9.1. Економічний зміст, завдання,функції та принципи розподільчої логістики

магниевый скраб beletage

Поняття «розподіл» у зв'язку з комерційною діяльністю, в томучислі і збутовою, використовується у двох значеннях (Костоглодов,Харисова, 1997):

Узгоджене, або систематичне, розміщення та поставка товарів.

Весь комплекс операцій, які здійснюються з метою поставкитоварів і послуг в розпорядження споживачів.

М. Є. Залманова вперше у російській економічній літературіокреслила межі розподілу, запропонувавши поняття розподілу ро-зуміти як (Залманова, 1992):

упакування продукції;

експедиційне обслуговування;

управління збутом;

збереження на складі готової продукції постачальника;

складське господарство для готової продукції;

транспортування продукції до складу споживача;

транспортне господарство для перевезення готової продукції.

Тому до основних функцій розподілу належать:

визначення споживчого попиту та організація його задово-лення;

нагромадження, сортування та розміщення запасів готовоїпродукції;

встановлення господарських відносин щодо поставки товарівта здійснення послуг споживачам;

вибір раціональних форм просування товару та організаціяторгівлі.

Таким чином, з цих позицій при використанні поняття «логіс-тика дистрибуції» або «розподільча логістика» розуміють функці-онування у сфері переміщення готової продукції, інколи включаю-чи логістику посередництва та торгівлі (продажу), оскількипродукція, особливо товари споживання на шляху від виробника добезпосереднього споживача, як правило, проходить ці фази.

Але згідно з головною відмінністю логістичної концепції роз-поділу, що на відміну від традиційної збутової стратегії обумовле-на логістичним підходом до організації розподілу продукції, процесуправління матеріальним та супроводжуючим його потоками під-порядковується цілям та завданням маркетингу, і існує системнийвзаємозв'язок процесу розподілу з процесами виробництва та по-стачання, тобто здійснюється інтеграція всіх функцій у межах са-мого розподілу. Саме тому об 'єктом вивчення розподільчої логіс-тики є матеріальний потік на стадії його руху від постачальника доспоживача, а предметом є організація раціонального процесу дове-дення товару до споживача.

Розрізняють комерційний, канальний та фізичний розподіл.

Комерційний розподіл охоплює функції планування, аналізу,контролю та регулювання товароруху, тобто управління товарору-хом.

Поняття «канальний розподіл» розкривається у категорії «каналрозподілу» (див. розділ 3).

Фізичний розподіл логістика розуміє традиційно — як функціїзбереження, транспортування, складування, переробки та ін. Одназі складностей фізичного розподілу полягає в тому, що поставкаорганізовується, як правило, за ініціативою виробничого підрозді-лу, в той час як обсяг замовлення встановлює споживач. До фізич-ного розподілу в якості складових елементів належать функціїуправління виробничими запасами, транспортування товарів, скла-дування, операції навантаження-розвантаження та упакування.

Синтезуючи поняття «логістика» та «розподіл», визначимо ка-тегорію «розподільча логістика» (або дистрибуційна логістика),яка охоплює елементи комерційного та фізичного розподілу. Прицьому на ефективність загальної системи розподілу значною міроювпливає врахування взаємовпливу не тільки зазначених складовихелементів, а і канали розподілу.

Розподільча логістика — це частина загальної логістичної сис-теми, яка забезпечує найбільш ефективну організацію розподілупродукції, охоплюючи систему товароруху і виконуючи логістичніоперації транспортування, складування, упакування та ін.

Розподільча логістика спрямована на комплексне плануван-ня, управління та фізичне опрацювання потоку готових виробів усупроводі необхідного інформаційного, фінансового та сервісногопотоку від моменту здачі-приймання товарів з виробництва до за-мовника (споживача) з метою оптимізації витратних та часовиххарактеристик зазначеної частини матеріального і нематеріально-го потоків Головна мета розподільчої логістики — організаціярозподільчої (у даному разі збутової) діяльності відповідно до за-мовлень клієнтів з мінімальними загальними витратами (Економі-чна, 2001).

