10.3. Сутність та основні методи оптового продажутоварів торговельними підприємствами

магниевый скраб beletage

Оптовий продаж товарів здійснюють оптові торгові підприємст-ва, а також виробничі підприємства, які реалізують свою продук-цію оптовим і роздрібним торговельним підприємствам і організа-ціям на основі укладених між ними договорів.

Економічна суть оптового продажу товарів народного спожи-вання, на відміну від роздрібного, полягає в тому, що товари про-даються не для особистого споживання, а для подальшого перепро-дажу у сфері обігу. Оптовий продаж товарів спрямований навиконання основної функції оптової торгівлі — організацію поста-чання роздрібної торгівлі необхідними товарами. Продаж товарівповинен бути організований так, щоб забезпечити своєчасне поста-чання роздрібних торгових підприємств товарами, сприяти приско-ренню товарообігу і зниженню витрат обігу.

Оптовий продаж товарів здійснюється в тих самих організацій-них формах (ярмаркова, позаярмаркова), що й оптові закупівлі то-варів, оскільки операціям закупівлі товарів, що здійснюються одні-єю стороною, відповідають операції продажу, які здійснюютьсядругою стороною. Однак, на відміну від оптових закупівель, опто-вий продаж товарів здійснюється, як правило, тільки оптовими під-приємствами й організаціями та промисловими підприємствами,що реалізують вироблену продукцію, тому що роздрібним підпри-ємствам не властиві операції з оптового продажу товарів. Разом зтим роздрібні підприємства можуть здійснювати продаж товарівдрібним оптом.

Відмінною рисою господарської діяльності оптових торгових іпостачальницько-збутових підприємств і організацій є те, що вониє одночасно і покупцями, і постачальниками товарів. Виходячи зцього, у процесі оптового продажу встановлюються господарськізв'язки між оптовими і роздрібними торговими організаціями і під-приємствами, між самими організаціями і підприємствами оптовоїторгівлі, а також між промисловими підприємствами і торговимипідприємствами.

Для правильної організації оптового продажу товарів важливезначення має його оперативне планування, для чого оптові базирозробляють оперативні плани. B оперативному плані зазначаютьза кожною товарною групою загальну суму постачання, у тому чи-слі продаж зі складу i транзитом (див. розділ 3), терміни укладаннядоговорів, видачі рознарядок, посадових осіб, відповідальних за ор-ганізацію продажу. Такі плани дозволяють успішно виконуватисвої договірні зобов'язання, маневрувати товарними ресурсами, ри-тмічно поставляти товари оптовим покупцям (Апопій, 2005).