8.2. Вибір виду транспортних засобів

магниевый скраб beletage

Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємозв'язку зіншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримкаоптимального рівня запасів, вибір виду тари та упаковки та ін. Ос-новою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного пе-ревезення, має слугувати інформація про характерні особливостірізних видів транспорту.

Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з точ-ки зору логістичного менеджменту, переваги й недоліки, які ви-значають можливості його використання в логістичній системі(табл. 8.1).

Таблгщя 8.1

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

Видтран-спортногозасобу

Переваги

Недоліки

Сферазастосування

Залізничний

Висока провізна і пропускна здатність.Незалежність від кліматичних умов,пори року і доби. Висока регулярністьперевезень. Відносно низькі тарифи.Висока швидкість доставки на великівідстані.

Обмежена кількість перевіз-ників. Великі капітальні вкла-дення у виробничо-технічну ба-зу. Низька досту-пність до кін-цевих спожива-чів. Низькаякість збережен-ня вантажів.

Практично необмежена

Морський

Можливість міжконтинен-тальних пе-ревезень. Низька собівартість переве-зень на далекі відстані. Висока про-візна і пропускна здатність, низька ка-піталомісткість перевезень.

Обмеженість перевезень, низькашвидкість доставки. Залежністьвід географічних, природних,навігаційних умов. Жорсткі ви-моги до пакування, мала частотавідправлень.

Практично необмежена

Внутрішнійводний (річ-ковий)

Висока провізна здатність на глибоко-водних ріках і водоймах. Низька собі-вартість і капіталомісткість переве-зень.

Обмеженість перевезень, низькашвидкість доставки. Залежністьвід нерівномір-ності глибинирік, водойм, від навігаційнихумов. Сезонність роботи.

Практично необмежена

Закінчення табл. 8.1

Видтран-спортногозасобу

Переваги

Недоліки

Сферазастосування

Автомобіль-ний

Висока доступність. Можли-вість доста-вки вантажу «від дверей до дверей». Ве-лика маневреність і гнучкість, високашвидкість доставки. Можливість вико-ристання різних маршрутів доставки то-вару. Висока якість збере-ження ванта-жу. можливість відправлення невеликихпартій. Широкий вибір найбільш прида-тного перевізника. Менш жорсткі вимогидо пакування товару.

Низька продуктивність. Залеж-ність від погодних та дорожніхумов. Відносно висока собівар-тість перевезень на великі від-стані. Низький рівень експлуа-таційних показників.

На коротківідстані (до300 км)

Повітряний

Найвища швидкість доставки. Високанадійність, найкраще збереження ван-тажу, короткі маршрути перевезень.

Висока собівартість, матеріале-,енергоємність перевезень. Зале-жність від погодних умов, недо-статня географічна доступність.

Практично необмежена

Трубопро-від-ний

Низька собівартість, висока продукти-вність. Висока ступінь збереження ва-нтажу, низька капіталомісткість.

Обмеженість видів вантажу, об-межена доступність малих обся-гів транспортування вантажу.

Обмежена ви-дом вантажів


Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір ви-ду транспорту:

час доставки;

частота відправлень вантажу;

надійність дотримання графіка доставки;

здатність перевозити різні вантажі;

здатність доставити вантаж у будь-яку точку території;

вартість перевезення.

У табл. 8.2 надано оцінку факторів, які впливають на вибір ви-дів транспортного засобу. Одиниці відповідає найкраще значення(Гаджинский, 2004).

Таблиця 8.2

ОЦІНКА РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ

Вид транспорту

Фактори, які впливають на вибір виду транспорту

час доставки

частота відпра-влень

надійність до-тримання гра-фіка доставкивантажу

здатність пере-возити різнівантажі

здатність до-ставити вантажу будь-яку точ-ку території

вартість пере-везень

Залізничний

3

4

3

2

2

3

Водний

4

5

4

1

4

1

Автомобіль-ний

2

2

2

3

1

4

Трубопровід-ний

5

1

1

5

5

2

Повітряний

1

3

5

4

3

5

Вибираючи засіб доставки конкретного товару, відправникивраховують до шести факторів одночасно. Так, якщо відправникацікавить швидкість, його основний вибір зосереджується на повіт-ряному або автомобільному транспорті. Якщо його мета — мінімі-зувати витрати, вибір обмежується водним і трубопровіднимтранспортом. Найбільше переваг пов'язано з використанням авто-мобільного транспорту, чим і пояснюється зростання його частки вобсязі перевезень. Однак остаточний висновок про варіант достав-ки вантажів грунтується на техніко-економічних розрахунках.