Продаж товарів за зразками

магниевый скраб beletage

Продаж товарів за зразками передбачає здійснення попередньоговибору товару покупцем на основі ознайомлення з натуральними зра-зками окремих виробів, виставленими в торговому залі. При цьомуметоді продажу в торговому залі магазину демонструються в зібрано-му вигляді лише зразки наявних у продажу товарів, які виконують фу-нкцію демонстраційного запасу, а робочі запаси їх розміщуються вінших приміщеннях магазину чи навіть поза його межами.

Вибір товарів здійснюється покупцем самостійно або за допо-могою продавця-консультанта, робоче місце якого розміщується навиставковій площі торгового залу і який надає консультації щодовластивостей товару, способів його експлуатації, демонструє вирібу дії. Після оплати товару продавець вручає покупцеві товари, яківідповідають вибраному зразку, або ж їх доставляють безпосеред-ньо додому покупцеві.

Продавець-консультант, який здійснює продаж товарів за зраз-ками, може запропонувати покупцеві послуги з підключення, нала-годження і запуску в експлуатацію технічно складних товарів, як-що згідно з технічними вимогами це не може бути зроблено безучасті відповідних спеціалістів.

Метод продажу товарів за зразками зручний тим, що на порівняноневеликій площі торгового залу можна виставити зразки достатньоширокого асортименту товарів. Цей метод доцільно застосовувати припродажу технічно складних і великогабаритних товарів, які вимагаютьпід час огляду та вибору консультації кваліфікованого спеціаліста, атакож його допомоги. За зразками рекомендується здійснювати такожреалізацію товарів, котрі відрізняються високою чутливістю до меха-нічних впливів і можуть бути швидко пошкоджені або деформованівнаслідок частого і невмілого поводження з ними покупців.

За даним методом рекомендується здійснювати продаж такихнепродовольчих товарів, як побутові холодильники, пральні маши-ни, освітлювальні, опалювальні та нагрівальні прилади, швейнімашини, шпалери, тканини, телевізори, радіоприймачі, музичні ін-струменти, мотоцикли, моторолери, велосипеди, спортивні палат-ки, меблі, санітарно-технічне обладнання тощо.

При цьому підприємство роздрібної торгівлі може організовува-ти продаж цих та інших товарів за двома основними варіантамийого організації:

з відпуском товарів у торговому залі;

з доставкою відібраних товарів додому покупцеві безпосере-дньо зі складів роздрібного чи оптового підприємства або складівпідприємства-виробника даних товарів.

Торгово-технологічний процес продажу товарів за зразками мі-стить три основні елементи:

1) самостійний або за допомогою продавця огляд зразків това-рів, наявних у продажу;

оформлення і розрахунок за товари та послуги;

надання послуг покупцям.

Обов'язковими умовами організації продажу товарів за зразка-ми є:

показ у торговому (демонстраційному) залі на спеціальномуобладнанні зразків виробів усіх наявних артикулів, марок та різно-видів, які пропонуються до продажу, а також перспективних пара-метрів та інших характеристик споживчих властивостей товарів;

демонстрування в дії зразків технічно складних товарів;

надання покупцям альбомів, проспектів, каталогів, листівокта інших рекламних матеріалів, які характеризують наявні в про-дажу товари за видами оформлення;

організація внутрішньомагазинної інформації про асорти-мент товарів, їх виробників, послуги, які можуть надаватися поку-пцям, правила роботи магазину;

надання консультацій продавців і спеціалістів з питань будо-ви, експлуатації, а також перспектив розвитку виробництва товарів;

доставка товарів додому покупцям і встановлення технічноскладних товарів вдома у покупців.

B торговому (демонстраційному) залі зразки товарів можуть ви-ставлятись у вітринах, на прилавках, на універсальних пристіннихта острівних гірках, стендах, подіумах, спеціальних пультах, пере-сувних столах з обертовою площадкою, візках та іншому облад-нанні, будова і розміщення якого дозволяє покупцям ознайомитисьіз пропонованим асортиментом товарів. При організації продажутоварів за зразками особливу увагу потрібно звернути на те, щобусі, викладені в торговому залі зразки товарів, були оснащені чіткооформленими цінниками та анотаціями (ярликами), в яких зазнача-ється найменування товару, артикул, сорт, найменування виробни-ка, ціна, коротка технічна характеристика (для технічно складнихтоварів), номер зразка (для тканин) тощо.

Після вибору товарів проводиться оформлення та оплата покуп-ки. При продажу товарів згідно з вимогами Правил торгівлі непро-довольчими товарами суб'єкт господарювання зобов'язаний зроби-ти в гарантійному талоні технічного паспорта на виріб, або вдокументі, що його замінює, відмітку про дату і місце продажу то-вару за підписом матеріально відповідальної особи, завірену штам-пом (печаткою), а також надати інформацію про підприємства(майстерні), що здійснюють гарантійний ремонт. Ha вибрані поку-пцем товари продавець (продавець-консультант) виписує товарнийчек із зазначенням у ньому номера або назви торговельного під-приємства, назви товару, його артикулу, переліку окремих виробів,які належать до складу набору (гарнітура), загальної кількості то-варів у наборі (гарнітурі), забарвлення і рисунка оздоблювальних,облицювальних матеріалів, фурнітури тощо, ціни, дати продажу іпрізвища продавця.

Розрахунки з покупцями здійснюються через каси; разом з то-варом покупцю в обов'язковому порядку видаються касовий і това-рний чеки.

Оплачені великогабаритні товари, крім оформлених для переве-зення додому, можуть зберігатися за охоронною розпискою протя-гом доби. До товару прикріплюється ярлик із зазначенням датипродажу, номера товарного чека та таблички з написом «Продано».При цьому магазин несе відповідальність за зберігання та якістьтовару.

Економічні переваги продажу товарів за зразками для магазинівпов'язані з тим, що скорочується потреба у торгових або неторго-вих (для зберігання товарів і їх підготовки до продажу) приміщен-нях магазинів, зменшуються витрати на транспорт і на вантажно-розвантажувальні роботи в роздрібній торгівлі (у випадку доставкитоварів зі складів оптових баз або підприємств-виробників), зростаєпродуктивність праці торгового персоналу, збільшується кількістьрізновидів товарів, представлених у торговому залі, тощо.

Переваги для покупців пов'язані з тим, що вони можуть замовитидоставку придбаних товарів за зазначеною адресою й у найбільшзручний для себе час, мають право на безкоштовне складання, вста-новлення, підключення і пуск безпосередньо вдома у покупця тихтоварів, які цього потребують, користуються всіма правами спожи-вачів, які випливають із чинного законодавства (Апопій, 2005).