10.4. Організація товаропостачаннятоварів підприємств роздрібної торгівлі

Товаропостачання роздрібної торгової мережі — це комплекскомерційних і технологічних операцій, спрямованих на доведеннятоварів до роздрібної мережі в кількості та асортименті, що відпо-відають попиту населення (Апопій, 2005).

Основними документами, що регулюють взаємовідносини пар-тнерів, пов'язаних з поставкою товарів, є:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV;

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV;

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р.№ 1798-XII;

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.№ 1618-IV;

Кодекс України про адміністративні правопорушення від07.12.1984 р. № 8073-X;

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р.№ 2747-IV;

Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від24.06.2004 р. № 1859-IV та ін.

Товаропостачання роздрібної торгівлі розглядають як складнудинамічну систему, яка має свою морфологічну та функціональнуструктуру, основною метою якої є безперебійне доведення до роз-дрібної торгової мережі товарів, необхідних для задоволення попи-ту населення.

При цьому морфологічна структура даної системи формуєтьсясукупністю взаємозв'язаних і взаємодіючих між собою суб'єктівданої системи, якими є джерела товаропостачання (і окремі поста-чальники товарів), транспортні підприємства й організації (перевіз-ники товарів, які забезпечують просторове переміщування товаріву процесі товаропостачання) і роздрібні торговельні підприємства,які є кінцевими пунктами завезення товарної маси (яка є основнимоб'єктом системи товаропостачання).

Функціональна структура системи товаропостачання є склад-ним багатоетапним процесом взаємодії зазначених суб'єктів, якиймістить різноманітні заходи із задоволення потреби роздрібної тор-гової мережі в товарах споживчого призначення, що послідовновиконуються учасниками системи товаропостачання. Зміст товаро-постачання у найбільш стислому викладі зводиться до того, щопідприємство-постачальник товарів за замовленням роздрібноготорговельного підприємства повинне відібрати, скомплектуватипартію товарів у кількості та асортименті, достатніх для безпере-бійної торгівлі ними в кожному магазині протягом певного обумо-вленого періоду, підготувати і доставити замовлені товари власнимабо найманим транспортом до відповідного пункту продажу або жнадати ці товари представникові роздрібного торговельного під-приємства для самостійного їх вивезення. Процес товаропостачан-ня завершується прийманням товарів у роздрібному торговельномупідприємстві та документальним оформленням операції здавання-приймання товарів (Апопій, 2005).

Для раціональної організації процесу товаропостачання торго-вельним підприємствам доцільно здійснювати його на основі роз-роблених комерційною службою планів товарного забезпечення ізавезення товарів у магазини.