ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА                        6

ЛОГІСТИКА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ             10

Поняття та генезис розвитку логістики                   10

Концепція логістики             15

Предмет, об'єкт, мета, завдання та функції

логістики                    17

Значення логістики               20

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УПРАВЛІННЯ МАТЕРІА-

ЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЦІ                  22

Економічна сутність та види логістичних потоків ...         22

Товарорух: сутність, елементи та основні форми   25

Організація управління матеріальними потоками нарівні підприємства             28

Загальна характеристика технологічних процесів улогістиці                    33

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЛОГІСТИЧНИХ ІНТЕГРА-

ЦІЙ                 36

Поняття логістичної системи, її мета, основні за-вдання та функції                     36

Класифікація логістичних систем та тенденції їхрозвитку             41

Поняття про логістичні ланцюги                 48

Канали товароруху: сутність та класифікація                      52

Форми взаємовідносин у каналах товароруху                    68

ЛОГІСТИКА ПОСТАЧАННЯ                      79

4.1. Завдання, функції та організація логістики поста-чання                     79

Основні підходи щодо вибору постачальника       83

Стисла характеристика систем MRP           84

ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА 86

Мета, функціональні сфери та основні завдання ви-робничої логістики 86

Принципи організації виробництва            89

Логістичні виробничі системи         92

ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ       95

6.1 Склади, їх функції та класифікація          95

Логістичний процес на складі          98

Система складування та організація переробки ван-тажів            102

Тара та упаковка при зберіганні вантажів   108

Оцінка роботи складів          112

ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ        115

Сутність, види та функції запасів     115

Нормування запасів  119

Оптимізація запасів   122

Системи управління запасами         124

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА        133

8.1 Суть і завдання транспортної логістики            133

Вибір виду транспортних засобів    134

Транспортні тарифи та матеріально-технічна базарізних видів транспорту        138

Вибір шляхів переміщення вантажопотоків            151

Організація роботи виробничого транспорту        155

РОЗПОДІЛЬЧА ЛОГІСТИКА         163

Економічний зміст, завдання, функції та принципирозподільчої логістики        163

Основні методи розподільчої логістики      168

Організація розподільчої логістики  170

Концепція логістичного центру дистрибуції          172

Логістичні системи розподільчої логістики            174

ЛОГІСТИКА ПОСЕРЕДНИЦТВА   179

Основи та організація посередницької логістики ... 179

Організація та документальне оформлення оптовихзакупівель торговельними підприємствами        181

<