім того, подано науково-теоретичні підходи щодовизначення логістичних ланцюгів та їх характеристик, встановленосубординацію понять логістичний ланцюг, логістичний канал, ка-нал постачання, канал товароруху, канал збуту, викладено їх сут-ність та основні особливості, визначено функції каналів товарорухута принципи їх формування. Також запропоновано авторську кла-сифікацію каналів товароруху, виконано порівняльний аналіз кана-лів за розподілом функціональних обов'язків та повноважень і до-сліджено співробітництво, конфлікти та конкуренцію як формивзаємодії учасників каналу.

У четвертому розділі розглянуто завдання, функції та органі-зація логістики постачання, наведено основні підходи щодо виборупостачальника і стислу характеристику систем MRP.

У п'ятому розділі визначено мету, функціональні сфери та ос-новні завдання виробничої логістики, наведено принципи організа-ції виробництва, досліджено логістичні виробничі системи.

У шостому розділі висвітлено теоретичні засади логістикискладування. При цьому розкрито сутність складів та їх основніфункції, подано класифікацію складів, досліджено логістичнийпроцес на складі, докладно викладено процедури розрахунку площіскладських приміщень, призначення тари та упаковки при збері-ганні вантажів, а також підходи щодо оцінки роботи складів.

У сьомому розділі викладено науково-теоретичні основи логіс-тики запасів. Зокрема, розкрито сутність, види та функції запасів,викладені підходи щодо нормування та оптимізації запасів, дослі-джено системи управління запасами.

У восьмому розділі розкрито суть і завдання транспортної логі-стики, висвітлено підходи щодо вибору виду транспортних засобів,досліджено транспортні тарифи та матеріально-технічну базу різ-них видів транспорту, а також організацію роботи виробничоготранспорту і вибір шляхів переміщення вантажопотоків.

У дев'ятому розділі висвітлено економічний зміст, завдання,функції і принципи, висвітлено методи розподільчої логістики тадосліджено її організацію. Крім того, викладено концепцію логіс-тичного центру дистрибуції і досліджено логістичні системи логіс-тики розподілу.

У десятому розділі розглянуто основи та організацію посеред-ницької логістики, організацію та документальне оформлення оп-тових закупівель торговельними підприємствами, розкрито сут-ність та основні методи оптового продажу товарів торговельнимипідприємствами, досліджено організацію товаропостачання і про-дажу товарів у системі роздрібної торгівлі, висвітлено інтегрованупосередницьку логістику.

В одинадцятому розділі розкрито економічну сутність та основнівиди логістичних послуг, досліджено організацію логістичного сервісута основні підходи щодо оцінки якості логістичного обслуговування.

У дванадцятому розділі висвітлено теоретичні засади економі-чної ефективності логістики. Зокрема, розглянуто оцінку результа-тів логістичної діяльності та економічну ефективність логістичнихсистем підприємства.

У тринадцятому розділі викладено підходи щодо використан-ня логістики в Україні та за кордоном. При цьому наведено формилогістичних інтеграцій за кордоном та досліджено перспективи ви-користання логістики в Україні.

Навчальний посібник містить значну частину оригінального ав-торського матеріалу. Особливо це стосується розділів «Різноманіт-ність форм логістичних інтеграцій», «Логістика запасів», «Транс-портна логістика», «Розподільча логістика» і «Логістикапосередництва». Викладення теоретичних підходів супроводжуєть-ся численними прикладами з практики функціонування вітчизня-них і закордонних підприємств і установ. У кінці кожного розділунаведено контрольні запитання для самоперевірки. Наприкінці на-вчального посібника наведені аналітичні і розрахункові завдання зприкладами їх виконання, тести, завдання з розроблення і допов-нення схем, що ілюструють елементи логістики, які дозволяютьструктурувати засвоєння теоретичного матеріалу, ситуаційні за-вдання (кейси), що базуються на практиці господарювання вітчиз-няних підприємств, та кросворд.

Навчальний посібник містить глосарій, що сприяє засвоєннютермінології, список основної та рекомендованої літератури для по-глибленого вивчення курсу.

Все це дозволяє самостійно користуватися і ефективно опанову-вати навчальний матеріал дисципліни «Логістика», сприяє форму-ванню практичних навичок, розвиває логічне мислення та активізуєпізнавальну діяльність і творчу працю у студентів. Структура ізміст навчального посібника відповідають вимогам Стандарту Мі-ністерства освіти і науки України, актуалізує його в умовах приєд-нання України до Болонської конвенції та зростання частки само-підготовки у загальному обсязі часу, що відводиться на вивченнякурсу. Матеріли начального посібника апробовані в навчальномупроцесі факультету економіки та менеджменту Сумського держав-ного університету.

Окремі розділи та підрозділи написали: В. М. Кислий, канд.екон. наук, доцент (теоретичні матеріали розділів 6, 7 і контрольнізапитання до них; п. 8.4; розрахункові та аналітичні завдання, тес-ти, схеми для доповнення, ситуаційні завдання (кейси));О. А. Біловодська, канд. екон. наук, доцент (передмова, теоретичніматеріали розділів 1, 3, 9—13 і контрольні запитання до них, глоса-рій, кросворд); О. М. Олефіренко, канд. екон. наук (теоретичні ма-теріали розділів 2, 4, 5 і контрольні запитання до них); О. М. Со-ляник, канд. екон. наук (теоретичні матеріали пунктів 8.1—8.3, 8.5 іконтрольні запитання до розділу 8; розрахункові та аналітичні за-вдання, тести, схеми для доповнення до них).

ЛОГІСТИКА

У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