9.5. Логістичні системи розподільчої логістики

магниевый скраб beletage

Під логістичною системою розподільчої логістики слід розу-міти сукупність взаємопов'язаних логістичних ланцюгів, що ство-рюють організаційно-економічну єдність господарських суб'єктів,об'єднаних у збутовому процесі.

При побудові логістичних систем розподільчої логістики необ-хідно керуватися такими основними принципами (Кальченко, 2004):

узгодженість технологій виробництва і збуту продукції;

організаційне забезпечення системи на основі спеціальнихфункціональних підрозділів;

інформаційне забезпечення системи, наявність технологічнихі програмних засобів обробки інформації;

кадрове забезпечення системи, включаючи висококваліфіко-ваних маркетологів;

правове забезпечення системи і налагодження надійних гос-подарських зв'язків між усіма її учасниками;

відсутність протиріч інтересів учасників системи або досяг-нення їх паритету на основі взаємних компромісів;

постійна націленість системи на вдосконалення.

Будь-яка логістична система розподільчої логістики функціонуєяк відкрита, гнучка, адаптивна система організації збутової діяль-ності. На рівні підприємства вона містить сукупність підсистем:

матеріально-технічну;

організаційно-економічну;

соціально-психологічну;

нормативно-правову (рис. 9.3).

Матеріально-технічна підсистема — це складське і тарне го-сподарство, транспортні та інформаційні комунікації, засоби паку-вання і підготовки продукції до споживання, системи ремонту таобслуговування, а також інші матеріальні і технічні компонентизбутової діяльності.

Організаційно-економічна підсистема грунтується на взаємо-дії планування, організації, контролю, оцінки, аналізу, регулюваннязбутової діяльності.

Соціально-психологічна підсистема об'єднує такі взаємо-пов'язані елементи, як кадри, стимули, спонукальні мотиви, інтере-си учасників збутового процесу тощо.

Нормативно-правова підсистема створює нормативну базулогістичної системи і має в основі закони, підзаконні акти, а такожвнутрішні нормативи підприємства, що регламентують порядок ор-ганізації збутової діяльності.

Останнім часом в логістиці та маркетингу ряду західних країнзастосовується система управління та планування розподілупродукції DRP (Distribution requirement planning — плануваннярозподілу), що дає змогу не тільки враховувати кон'юнктуру рин-ку, а й активно впливати на неї. Ця система забезпечує стійкізв'язки між постачанням, виробництвом та збутом продукції, за-стосовуючи елементи MRP. При управлінні на першому рівні здій-снюється агреговане планування з використанням прогнозів та да-них про фактичні замовлення, на другому — формується графіквиробництва, складається специфікований план із зазначеннямконкретних дій, кількості комплектуючих та готової продукції, а натретьому — за допомогою системи MRP розраховується потреба уматеріальних ресурсах та виробничих потужностях під графік ви-робництва.

Система DRP є базою для планування логістичних та маркетин-гових функцій, їх узгодження. Вона дає змогу прогнозувати з тимчи іншим ступенем ймовірності ринкову кон'юнктуру, оптимізува-ти логістичні витрати за рахунок скорочення транспортних витрат івитрат на товарорух, дозволяє планувати поставки та запаси на різ-них рівнях, ланцюга розподілу, сприяє здійсненню інформаційногозабезпечення різних рівнів ланцюга розподілу з питань ринковоїкон'юнктури. Важливою функцією системи DRP є плануваннятранспортних перевезень. У ній оброблюються заявки на транспор-тне обслуговування, виправляються графіки перевезень. Довго-строкові плани роботи складів є основою для розрахунку потреби утранспортних засобах, а коригування цієї потреби здійснюється зурахуванням оперативного становища. Основою бази даних систе-ми DRP є інформація про продукцію, що надходить із заводу-виробника, а також інформація, що надходить від складів.

Система DRP, або дистриб'юторська система, є звичайною мік-рологістичною системою. Вона залежить від виробничих графіків,котрі регламентовані і контролюються фірмою — виробником го-тової продукції. Функціонування системи DRP, як уже було зазна-чено, базується на споживчому попиті, не контрольованому фір-мою. Тому системі MRP властива вища стабільність на відміну відDRP, котра діє за умов невизначеності попиту. Невизначене зовні-шнє середовище вимагає допоміжних заходів та обмежень у попитіуправління товарними запасами у розподільчих мережах системи.

Крім указаних окремих завдань система DRP дає змогу вирішу-вати комплекс завдань:

планування і координації логістичних та маркетингових фун-кцій;

прогнозування кон'юнктури ринку;

планування розміру і місця постачань;

оптимізація логістичних витрат збереження;

скорочення часу постачань готової продукції.

Мікрологістичні системи управління збутом, засновані на схемі

DRP, уможливлюють досягнення фірмами деяких переваг у марке-тингу та логістиці, та мають певні недоліки (табл. 9.2).