Розподільча логістика будується на загальних логістичнихпринципах, визнаних зарубіжними та вітчизняними вченими (Логи-стика, 2002):

координація всіх процесів товароруху, починаючи від кін-цевих операцій товаровиробника та закінчуючи сервісом спожи-вача;

інтеграція всіх функцій управління процесами розподілу гото-вої продукції та послуг, починаючи від визначення мети та закін-чуючи контролем;

адаптація комерційного, канального та фізичного розподілудо постійно змінних вимог ринку та потреб споживача;

системність як управління розподілом в його цілісності тавзаємозалежності всіх елементів збутової діяльності;

комплексність, тобто вирішення всієї сукупності проблем,пов'язаних із задоволенням платоспроможного попиту покупців;

оптимальність стосовно як елементів системи, так і режиму їїфункціонування;

раціональність як в організаційній структурі, так і в організа-ції управління.

Крім того, розподільча логістика має властивості емерджентно-сті, синергізму та конгруентності.

Для отримання повнішого уявлення про сутність збутової орієн-тації товаровиробників слід навести опис збутової діяльності. Слідвідзначити, що у даному контексті розуміння збутової діяльностівиходить з визначень фізичного та комерційного розподілу, тобтоне маючи на увазі поняття збуту у межах канального розподілу якпрямий продаж виготовленої продукції кінцевим споживачам.Збутовою діяльністю слід вважати процес просування готовоїпродукції на ринок та організацію товарного обміну з метою одер-жання підприємницького прибутку. Тут під готовою продукцієюрозуміються вироби, роботи, послуги, що завершені виробництвомна даному підприємстві і можуть бути запропоновані на ринку. Цілізбуту виходять із цілей підприємства, серед яких зараз превалюємаксимізація прибутку.

Основні функції розподільчої логістики можна поєднати у тригрупи:

планування;

організації;

контролю та регулювання.

У свою чергу функції планування передбачають:

розробку перспективних та оперативних планів продажу;

аналіз і оцінку кон'юнктури ринку;

визначення споживацького попиту;

формування асортиментного плану виробництва за замовлен-нями покупців;

вибір каналів та товароруху;

планування рекламних кампаній і розробку заходів стимулю-вання збуту;

укладання кошторисів-витрат для цілей збуту та їх оптимізацію.

Серед функцій організації необхідно виокремити:

організацію складського і тарного господарства для готовоїпродукції;

організацію продажу і доставки продукції споживачам;

організацію допродажного і післяпродажного обслуговуванняспоживачів;

організацію каналів товароруху і розподільчих мереж;

організацію проведення рекламних кампаній та заходів сти-мулювання збуту;

організацію підготовки торговельного персоналу та управлін-ня діяльністю торговельних представництв;

організацію взаємодії всіх підрозділів підприємства для дося-гнення цілей збуту.

До сукупності функцій контролю та регулювання можна віднести:

оцінку результатів діяльності;

контроль за виконанням планів;

оперативне регулювання збутовою діяльністю підприємства зурахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх чинників;

оцінку і стимулювання діяльності збутового апарату;

статистичний, бухгалтерський та оперативний облік збутовоїдіяльності.

Всі ці функції можна розукрупнити за такими блоками — функ-ції обміну, фізичного розподілу та підтримуючі.

Логістичні комерційні функції підприємства важко всі перелічи-ти. Крім того, необхідно враховувати особливості їх реалізації кож-ним товаровиробником, що визначається такими факторами, як:

цільовий ринок (кількість і структура споживачів, їх просто-рове розміщення, звички і уподобання клієнтів);

конкуренція (способи продажу і рішення у сфері фізичноїдистрибуції, які застосовуються конкурентами);

економічні чинники (наприклад, митна, податкова політика);

правові чинники (норми, які регулюють господарські стосун-ки, норми, які захищають споживача, інформацію тощо);

технологічні чинники (нові транспортні системи, технологіїскладування, комунікації, зберігання інформації);

номенклатура і масштаби виробництва;

чисельність та інтенсивність каналів товароруху;

характер і форми організації каналів;

імідж товаровиробника і його торговельної мережі тощо.

