Фактори впливу та основні вимогиорганізації процесу товаропостачання

магниевый скраб beletage

Ha організацію товаропостачання впливають об'єктивні тасуб'єктивні фактори. До об'єктивних факторів належать:

виробничі (розвиток і розміщення виробництва, його спе-ціалізація, сезонність, наявність сировинної бази, наявність до-статнього асортименту і запасів готової продукції у постачаль-ників тощо);

транспортні (стан доріг, наявність транспортних зв'язківміж магазинами та джерелами постачання, стан і структура паркутранспортних засобів, які застосовуються для завезення товарівтощо);

торговельно-організаційні (чисельність і склад роздрібноїторговельної мережі, її розміщення на території районів, обсяги то-варообігу підприємств, площі торгових залів і складських примі-щень, рівень організації торговельно-оперативних і технологічнихпроцесів, структура й особливості асортименту товарів тощо).

Ha організацію товаропостачання впливають і суб'єктивні фа-ктори, зокрема:

рівень управління процесом товаропостачання;

кваліфікація працівників, які визначають потребу в товарах;

достовірність комерційної інформації.

Раціональна організація товаропостачання ґрунтується на доде-ржанні таких основних вимог:

завезення товарів у роздрібні торговельні підприємства від-повідно до обсягів та структури попиту населення і змін кон'юн-ктури торгівлі;

ритмічне постачання товарів у роздрібну торговельну мережув широкому асортименті і необхідній кількості, з урахуванням вста-новленого для торгового об'єкта обов'язкового асортиментного пе-реліку та стану його устакування торгово-технологічним обладнан-ням (зокрема, холодильним обладнанням для зберігання швидко-псувних товарів);

встановлення розмірів партій завезення з урахуванням наяв-них товарних запасів, обсягів одноденної реалізації і прийнятої пе-ріодичності завезення;

визначення джерел постачання і найбільш ефективних у кон-кретних умовах форм і методів товаропостачання з урахуваннямстану розвитку виробництва товарів (його обсягу, широти, глиби-ни, конкурентоспроможності асортименту товарів, що випускають-ся), стану розвитку інфраструктури ринку й транспортних зв'язків,складності асортиментної структури закупівлі товарів, територіа-льної віддаленості постачальників від торговельного підприємства;

визначення кількості товарів і частоти їх завезення відповід-но до типу, спеціалізації і потужності торговельного підприємства,забезпечення його відповідними площами для зберігання та техно-логічним обладнанням (особливо холодильним);

забезпечення мінімальних витрат на завезення та зберіганнятоварів у роздрібній торговельній мережі, належної якості обслуго-вування покупців і отримання бажаного прибутку.