Організація транзитного продажу (товароруху)

магниевый скраб beletage

Операції з організації транзитного продажу здійснюють торговівідділи оптових підприємств. Керуючись договорами постачання,укладеними з постачальниками і покупцями, оптові торговці ви-значають кількість, асортимент, терміни транзитного відвантажен-ня, порядок розрахунків.

У зв'язку з тим, що при транзитному обігу товари відвантажу-ються чи відпускаються організаціям і підприємствам, що не є вдоговірних відносинах з підприємствами-постачальниками, опто-вий торговець, виступаючи як покупець за договором, надсилаєостаннім розпорядницькі документи на відвантаження чи відпусктоварів. Такими розпорядницькими документами є рознарядки. Урознарядці зазначаються найменування, кількість, асортимент і те-рміни відвантаження товарів, номер і дата договору постачання;передбачаються поштові реквізити (повне найменування одержува-ча, його поштова і телеграфна адреси, найменування і місцезнахо-дження банку, що його обслуговує, номер рахунка в банку). У не-обхідних випадках сторони можуть обумовити в договорі додатковіреквізити, що повинні міститися в рознарядках. Порядок і терміниподання рознарядок, а також внесення до них змін установлюютьсядоговорами.

Від своєчасності подання рознарядок багато в чому залежитьсвоєчасне постачання товарів роздрібним торговим організаціям іпідприємствам. За несвоєчасне подання рознарядки на всю кіль-кість товарів, що підлягають постачанню протягом кварталу, опто-вий торговець — покупець сплачує постачальникові штраф.

Оптовий торговець не може обмежити свою роботу при транзи-тному обігу тільки складанням рознарядок. Він зобов'язаний здійс-нювати систематичний контроль за ходом транзитних відвантаженьтоварів і вживати заходи щодо забезпечення своєчасного постачан-ня товарів у необхідній кількості й асортименті роздрібним підпри-ємствам, що є покупцями оптового торговця. За виконання цих зо-бов'язань оптовик несе майнову відповідальність перед своїмипокупцями (Апопій, 2005).