8.3. Транспортні тарифита матеріально-технічна база різних видів транспорту

Одним із суттєвих факторів, які впливають на вибір перевізни-ка, є вартість перевезення. Вартість транспортних послуг або вар-тість перевезення визначається сумою необхідних витрат транспор-тних підприємств або фірм на перевезення вантажів. Споживачі,купуючи транспортні послуги, відшкодовують ці витрати у формітарифів і фрахтових ставок, що є одночасно грошовим вираженнямвартості транспортної продукції (послуг). Система транспортнихтарифів залежить від виду транспорту й способу перевезення.

Транспортні тарифи — це форма ціни на послуги транспорту.

Вони повинні забезпечити транспортному підприємству від-шкодування експлуатаційних витрат та можливість отриманняприбутку; покупцю транспортних послуг — можливість покриттятранспортних витрат. Вмілим регулюванням рівня тарифних ставокрізних зборів можна стимулювати також попит на додаткові послуги.

Тарифи охоплюють:

Плату, за перевезення вантажів.

Збори за додаткові операції, пов'язані з перевезенням вантажів.

Правила обрахунку оплат і зборів.

Системи тарифів на різних видах транспорту мають свої особ-ливості. При цьому завдяки вмілому регулюванню тарифних ставокта зборів можливо стимулювати попит на різного роду додатковіпослуги (див. приклад 8).

II Приклад 8: Відносне зниження в лютому 1994 р. рівня ставок збору заохорону та супровід вантажів підрозділами воєнізованої охорони Мініс-терства шляхів сполучення РФ дозволило підвищити попит на дану по-| слугу та забезпечити безпеку вантажоперевезення (Гаджинский, 1996).

Розглянемо ці особливості більш детально для окремих видівтранспорту.

Залізничний транспорт

Для залізничного транспорту використовуються різні види та-рифів.

1. Загальні тарифи — це основний вид залізничних тарифів, заїх допомогою визначається вартість основної маси вантажів.

Виняткові тарифи — встановлюються із відхиленням від за-гальних тарифів як спеціальні надбавки або знижки. Виняткові та-рифи можуть бути підвищеними або заниженими.

За їх допомогою можна регулювати вартість перевезень окре-мих видів сировини, вони застосовуються для перевезення вантажівв напрямках руху порожніх вагонів і контейнерів.

Пільгові тарифи застосовуються при перевезенні окремихвантажів для відповідних цілей, а також вантажів, що безпосеред-ньо призначені для залізниць.

Місцеві тарифи встановлюються начальниками окремихзалізничних доріг. Ці тарифи, включають розмір оплати за пере-везення вантажу та ставки різних зборів, що діють у межах даноїзалізниці.

Збори за виконання залізницею наступних додаткових опе-рацій:

збереження вантажів;

зважування або перевірка ваги вантажу;

подачу вагонів;

дезінфекцію вагонів;

експедицію вантажів;

вантажно-розвантажувальні роботи.

Основні фактори, від яких залежить розмір оплати при переве-зенні вантажів залізницею є наступними:

Вид відправлення. Залізницею вантаж може бути відправле-ний повагонною, контейнерною, малотонажною відправкою — ва-гою до 26 т та об'ємом до піввагону та малою відправкою — вагоюдо 10 т та об'ємом до 1/3 місткості вагону.

Швидкість перевезень. Вантажна, підвищена або пасажирсь-ка швидкість. Вид швидкості визначає, скільки кілометрів на добуповинен проходити вантаж.

Відстань перевезень. Провізна плата може збиратися в зале-жності від відстані перевезення за найкоротшим напрямком, такзваною тарифною відстанню — при перевезенні вантажів вантаж-ною або підвищеною швидкістю, або за дійсно пройдену від-стань — у випадку перевезень негабаритних вантажів або переве-зень вантажів пасажирською швидкістю.

Тип вагону. В залежності від типу вагону: універсальний, спе-ціалізований або ізотермічний, цистерна або платформа.

Приналежність вагону або контейнеру. Вагон, платформаабо контейнер можуть належати залізниці, а можуть бути власніс-тю вантажовідправника або вантажоотримувача.

Кількість вантажу, що перевозиться.

Автомобільний транспорт

При автомобільних перевезеннях використовуються наступнівиди тарифів.

Відрядні тарифи.

Договірні тарифи.

Тарифи на умовах платних автотонно-годин.

Тарифи за тимчасове користування вантажними автомаши-нами.

Тарифи згідно з кілометровим розрахунком.

Тарифи за перегін рухомого составу.

Фактори, що впливають на розмір тарифної оплати:

відстань;

маса вантажу;

вантажопідйомність автомашини;

об'ємна вага вантажу, що характеризує можливості вантажо-підйомності автомашини. За цим показником усі вантажі, що пере-возяться автомобільним транспортом поділяються на відповіднікласи;

загальний пробіг,

час використання;

тип автомашин;

район, в якому здійснюється перевезення.

Слід зазначити, що для визначення вартості автомобільного пе-ревезення враховуються не вся сукупність перелічених факторів, анайбільш вагомі в умовах конкретного перевезення. Наприклад, завідрядним тарифом необхідно враховувати відстань перевезення,масу вантажу, його клас.

Корегування тарифної вартості проводиться за допомогою такзваних поясних коефіцієнтів, що враховують регіональні особливо-сті перевезень.

Річковий транспорт

Тарифи на пе