Самообслуговування як методмагазинного роздрібного продажу товарів

магниевый скраб beletage

Самообслуговування — це метод продажу, при якому покупцімають вільний доступ до всіх товарів, відкрито викладених у тор-говому залі магазину на пристінному та острівному обладнанні, іповну можливість самостійно оглядати і вибирати товари без до-помоги продавця, а оплачувати покупки у вузлі розрахунку, розмі-щеному при виході з торгового залу магазину.

Самообслуговування як метод продажу товарів базується на та-ких принципах:

максимальне скорочення операцій обробки товарів у зоні об-слуговування або на робочому місці продавця;

розумне поєднання в одному пункті операцій з розрахунку запродані товари і відпуску їх покупцям;

невідповідність часу та місця виконання допоміжних опера-цій торгово-технологічного процесу (упакування, фасування, зва-жування тощо), які виконуються в спеціально призначених дляцього приміщеннях із застосуванням високопродуктивного торго-во-технологічного (ваговимірювального, фасувального, пакуваль-ного, етикетувального) обладнання з часом і місцем виконанняоперацій з продажу товарів і обслуговування покупців;

розташування вузла розрахунку біля виходу з торгового залу;

необмежений доступ покупців у торговий зал і вільний до-ступ до всіх, викладених у торговому залі товарів, завдяки лінійнійсистемі розташування обладнання в торговому залі;

обов'язкова наявність цінників на всіх товарах, що реалізу-ються;

можливість самостійно оглядати і відбирати товари без до-помоги продавця завдяки застосуванню обладнання для відкритоговикладання товарів (тара-обладнання, піддони, кошики, острівні іпристінні гірки, холодильні прилавки відкритого типу);

розміщення товарів у торговому залі з урахуванням частоти іпсихології попиту;

можливість у будь-який момент отримати консультацію абодопомогу з боку продавця при виборі товару;

використання для відбору і доставки товарів у вузол розра-хунків інвентарних корзин або візків;

орієнтація покупця в торговому залі завдяки застосуваннюрекламних засобів, інформаційних вказізників, визначеної системирозміщування торговельного обладнання;

чіткий розподіл в магазині вхідних і вихідних потоків поку-пців;

організація зберігання особистих речей покупців.

Самообслуговування найбільш доцільно застосовувати при за-безпеченні магазинів фасованими товарами в широкому асортиме-нті і високій інтенсивності потоків покупців для продажу переваж-ної більшості продовольчих товарів, а також готового одягу, взуття,трикотажних виробів, іграшок, грамплатівок, окремих парфюмер-но-косметичних, канцелярських, господарських, спортивних това-рів, товарів побутової хімії тощо. Практика показує, що впрова-джувати цей метод можна для торгівлі переважною більшістю якпродовольчих, так і непродовольчих товарів, за винятком відносноневеликої групи дорогих і великогабаритних товарів, продаж якихоб'єктивно вимагає участі продавця та надання ним консультаційпокупцеві в процесі вибору товару — ювелірних виробів, годинни-ків, сувенірів, радіо- і телеапаратури, радіодеталей, сервізів і виро-бів з кришталю, велосипедів, мотоциклів, моторів, човнів, холоди-льників, газових та електричних плиток, пральних і швейнихмашин, побутових електроприладів, килимів і килимових виробівта деяких інших товарів.

Продаж товарів на основі самообслуговування передбачає акти-вну участь персоналу магазину в обслуговуванні покупців, наданняїм допомоги при виборі товару, консультуванні щодо місць викла-дки товарів, правил використання, способів догляду, порядку ре-монту виробів, виконанні операцій з упакування товарів. При само-обслуговуванні продавці виконують функції продавців-консуль-тантів, що вимагає доброго знання асортименту, властивостей іособливостей товарів, способів догляду за ними, основ психології.Одночасно, продавці-консультанти звільняються від необхідностіприймати від покупців оплату за товари — ця операція виконуєтьсяу вузлах розрахунку контролерами-касирами, робочі місця якихрозташовані або у відокремлених відділах (зональні вузли розраху-нку, децентралізована форма розрахунків), або в єдиному вузлірозрахунку (загальні вузли розрахунку, централізована форма роз-рахунків). При централізованій формі розрахунків оплата за товари,відібрані в різних відділах, секціях магазину, здійснюється в будь-якій з кас єдиного вузла розрахунків, розміщених, як правило, білявиходу з магазину або поверху. При децентралізованій формі роз-рахунків оплата за товари здійснюється в касах, розміщених в кінціабо в середині ліній обслуговування.

Самообслуговування може бути повним або частковим. При по-вному самообслуговуванні всі товари продають за цим методом,при частковому — деякі товари продають безпосередньо продавцічерез прилавок обслуговування. Як правило, розрахунки за ці това-ри теж ведуться через вузли розрахунку.

Розрахунок за товари є невід'ємним елементом процесу прода-жу, тому якість його організації та виконання істотно впливає нарівень торговельного обслуговування населення. При розрахунку вобмін на гроші покупець отримує касові чеки, які підтверджуютьфакт придбання ним товарів і правильність розрахунків, а також єпідставою для обміну чи повернення товарів відповідно до нормчинного законодавства.

При організації розрахунку за товари забороняється влаштову-вати т. зв. подвійний контроль. Адміністрація магазину має правопроводити лише вибіркову перевірку правильності оплати і конт-ролювати роботу касира.

Практика організації самообслуговування виробила такі реко-мендації:

розміщувати запаси товарів на одному рівні з торговим залом;

ізолювати приміщення для приймання товарів від комор, ка-мер, кладочок;

не провозити запаси товарів через службовий вхід;

мати планування торгового залу у формі прямокутника;

розміщувати обладнання для викладання товарів на одній осіз касами;

розміщувати найбільш зручні для крадіжок товари в зоніефективного спостереження;

розміщувати поряд з входом-виходом засклену кабіну адмі-ністратора, при цьому вона повинна бути на кілька сходин вище відрівня підлоги;

застосовувати прозору упаковку товарів і достатньо жорсткіетикетки, які не відклеюються;

перекривати перегородки і стійки обладнання дзеркалами,особливо випуклими;

використовувати настінні дзеркала спеціального призна-чення, котрі в торговому залі являють собою звичайне дзеркало, азі сторони неторгових приміщень є прозорим склом, через яке доб-ре проглядається торговий зал;

встановлювати при вході в магазин турнікет, який діє тіль-ки в одному напрямі;

використовувати промислове телебачення та інші засобиконтролю за оглядом і відбором товарів;

застосовувати тактовні форми виховного впливу на покупців.

Соціальний та економічний ефект самообслуговування полягає в

тому, що застосування цього методу продажу дозволяє суттєво ско-ротити витрати часу населення на придбання товарів (за рахунокскорочення часу на очікування обслуговування в черзі); поряд з тимсамообслуговування не тільки дозволяє збільшити вільний час насе-лення, але й створює умови для підвищення пропускної спроможно-сті магазинів, нарощування обсягів продажу товарів, покращаннявикористання торгових площ і торгово-технологічного обладнаннямагазину, раціоналізації використання торгового персоналу.