Останніми роками у США та в Західній Європі поширена версіясистеми «планування розподілу продукції» — система DRP-2, кот-ру називають другим поколінням систем. В цій системі використо-вують більш сучасні моделі та алгоритми прогнозування попиту,потреб у готовій продукції, чим забезпечується управління запаса-ми для середньострокових та довгострокових прогнозів попиту наготову продукцію. У ній вирішуються комплексні питання управ-ління виробничою програмою, виробничими потужностями, персо-налом, якістю перевізного процесу та логістичного сервісу (Каль-ченко, 2004).

Таблиця 9.2

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ DRP

Переваги

Недоліки

поліпшення рівня сервісу за ра-хунок скорочення часу доставки ізадоволення очікувань споживачів;

поліпшення просування новихтоварів на ринок;

спроможність передбачити тапопереджувати маркетингові рі-шення про просування готовоїпродукції з низьким рівнем запасів;

поліпшення координації управ-ління запасами готової продукції зіншими функціями фірми;

висока спроможність задоволь-няти вимоги споживачів за раху-нок сервісу;

зменшення витрат, пов'язанихзі збереженням, транспортуван-ням, переробкою вантажів;

визначення оптимальних розмі-рів складських площ;

вибір оптимального виду тран-спорту;

поліпшення координації міжлогістичними функціями в дис-трибуції і виробництві.

потреба в достеменно скоорди-нованому прогнозі та поповненнізасобів для кожного центру і кана-лу в мережі товароруху;

необхідність визначення стра-хових запасів у розподільчихцентрах для уникнення можливоїпомилки при розподілі (методупрогнозування та прогнозу часузміни попиту, неправильного про-гнозування попиту, що впливає нарозміщення складів або розмір за-пасів);

потреба у високій надійностіздійснення логістичних циклів міжрозподільчими центрами та інши-ми ланками логістичної системидля планування запасів;

негайне відображення невизна-ченості будь-якого циклу (замов-лення, транспортування, виробни-цтва) на ефективності рішення;

часті зміни у виробничих роз-кладах.

Системи DRP і MRP з'єднують виробничий процес із розподі-лом, гарантуючи тим самим безперервність інформаційного потокулогістики. Ця безперервність є необхідною умовою інтегруваннявиробничої ланки з іншими ланками логістичного ланцюга. DRP —це система «та, що тягне» (pull), тому що MRP її «проштовхує»(push). Спільне застосування методів DRP і MRP гарантує фірміповний і ретельний контроль матеріальних потоків від постачаль-ника до споживача за допомогою власної логістичної системи заправилами дії замкнутої петлі. Використання MRP/DRP називаютьтеж логістичним плануванням потреб — LRP (LogisticsRequirements Planning). Сьогодні все частіше і частіше постачаннявиробленого продукту споживачу, виробництво, а також матеріа-льне постачання реалізують на рівні, близькому до одиничної по-треби. Прагнення до настільки великого скорочення обсягу запасіві циклу реалізації замовлення характерне для сучасної логістики іявляє собою відмову від раніше уживаних методів оптимізації за-пасів. Фірми, що мають інформаційні системи, оснащені модулямиMRP або MRP II, а можливо, також модулями DRP або DRP ІІ, мо-жуть свої господарські відносини з постачальниками будувати наспеціальних технологіях кооперації, їм властиві особливі програмипартнерства, ціллю яких є скорочення циклу поповнення запасів, і,як результат такого підходу, — зменшення запасів. Вони охоплю-ють, з одного боку, системи запуску реалізації замовлень і, з іншогобоку, системи взаємного обміну інформацією, що стосується:

прогнозу витрат матеріалів;

рівня запасів;

інтенсивності використання запасів.

Обмін інформацією між постачальником і одержувачем корис-ний обом сторонам. У багатьох випадках отримана у такий спосібекономія коштів містить значний відсоток витрат, і, що не меншважливо, краще обслуговування виробництва або розподілу ведутьдо істотного зростання продажу (Крикавський, 2004).

Контрольні запитання

Визначте сутність, функції та види розподілу.

Сформулюйте визначення, головну мету, завдання, функції розподі-льчої (збутової, дистрибуційної) логістики та основні принципи її побудови.

Проаналізуйте взаємозв'язок між збутовою діяльністю підприємствата логістичним підходом до організації збуту.

У чому полягають основні завдання збутової логістики та правила,дотримання яких дозволяє їх реалізувати?

Які методи і моделі використовуються у розподільчій логістиці?Охарактеризуйте їх.

Перелічіть складові організації та наведіть види операцій розподіль-чої логістики.

Охарактеризуйте операційну систему розподільчої логістики. Нама-люйте схему.

Викладіть сутність, завдання логістичного центру дистрибуції тавимоги до його створення.

Сформулюйте сутність та принципи побудови логістичних системрозподільчої логістики.

Які складові включає логістична система розподільчої логістики?Охарактеризуйте їх, наведіть схему.

Опишіть систему управління та планування розподілу продукціїDRP.

Наведіть завдання, переваги та недоліки системи DRP.

Викладіть сутність інтеграції систем MRP та DRP.

ЛОГІСТИКАПОСЕРЕДНИЦТВА