8.1. Суть і завдання транспортної логістики

магниевый скраб beletage

Транспорт — це сфера матеріального виробництва, яка здійс-нює перевезення людей та вантажів.

В структурі суспільного виробництва транспорт відноситься досфери виробництва матеріальних послуг. Витрати на виконаннятранспортних операцій складають до 50 % від суми загальних ви-трат на логістику.

За призначенням виділяють дві основні групи транспорту:транспорт загального та транспорт незагального користування(рис. 8.1).

Транспорт загального користування — це галузь національноїекономіки котра задовольняє потреби всіх галузей та населення вперевезенні вантажів і людей.

Транспорт загального користування обслуговує сферу обігу танаселення. Поняття транспорту загального користування охоплює:залізничний, водний (морський та річний), автомобільний, повітря-ний, трубопровідний транспорт.

Транспорт незагального користування охоплює виробничийтранспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать не-транспортним організаціям.

Організація переміщень вантажів транспортом незагального ко-ристування є предметом вивчення виробничої логістики. Вирішен-ня комплексу завдань, пов'язаних із організацією переміщень ван-тажів транспортом загального користування є предметомтранспортної логістики. (Гаджинский, 1997).

Транспортна логістика інтегрує планування, управління та фі-зичне транспортування матеріалів, покупних частин, виробів, ви-робничих відходів у супроводі необхідного для цього інформацій-ного потоку для мінімізації транспортних витрат і витрат часу(Економічна, 2001).

Головна мета транспортної логістики зводиться до надання не-обхідних транспортних послуг у галузях постачання, збуту та пере-робки відходів з мінімальними витратами, з орієнтацією на стабі-льне зменшення потреб у транспорті (Економічна, 2001).

При цьому, основні завдання транспортної логістики можна ви-значити наступним чином:

вибір виду транспортних засобів;

вибір типу транспортних засобів;

спільне планування транспортного процесу зі складським тавиробничим;

спільне планування транспортних процесів на різних видахтранспорту;

забезпечення технологічної єдності транспортно-складськогопроцесу;

визначення раціональних маршрутів доставки.