10.2. Організація та документальне оформлення оптових закупівель торговельними підприємствами

Оптові закупівлі товарів є основою комерційної діяльності оп-тових торгових підприємств, мета яких полягає в забезпеченні пла-номірного і безперебійного забезпечення товарами роздрібної тор-говельної мережі. Операції оптових закупівель товарів властиві нетільки оптовим підприємствам, їх здійснюють також і роздрібні то-рговельні підприємства.

Оптові закупівлі — це придбання товарів великими партіями зметою їх подальшого перепродажу. Ухвалення комерційного рі-шення щодо оптових закупівель товарів констатує наявність рин-кової потреби в певних товарах, передбачає відбір конкретних то-варів і їх постачальників з числа наявних на ринку і забезпечуєреальне просування товарів зі сфери виробництва до сфери обігу.

B умовах глибокого суспільного розподілу праці оптові закупі-влі товарів забезпечують розміщення замовлень торгівлі виробниц-тву на виготовлення і постачання товарів, необхідних для задово-лення попиту населення на товари народного споживання. Тому їхрезультатом визначається обсяг і структура споживання товарів таякість основних процесів суспільного відтворення. Адже оптові за-купівлі опосередковують, з одного боку, вплив торгівлі на вироб-ництво щодо визначення його обсягів, удосконалення асортиментуі підвищення якості товарів, а з другого — вплив на роздрібну тор-гівлю щодо формування нею торгового асортименту, розширенняреалізації, поліпшення організації торговельного обслуговування і,нарешті, на підвищення рівня задоволення матеріальних і культур-них потреб населення.

Для виробників товарів та послуг оптові закупівлі є гарантією їхзбуту і відповідно гарантією забезпечення безперервності виробниц-тва, забезпечення ефективного функціонування підприємств. Дляпідприємств торгівлі вони є гарантією своєчасного надходження то-варів для досягнення власної мети, а для всіх учасників товаропросу-вання — гарантією виживання в умовах ринкової конкуренції.

Організація оптових закупівель — це комплекс взаємозв'язанихуправлінських і комерційних рішень та торгових операцій, вико-нанням яких забезпечується виявлення і вивчення попиту спожива-чів відповідно до потреб суспільства, надання й узгодження з по-стачальниками замовлень на виробництво і постачання товарів,укладання договорів постачання з метою визначення порядку і ме-ханізму виконання замовлень та контроль за надходженням товаріві додержанням сторонами умов договору (Апопій, 2005).

Оптовий продаж і закупівля товарів може здійснюватися в різ-них організаційних формах, їх можна умовно поділити на три осно-вні групи:

купівля-продаж з укладанням договорів поставки здійснюєть-ся під час індивідуальних зустрічей (письмового, електронного, потелефону обміну інформацією) представників постачальників (то-варовиробника або оптового посередника) і оптових покупців, зок-рема, суб'єктів роздрібної торгівлі;

купівля-продаж здійснюється під час відвідування оптовимпокупцем або його представником складу-магазину оптового посе-редника, що реалізує товари на принципах самообслуговування, заготівку, без їх доставки («самовивіз»), отже і без укладання догово-рів поставки;

3) купівля-продаж здійснюється на спеціально організованихкомерційних ринкових заходах — на оптових ярмарках, торгово-промислових виставках, товарних біржах і аукціонах, де господар-ські зв'язки, що встановлюються між продавцями і покупцями, до-кументально оформлюються.

B організації оптових закупівель, як правило, виокремлюютьшість етапів.

вивчення попиту споживачів;

розроблення оперативного плану оптових закупівель;

обгрунтування вибору постачальника;

ухвалення рішення щодо закупівлі і постачання товарів;

налагодження оперативного контролю за виконанням укла-дених договорів;

встановлення економічної ефективності оптових закупівель.

Охарактеризуємо кожен з етапів і визначимо зміст робіт, що ви-конуються.

Вихідним етапом оптових закупівель є вивчення попиту спо-живачів. Придбання товарів без урахування попиту споживачівпризводить до сповільнення товарообігу, збільшення витрат обігуна їх доведення до кінцевих споживачів, а в результаті — до погір-шання фінансового стану підприємств. Тому на даному етапі під-приємства здійснюють діагностику ринку з метою уточнення своєїмаркетингової стратегії та інформаційного забезпечення закупіве-льної діяльності. Вивчення ринку товарів передбачає систематич-ний збір, обробку, аналіз і оцінку інформації про розвиток потреб,попиту і товарної пропозиції, можливості конкурентів тощо.

Оперативний план оптових закупівель розробляється з ураху-ванням виявленої потреби в асортименті, кількості і якості товарів.При цьому виходять з того, що обсяг і асортимент товарів, що під-лягають закупівлі, мають відповідати обсягу, асортиментові і ди-наміці споживання з урахуванням необхідності нормалізації товар-них запасів і бути орієнтованими на постійне оновлення асорти-менту з урахуванням найновіших досягнень науки і виробництва тарозвитку людських потреб.

У свою чергу розроблення плану оптових закупівель здійсню-ється в два етапи:

1 Визначається потреба в оптових закупівлях товарів, тобтоскладається план надходження товарів на підприємство. Надхо-дження товарів на підприємство має забезпечити рівномірне і рит-мічне виконання договорів постачання товарів оптовим покупцям васортименті і нормалізацію товарних запасів, необхідних для за-безпечення безперебійної торгівлі. План надходження товарів роз-робляється для кожної товарної групи на плановий період (рік, ква-ртал). Результати оформляються у вигляді табл. 10.1.

Таблиця 10.1

ФОРМА ПЛАНУ НАДХОДЖЕННЯТОВАРІВ НА ОПТОВУ БАЗУ

План надходження товарів на оптову базуна         квартал 200_p.

Найменуваннятоварних груп

Плантоварообігу

Запаси

Планнадходження

початкові

кінцеві