Принципи організації товаропостачання

магниевый скраб beletage

Раціональна організація постачання роздрібної торговельної ме-режі з урахуванням наведених вимог має базуватися на принципахплановості, безперебійності, ритмічності, оперативності, техно-логічності та економічності.

Принцип плановості товаропостачання передбачає завезеннятоварів у магазини за графіками, які визначають раціональну час-тоту, періодичність доставки окремих товарів і оптимальні розмірипартій, що підлягають завезенню в торговельні підприємства.

Принцип безперебійності товаропостачання полягає в регуляр-ному завезенні товарів у пункти продажу в кількості та асортимен-ті, які унеможливлюють перебої в торгівлі ними.

Принцип ритмічності товаропостачання полягає в завезенні то-варів через визначені, як правило, однакові проміжки часу. Завдякицьому принципу не допускаються відхилення торговельних підпри-ємств від установленого асортиментного профілю, утворення над-нормативних товарних запасів і створюються передумови для раці-ональної роботи постачальників товарів.

Принцип оперативності товаропостачання передбачає завезеннятоварів у роздрібну торговельну мережу з періодичністю, яка відпо-відає динаміці роздрібного продажу товарів, його сезонних та іншихколивань. Цей принцип передбачає періодичне поповнення запасівза певних умов: при рівномірному попиті товари завозяться черезоднакові проміжки часу; при нерівномірному (динамічно змінюва-ному) попиті, який скорочується або зростає, ритм завезення товарівповинен зростати або сповільнюватися відповідно до коливань попи-ту. B такому разі завезення товарів повинне здійснюватися у момен-ти наближення до мінімуму запасів («точка замовлення»).

Принцип технологічності товаропостачання передбачає засто-сування прогресивних технологічних рішень на всіх етапах та лан-ках товаропросування, враховуючи транспортні, оптові і роздрібніторговельні підприємства. Основним напрямом забезпечення цьогопринципу є впровадження прогресивних технологічних рішень наоснові застосування пакетно-модульних і контейнерних систем до-ставки товарів, що забезпечує індустріалізацію товаропостачанняроздрібної торговельної мережі.

Принцип економічності товаропостачання передбачає мінімізаціюкоштів на організацію закупівель, завезення і зберігання товарів. Од-ним із можливих напрямів забезпечення цього принципу є оптимальневикористання парку транспортних засобів, які застосовуються для за-везення товарів від постачальників до роздрібної торговельної мережі,механізація завантажувально-розвантажувальних робіт, правильне тавчасне оформлення документів з відпуску та приймання товарів. По-ряд з цим важливо забезпечити товаропостачання з мінімально мож-ливими розмірами запасів товарів як у підприємствах роздрібної тор-гівлі, так і в інших учасників даної системи (на складах виробничих таоптових торговельних підприємств — постачальників).