1. Система управління запасами з фіксованою величиноюзамовлення

магниевый скраб beletage

У даній системі розмір замовлення на поповнення запасу є по-стійною величиною. Чергове замовлення на постачання продукціїздійснюється за умови зменшення наявного на складах запасу довстановленого мінімального критичного рівня, який називають«точкою замовлення».

У процесі функціонування даної системи інтервали постачанняможуть бути різними залежно від інтенсивності витрат (споживан-ня) продукції у логістичній системі. У вітчизняній практиці найчас-тіше виникає ситуація, коли розмір замовлення визначається на ос-нові яких-небудь окремих організаційних міркувань. Наприклад,зручність транспортування або можливість повного завантаженняскладських приміщень.

Регулюючими параметрами даної системи є: потреба у відпові-дній продукції, оптимальний розмір замовлення, час постачання,можливе затримання постачання.

Величину замовлення чітко зафіксовано і вона не змінюєтьсяні за яких умов роботи системи.

Основними розрахунковими параметрами даної системи є:страховий (гарантійний) запас, граничний рівень запасу, максима-льно бажаний запас.

Страховий (гарантійний) запас дозволяє забезпечувати потребув продукції (ресурсах або товарах) на час передбачуваної затримкипостачання. Відтворення гарантійного страхового запасу проводить-ся під час наступних постачань через використання іншого розраху-нкового параметру даної системи — граничного рівня запасу.

Граничний рівень запасу визначає рівень запасу, при досягнен-ні якого здійснюється наступне замовлення. Величина граничногорівня розраховується таким чином, що надходження замовлення насклад відбувається в момент зниження поточного запасу до гаран-тійного рівня.

Максимально бажаний запас — визначається для контролю заповним завантаженням площ з точки зору критерію мінімуму суку-пних витрат.

Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксова-ним розміром замовлення наведено в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИУПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ З ФІКСОВАНИМ РОЗМІРОМ ЗАМОВЛЕННЯ

Показник

Порядок розрахунку

1. Потреба, натур. один.

вихідна інформація

2. Оптимальний розмір замовлення, натур. один.

формула Уілсона

3. Час постачання, дн.

вихідна інформація

4. Можлива затримка постачання, дн.

вихідна інформація

5. Середньодобове споживання, натур. один./дн.

(1) : кількість робочихднів

6. Строк витрати замовлення, дн.

(2) : (5)

7. Очікуване споживання за час постачання,натур. один.

(3) ■ (5)

8. Максимальне споживання за час постачання,натур. один.

[(3) + (4)] ■ (5)

9. Страховий запас, натур. один.

(8) - (7)

10. Граничний рівень запасу, натур. один.

(9) + (7)

11. Максимальний бажаний запас, натур. один.

(9) + (2)

12. Строк витрати запасу до граничного рівня, дн.

[(11) - (10)]:(5)

Графічна ілюстрація функціонування системи з фіксованимрозміром замовлення наведена на рис. 7.2.і

X

:

Р

За умови досягнення запасом нижньої критичної межі та органі-зації чергового замовлення на постачання необхідної продукції рі-вень запасу на момент замовлення повинен бути достатнім для без-перебійної роботи в період логістичного циклу. При цьому страхо-вий запас повинен залишитися недоторканним. У деяких випадкахзастосовують плаваючу (таку, що коливається) точку замовлення.Вона не фіксується заздалегідь, а момент подачі замовлення визна-чається з урахуванням виконання постачальником своїх зобов'язаньабо з урахуванням коливань попиту на вироблену продукцію і т. ін.

Система з фіксованим розміром замовлення іноді ще називається«двохбункерною», оскільки в даному випадку передбачається, щозапас зберігається ніби в двох бункерах. З першого бункера продук-ція витрачається з моменту надходження чергової партії до моментуподачі замовлення, а з другого бункера — у період між подачею за-мовлення і його виконанням, тобто до моменту постачання.

Таким чином, дана система контролю передбачає захист під-приємства від утворення дефіциту. На практиці система управліннязапасами з фіксованим розміром замовлення застосовується пере-важно в таких випадках:

великі втрати внаслідок відсутності запасу;

високі витрати на зберігання запасів;

висока вартість товару, який замовляється;

високий ступінь невизначеності попиту;

наявність знижки з ціни залежно від кількості, яка замовля-ється;

накладання постачальником обмеження на мінімальний роз-мір партії постачання.

Істотним недоліком цієї системи є те, що вона передбачає без-перервний облік залишків запасів на складах логістичної системи, зтим, щоб не пропустити момент досягнення «точки замовлення». Занаявності широкої номенклатури матеріальних ресурсів (або асор-тименту товарів — для торгового підприємства) необхідною умо-вою застосування даної системи є використання технології автома-тизованої ідентифікації штрихових кодів.