7.4. Системи управління запасами

магниевый скраб beletage

Важливим аспектом діяльності логістичної системи є підтримкарозмірів матеріальних запасів на такому рівні, щоб забезпечитибезперебійне постачання всіх підрозділів необхідними матеріаль-ними ресурсами (а споживачів товарами) за умови дотримання ви-мог економічності всього процесу переміщення матеріального по-току. Рішення цього завдання досягається за допомогою форму-вання системи управління запасами.

Система управління запасами — сукупність правил і показни-ків, які визначають момент часу й обсяг закупівлі продукції для по-повнення запасів.

У логістиці застосовуються такі основні системи управління за-пасами:

Система управління запасами з фіксованим розміром замов-лення;

Система управління запасами з фіксованою періодичністюзамовлення;

Система з встановленою періодичністю поповнення запасівдо встановленого рівня;

Система «мінімум — максимум».

Для ситуації, коли відсутні відхилення від запланованих по-казників і запаси споживаються рівномірно, при управлінні за-пасами використовують систему управління запасами з фіксова-ним розміром замовлення і систему управління запасами зфіксованою періодичністю замовлення. Інші системи управліннязапасами (система з встановленою періодичністю поповненнязапасів до встановленого рівня і система «мінімум — макси-мум»), власне кажучи, є модифікацією перших двох систем і ви-користовуються при більш складних випадках використання тапоповнення запасів.