10.5. Організація продажу товаріву системі роздрібної торгівлі

Організація продажу товарів у роздрібній торгівлі регулюєтьсятакими основними законодавчо-нормативними документами:

Закон України «Про захист прав споживачів» від 01.12.2005 р.№ 3161-IV;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок прова-дження торговельної діяльності та правил торговельного обслуго-вування населення» від 15.06.2006 р. № 833;

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахунко-вих операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»від 01.06.2000 р. № 1776-III та ін.

Форми і методи продажу

Форма продажу товарів — це сукупність засобів продажу то-варів, за допомогою яких здійснюється торговельне обслуговуван-ня населення.

Роздрібний продаж товарів може здійснюватися за допомогоюмагазинної, позамагазинної та ринкової форм продажу товарів,зміст яких викладено раніше.

Безпосередній відпуск товарів покупцям на підприємствах роз-дрібної торгівлі може здійснюватися різними методами.

Метод продажу товарів — це сукупність способів і прийомів,за допомогою яких забезпечується обслуговування покупців у про-цесі продажу товарів. Існує значна кількість методів продажу това-рів, вибір яких визначається такими чинниками, як форма продажутоварів, фізико-хімічні властивості товарів, стан матеріально-технічної бази тощо.

Відпуск товарів покупцям у магазинах здійснюється різнимиметодами, найбільш поширеними серед яких є:

продаж з індивідуальним обслуговуванням (продаж черезприлавок);

продаж з відкритим доступом до товару (самообслуговуван-ня, продаж за зразками, продаж за попередніми замовленнями).

Застосування тих чи інших форм і методів продажу товарів ви-значається багатьма чинниками:

ринковою стратегією і тактикою підприємств;

наявною матеріально-технічною базою;

особливостями товарів та ступенем їх підготовки до продажутощо.