10.1. Основи та організація посередницької логістики

магниевый скраб beletage

Високий ступінь розвитку виробництва і товарного обміну ро-бить присутність комерційних посередників у системах розподілута товароруху очевидним. Тому, не маючи жодних доказів протиоб'єктивної необхідності комерційного посередництва, відзначи-мо, що, на жаль, у загальній теорії логістики комерційному посе-редництву, або «торгівельній логістиці», не приділяється достат-ньої уваги.

Комерційне посередництво є процесом надання послуг з орга-нізації товарного обміну на еквівалентній основі товаровиробникамі споживачам. Послуги, що надаються комерсантами споживачам,створюють умови для того, щоб матеріальні блага, вироблені у ма-совому порядку багатьма підприємствами, розміщені на значній те-риторії, були доступними у такій кількості та якості, у такому місціі в такий час, які зручні для цих споживачів. Комерсанти беруть насебе виконання таких операцій, як складання і дроблення партійтоварів, їх транспортування і зберігання, формування товарногоасортименту, комплектування товарів і багато іншого. Отже, можнадійти висновку, що торгівля як форма комерційного посередницт-ва є процесом перепродажу товарів на умовах, максимально на-ближених до потреб товаровиробників (продавців) і споживачів(покупців). Процес торгівлі як такий переважно зводиться до фізи-чного переміщення товарів із сфери виробництва у сферу спожи-вання.

Із зростанням ролі торгівлі в економіці посилюється й тенденціявсе більш активного залучення комерсантів до процесу товарногообміну.

До основних функцій посередницької логістики можна віднести:

планування та організація закупівель товарів у товаровироб-ників (продавців);

планування та організація доставки закуплених товарів на ба-зи і склади комерційних посередників;

організація приймання, розміщення, зберігання товарів на ба-зах і складах комерційних посередників;

управління товарними запасами у сфері торгівлі;

планування та організація продажу товарів покупцям;

організація передпродажного та післяпродажного обслугову-вання споживачів.

Наведений перелік функцій посередницької логістики не є ви-черпним, тому що його визначає сукупність зовнішніх і внутрішніхфакторів торгівлі, в першу чергу форми її організації.

Кількість та об'єднання комерційних посередників у каналахтовароруху можуть бути найрізноманітнішими. Вони визначаютьсятоварною номенклатурою, характером виробництва і споживання,географією продавців і покупців і багатьма іншими факторами.Відповідно до цього відрізняються і форми організації логістикипосередництва під якими ми розуміємо взаємопов'язані та взаємо-зумовлені поєднання різноманітних логістичних елементів у складілогістичних ланцюгів і систем.

Поряд з каналами товароруху однією з основних ознак класифі-кації форм організації посередницької логістики є галузева спеціа-лізація комерційного посередництва. Для двох основних секторівекономіки (виробництво засобів виробництва і виробництво това-рів народного споживання) існують власні моделі організації логі-стики посередництва:

у секторі виробництва засобів виробництва — матеріально-технічне постачання і збут;

у секторі виробництва товарів народного споживання — то-ргівля, яка сприймається у даному випадку у вузькому смислі, тоб-то як торгівля товарами народного споживання.

На організацію логістики посередництва впливають також фор-ми власності підприємств комерційного посередництва.

Організація логістики посередництва передбачає таку послідов-ність логістичних операцій:

планування закупівель товарів для подальшого перепродажу.Для цього потрібно знати платоспроможний попит покупців і матинеобхідні ресурси для задоволення виявленого попиту;

вибір форм організації закупівель. Ефективність логістикипосередництва багато в чому залежить від наявності альтернатив уплануванні та організації закупівель;

організація закупівель товарів для подальшого перепродажу.Бажано дотримуватись прийнятого плану та оптимальних форм ор-ганізації закупівель, оперативно реагуючи на зміни зовнішнього івнутрішнього середовища посередницької логістики;

вибір форм управління запасами. Тут можливе використаннярізної політики підприємства комерційного посередництва. Ефек-тивною визнається така політика, за якою максимум надійності упоставках товарів споживачам забезпечується при наявності міні-муму товарного запасу;

управління запасами товарів. Сукупність заходів передбачаєпідтримання запасів на оптимальному рівні. Крім того, ця логісти-чна операція включає все, що пов'язано із складською переробкоютоварів, навіть викладку їх на полицях магазинів чи спеціальнихстендах;

вибір форм організації поставок. Головним напрямком дія-льності комерційних посередників є продаж (поставка) товарівспоживачам. Існує велике різноманіття способів продажу (поста-вок), що дозволяє встановити придатний для кожного покупця ва-ріант, який до того ж буде вигідним підприємству комерційногопосередництва;

планування та організація поставок товарів. План поставокповинен бути збалансованим за ресурсами (фінансовими і трудо-вими), технологією товароруху, контрагентами та іншими елемен-тами;

вибір форм обслуговування споживачів. Посередницька логі-стика набуває досконалих форм, коли забезпечує не тільки закупі-вельну і постачальницьку діяльність, а й максимально можливийкомплекс послуг, пов'язаних з фізичним переміщенням товарів іпідготовкою їх до споживання. При виборі форм обслуговуванняспоживачів необхідно керуватися принципом оптимальної достат-ності, суть якого полягає в тому, що та чи інша послуга вигідна якпосереднику, так і покупцеві;

організація обслуговування споживачів. Після прийняття рі-шення щодо запровадження тієї чи іншої послуги повинна бутирозроблена технологія її надання і створені необхідні організацій-но-економічні передумови.

Основна принципова відмінність логістичної організації торгі-влі від традиційної — це потенційна можливість одержання ефектуінтеграції зусиль усіх учасників процесу фізичного переміщеннятоварів у сфері комерційного посередництва.