2. Система управління запасами з фіксованим інтерваломчасу між замовленнями

магниевый скраб beletage

Цю систему в літературі називають ще як систему «періодично-го поповнення». Замовлення здійснюються в чітко визначений час,між якими утворюються рівні інтервали, наприклад, 1 раз у місяць,1 раз у тиждень, 1 раз у 14 днів і т. ін. Період, що розділяє два за-мовлення чітко встановлено, а обсяг замовлення є змінним. Визна-чити інтервал між замовленнями можна з урахуванням оптималь-ного розміру замовлення. Розрахунок інтервалу часу між замов-леннями можна зробити за формулою

  • I = N 5 / QоПт,        (7.14)

де N — кількість робочих днів у році, дні;

S — потреба в продукті, який замовляють, натур. од.;

Qa[n — оптимальний обсяг замовлення, натур. од.

Отриманий результат часу може бути скоригований на основіекспертних оцінок. Наприклад, при отриманому розрахунковомурезультаті чотири дні можливо використати п'ять днів, щоб прово-дити замовлення один раз у тиждень.

Величина замовлення в системі з фіксованим інтервалом часуміж замовленнями розраховується за формулою:

РЗ = МБЗ - ПЗ + ОС, (7.15)

де РЗ — величина замовлення, натур. один.;

МБЗ — максимально бажане замовлення, натур. один.;

ПЗ — поточне замовлення, натур. один.;

ОС — очікуване споживання за час поставки, натур. один.

Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксова-ним інтервалом часу між замовленнями представлено в табл. 7.2.

Таблиця 7.2

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИЗ ФІКСОВАНИМ ІНТЕРВАЛОМ ЧАСУ МІЖ ЗАМОВЛЕННЯМИ

Показник

Порядок розрахунку

1. Потреба, натур. один.

вихідна інформація

2. Інтервал часу між замовленнями, дн.

формула (7.14)

3. Час постачання, дн.

вихідна інформація

4. Можлива затримка постачання дн.

вихідна інформація

5. Очікуване середньодобове споживання, на-тур. один./дн.

(1) : кількість роб. днів

6. Очікуване споживання за час постачання,натур. один.

(3) ■ (5)

7. Максимальне споживання за час постачан-ня, натур. один.

[(3) + (4)] ■ 5

8. Страховий запас, натур. один.

(7) - (6)

9. Максимальний бажаний запас, натур. один.

(8) + [(2) ■ (5)]

10. Розмір замовлення (партії постачання),натур. один.

формула (7.15)

Перевагою даної системи є відсутність необхідності вести сис-тематичний облік запасів на складах логістичної системи. Недолік

Графічна ілюстрація функціонування системи з фіксованим ін-тервалом часу між замовленнями наведена на рис. 7.3.

полягає в необхідності робити замовлення іноді на незначну кіль-кість продукції, а за умови прискорення інтенсивності споживанняпродукції (наприклад, через зростання попиту на готову продук-цію) виникає небезпека використання запасу до настання моментучергового замовлення, тобто виникнення дефіциту.

Таким чином, система управління запасами з фіксованою пері-одичністю замовлення застосовується в таких випадках:

умови постачання дозволяють варіювати розмір замовлення;

витрати на замовлення і доставку порівняно невеликі;

втрати від можливого дефіциту порівняно невеликі.

На практиці за даною системі можна замовляти один із багатьохтоварів в одного і того ж постачальника, товари, на які рівень по-питу відносно сталий, малоцінні товари тощо.

Розглянуті вище основні системи управління запасами грунтують-ся на фіксації одного з двох можливих параметрів — розміру замов-лення або інтервалу часу між замовленнями. За відсутності відхиленьвід запланованих показників та рівномірного споживання запасів, дляяких розроблені основні системи, такий підхід є цілком достатнім.

Однак на практиці частіше зустрічаються інші, більш складні ситу-ації. Зокрема, при значних коливаннях попиту основні системи управ-ління запасами не можуть забезпечити безперебійне постачання спо-живача без значного завищення обсягу запасів. За наявності система-тичних збоїв у постачанні та споживанні основні системи управліннязапасами стають неефективними. Для таких випадків розробляютьсяінші системи управління запасами, які будуть розглянуті нижче.