Збутова орієнтація підприємства передбачає певним чином ор-ганізовану роботу всіх його підрозділів та служб, що може бути ус-пішно досягнуто на основі логістичного моделювання виробницт-ва. Успіх останнього зумовлений перевагами логістичного підходудо організації збуту порівняно з традиційним. На думку провіднихвчених-логістів, ці переваги виявляються в тому, що логістика по-вною мірою працює перш за все на споживача, її визнання насам-перед пов'язане з використанням у високорозвинутій ринковій еко-номіці, де товарність досягла свого найвищого рівня.

З викладеного вище можна зробити два висновки:

логістичний підхід до організації збутової діяльності відкри-ває нові можливості для всіх учасників товарного обміну — това-ровиробників, споживачів, комерційних посередників;

з метою повного використання потенціалу логістики потрібностворити матеріально-речові, організаційно-економічні, інформацій-но-технічні умови використання логістичних моделей та методів.

Економічна природа розподільчої логістики може бути дослі-джена достатньо повно, якщо разом з її принципами та якостямивдається розкрити завдання, методи їх вирішення та функції систе-ми. Склад завдань розподільчої логістики поділяється на два рів-ні — завдання внутрішньої та зовнішньої розподільчої логістики(табл. 9.1).

Таблиця 9.1

ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇРОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ

Завдання внутрішньоїрозподільчої логістики

Завдання зовнішньоїрозподільчої логістики

організація отримання та обро-бки замовлення;

планування процесу реалізації;

вибір виду упаковки, прийняттярішення про комплектацію, а та-кож організація виконання іншихоперацій, що безпосередньо пере-дують відвантаженню;

організація відвантаження про-дукції;

організація доставки та контро-лю за транспортуванням;

організація післяпродажногообслуговування.

вибір архітектури каналу това-роруху;

організація роботи з учасника-ми каналу;

вибір стратегії розподілу гото-вої продукції;

вибір стратегії ціноутворення;

організація заходів з просуван-ня продукції на ринок;

контроль за станом ринку про-дукції підприємства та аналіз по-зицій продукції у цільових сегмен-тах.

Вивчення теорії і практики логістичного моделювання збутовоїдіяльності дає підстави вважати, що основними завданнями розпо-дільчої логістики є:

максимізація прибутку підприємства при більш повному за-доволенні попиту споживачів;

ефективне використання виробничого апарату підприємстваза рахунок оптимального завантаження виробничих потужностейзамовленнями споживачів;

раціональна поведінка на ринку з урахуванням його постійнозмінної кон'юнктури.

Для вирішення кожного з наведених завдань і всіх їх в ціломунеобхідно дотримуватись певних правил, що, на жаль, нерідко іг-норуються в практиці розподільчої логістики.

По-перше, слід мати на увазі, що всередині розподільчої логі-стики немає ні результатів, ні ресурсів, а вони існують тількипоза нею.

По-друге, результатів розподільчої логістики можна досягтишляхом використання можливостей, а не вирішення проблем.

По-третє, для одержання результатів розподільчої логістикиресурси слід направляти на використання можливостей підприємс-тва і ринку, а не на вирішення проблем.

По-четверте, високих результатів розподільчої логістики мож-на досягнути шляхом набуття дійсного лідерства на ринку, а не по-кладаючись на думку спеціалістів чи власну інтуїцію.

По-п'яте, не слід спочивати на лаврах досягнутого успіху, всеминає, у тому числі й провідне становище на ринку.

По-шосте, розподільча логістика, що пущена на самоплив,практично завжди функціонує неправильно.

Легше сформулювати правила, ніж їх дотримуватися. Щоб ви-конувати їх, необхідні певні умови (відповідне зовнішнє середови-ще і внутрішня організація) і, що також важливо, знання методіврозподільчої логістики, а головне, ефективне їх застосування.