3. Система із заданою періодичністю поповнення запасів довстановленого рівня.

магниевый скраб beletage

У цій системі вхідним параметром є період часу між замовленнями.На відміну від основної системи, вона зорієнтована на роботу за умовизначних коливань споживання. Щоб запобігти завищенню обсягів запа-сів, які знаходяться на складі, або їхньому дефіциту, замовлення пода-ються не тільки у встановлені моменти часу, але і за умови досягненнязапасом граничного рівня. Розглянута система містить елемент системиз фіксованим інтервалом часу між замовленнями (встановлену періоди-чність замовлення) і елемент системи з фіксованим розміром замовлен-ня (відстеження граничного рівня запасів, тобто «точки замовлення»).

Таким чином, рівень матеріального запасу регулюється як зверху,так і знизу. У тому випадку, якщо розмір запасу знижується до міні-мального рівня раніше настання терміну подачі чергового замовлен-ня, то робиться позачергове замовлення. В інший час дана системафункціонує як система з фіксованою періодичністю замовлення.

Відмінністю системи є те, що замовлення поділяються на двікатегорії: планові та додаткові. Планові замовлення роблять череззадані інтервали часу. Можливі додаткові замовлення, якщо наяв-ність запасів на складі досягає граничного рівня. Очевидно, що не-обхідність додаткових замовлень може з'явитися тільки за умовивідхилення темпів споживання від запланованих. Як і в системі зфіксованими інтервалом часу між замовленнями, обчислення роз-міру замовлення грунтується на прогнозованому рівні споживаннядо моменту надходження замовлення на склад підприємства.

Перевагою даної системи є повне виключення недостачі запасівдля потреб логістичної системи. Однак при цьому вимагаються до-даткові витрати на організацію постійного спостереження за ста-ном величини запасів. Графічна ілюстрація функціонування систе-ми із заданою періодичністю поповнення запасів до встановленого

4. Система «мінімум-максимум»

Як і в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями,тут використовується сталий інтервал часу між замовленнями. Сис-тема «мінімум-максимум» зорієнтована на ситуацію, коли витратина облік запасів і витрати на оформлення замовлення настількизначні, що стають порівняними з втратами від дефіциту запасів.Тому в даній системі замовлення провадяться не через задані інтер-вали часу, а тільки за умови, що запаси на складі в цей момент ви-явилися рівними або меншими встановленого мінімального рівня.

У випадку видачі замовлення його розмір розраховується так, щобпостачання поповнило запаси до максимального рівня (рис. 7.5).

Таким чином, дана система працює лише з двома рівнями запа-сів — мінімальним і максимальним, чим і зумовлюється її назва.

Контрольні запитання

У чому полягає роль запасів? Наведіть приклади.

Які види запасів виділяють за різними класифікаційними ознаками?

Охарактеризуйте функції товарно-матеріальних запасів.

Що таке норма запасу? Від чого вона залежить?

Які ви знаєте методи розрахунку планового інтервалу постачання?

Як розраховується середній поточний запас?

Якими є складові правильної організації управління запасами?

Які витрати, що пов'язані з запасами можна оптимізувати за допо-могою формули Уілсона?

Як визначається оптимальний розмір партії постачання?

Охарактеризуйте основні системи управління запасами, дайте необ-хідні пояснення і розрахунки.

Як визначити точку замовлення в моделі з фіксованим розміром за-мовлення?

Як розраховується максимальний рівень запасу?

Охарактеризуйте систему управління запасами із заданою періодич-ністю поповнення запасів до встановленого рівня.

Назвіть випадки коли використовується система управління запаса-ми «мінімум-максимум».

ТРАНСПОРТНАЛОГІСТИКА

8