Продаж товарів через прилавок обслуговування

магниевый скраб beletage

Суть даного методу продажу товарів, який ще називають тради-ційним, полягає в тому, що в процесі вибору товарів обов'язковоберуть участь і покупець, і продавець, який особисто виконує осно-вні операції з відбору і показу товарів покупцеві, проведення роз-рахунків та вручення покупки. Товари, відгороджені від покупцівприлавком, розміщуються в такий спосіб, що їх основна маса недо-ступна покупцеві, а інколи — і невидима для нього. Покупці мо-жуть отримати потрібний товар для ознайомлення і вибору тількибезпосередньо через продавця. Закінчивши обслуговування одногопокупця, продавець починає обслуговувати наступного і т.д.

Продаж товарів через прилавок обслуговування здійснюютьпродавці, які виконують такі операції:

зустріч покупця і виявлення його намірів (стосовно фасону,моделі, ціни та інших ознак товару);

пропонування і показ товару передбачає необхідність демон-страції кількох різновидів відповідних виробів, інших одноріднихтоварів, якщо потрібний товар у даний час відсутній у продажу,звернення уваги покупця на особливості окремих товарів;

допомога у виборі товару і консультація (з питань призначеннятоварів, відмінностей між однорідними товарами різних марок, спо-собів їх експлуатації та особливостей догляду, відповідності пропо-нованих товарів сучасним тенденціям розвитку моди, розкрити това-рознавчі, естетичні властивості товару, якість виробів тощо);

пропонування супутніх і нових товарів даного призначення,що сприяє вихованню естетичних смаків покупців;

проведення технологічних операцій, пов'язаних з відмірю-ванням, нарізанням, зважуванням товарів тощо, для якісного вико-нання яких робоче місце продавця має бути організоване згідно звимогами технологічних карт організації праці продавців з ураху-ванням специфіки асортименту реалізовуваних товарів, особливос-тей технічного оснащення підприємства, застосовуваних методівпродажу тощо;

розрахункові операції (можуть виконуватись на робочому мі-сці як продавця, так і контролера-касира);

упакувування і видавання покупок.

При продажу технічно складних товарів з гарантійним терміномслужби крім перелічених операцій, продавець зобов'язаний зроби-ти відмітку в паспорті на виріб, яка підтверджує дату реалізації іправо покупця на гарантійне обслуговування, виписати товарнийчек і вручити його покупцеві.

Продаж з прилавка може здійснюватися двома способами:

відкритої викладки, коли товари розміщуються на робочомумісці продавця; покупці, не очікуючи черговості обслуговуванняпродавцем, самостійно оглядають і вибирають потрібні товари, занеобхідності консультуються з продавцем;

закритої викладки, коли вироби розміщують у спеціально об-лаштованих вітринах, полицях тощо, які забезпечують зручністьогляду виставлених товарів, неможливість вільного доступу до нихпокупців та їх збереження.

Застосування традиційного методу продажу товарів у сучаснійторговельній практиці обумовлене як об'єктивними, так ісуб'єктивними чинниками. Основним об'єктивним чинником вико-ристання продажу товарів через прилавок обслуговування є існу-вання низки товарів, які недоцільно реалізовувати з наданням по-купцям необмеженого доступу до товарної викладки, — дорогіювелірні вироби, годинники, фотоапарати та інші специфічні з точ-ки зору організації обслуговування покупців товари. Серед суб'є-ктивних чинників у першу чергу можна назвати намагання продав-ців та адміністрації магазинів запобігти масовим крадіжкам товарівпокупцями.